Những đóng góp mới trong luận án của NCS Trương Thị Hồng Nhung (Tiếng Việt)

Những đóng góp mới trong luận án của NCS Trương Thị Hồng Nhung (Tiếng Việt)
Đề tài luận án: “Hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phục vụ phòng, chống tội phạm”.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm             Mã số: 62.38.70.01                             
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thị Hồng Nhung            Khoá:  2 - 2012
Người Hướng dẫn khoa học:     
1. GS, TS. Trịnh Văn Thanh
2. PGS, TS. Vương Văn Hùng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng, giữ vai trò quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Quá trình quản lý đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần hạn chế các điều kiện, khả năng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua công tác này nhằm thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra và khám phá tội phạm.
Trong những năm qua, tình hình tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để hoạt động phạm tội ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp; tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, điều kiện khác nhau, Tuy nhiên, nguyên nhân chính ở đây vẫn là những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các phương tiện này không được kiểm soát, quản lý chặt chẽ là điều kiện thuận lợi cho tội phạm lợi dụng khai thác, sử dụng để hoạt động phạm tội.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng trong quá trình tổ chức quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, thiếu sót ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Xuất phát từ thực tế trên, đồng thời qua tìm hiểu cho thấy, chưa có công trình, đề tài nào nghiên cứu đầy đủ về hoạt động quản lý đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm phục vụ phòng, chống tội phạm trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài “Hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phục vụ phòng, chống tội phạm” làm luận án tiến sĩ là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong tình hình hiện nay.
Luận án là một công trình nghiên cứu tương đối có hệ thống và toàn diện về vấn đề quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phục vụ phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cấp độ luận án tiến sĩ.
Luận án đã nghiên cứu làm rõ cơ sở pháp lý, những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cụ thể, đã xây dựng được khái niệm về hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phục vụ phòng, chống tội phạm; xác định được đặc điểm, vai trò, làm rõ cơ sở pháp lý, yêu cầu và nội dung của biện pháp công tác này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận khoa học chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm ở Việt Nam hiện nay; góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phục vụ phòng, chống tội phạm.
Luận án nghiên cứu, làm rõ, đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan; thực trạng công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đánh giá, nhận xét các kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng, luận án đã đưa ra dự báo khoa học về những yếu tố tác động trực tiếp tới tình hình hoạt động của các tội phạm liên quan và đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phục vụ phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thời gian tới.
Luận án đã đề xuất được các giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phục vụ phòng, chống tội phạm trong thời gian tới. Góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế của đất nước./.