Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ VB2 mở tại CA tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ VB2 mở tại CA tỉnh Sóc Trăng năm 2018
            BỘ CÔNG AN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HĐTS ĐẠI HỌC CSND                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
            Số:  186 /TB-T48                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2   tháng  7   năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
V/v kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ Văn bằng 2
mở tại Công an tỉnh Sóc Trăng năm 2018
 
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hệ Văn bằng 2 mở tại Công an tỉnh Sóc Trăng.  Trường Đại học CSND đã tổ chức thi, chấm thi và thông báo kết quả điểm thi theo quy định. Đến nay đã hoàn tất thủ tục chấm phúc khảo kết quả cụ thể như sau:
  • Hội đồng tuyển sinh đã nhận được 06 đơn yêu cầu chấm phúc khảo với 04 bài phúc khảo môn Chính trị và 05 bài phúc khảo môn Lý luận NN&PL.    
  • Không có thí sinh nào thay đổi điểm sau phúc khảo.
Vậy Trường Đại học CSND thông báo tới các thí sinh và đơn vị địa phương được biết.
 Thông báo này được công bố trên trên website của Nhà trường: http://pup.edu.vn.
 
    Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH HĐTS
     - Như kính gửi;      
     - CAT Sóc Trăng;   
     - Lưu T48(ĐT).                                                          (Đã ký)
 
 
                                                             Thiếu tướng, GS. TS Trịnh Văn Thanh