Thông báo điểm trúng tuyển Đại học CSND các hệ Liên thông VLVH, Văn bằng 2 mở tại T48 năm 2018

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học CSND các hệ Liên thông VLVH, Văn bằng 2 mở tại T48 năm 2018
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS ĐẠI HỌC CSND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    211/TB-T48
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  1 tháng 8 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển vào Đại học CSND các hệ Liên thông VLVH,
Văn bằng 2 mở tại T48 năm 2018
 
                           Kính gửi:  - Các đơn vị, địa phương phía Nam;
                                             - Các thí sinh dự thi,   
 
          Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh các hệ Liên thông VLVH và Văn bằng 2 mở tại T48 đối với các thí sinh đã thi tuyển vào Trường. Điểm trúng tuyển đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, thuộc diện không ưu tiên (chỉ xét tuyển với những thí sinh có điểm các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an) như sau:
            1. Hệ Liên thông VLVH từ trung cấp lên đại học (LT-VLVH): 17,00 điểm (02 ngành Trinh sát cảnh sát và Quản lý NN về ANTT).
            2. Hệ Văn bằng 2 mở tại Trường: 12 điểm.
          Tất cả các thí sinh thuộc khu vực 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
          Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH HĐTS
- HĐTS (để chỉ đạo);
- Như kính gửi;
- Website Trường;                                                               (Đã ký)
- Lưu VT, QLĐT.
 
                                                                  Thiếu tướng, GS. TS. Trịnh Văn Thanh