Thay đổi thông tin trên mẫu thẻ căn cước công dân

Thay đổi thông tin trên mẫu thẻ căn cước công dân
Ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 33/2018/TT-BCA sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.
 
         Theo đó, từ ngày 10/10/2018, tại mặt sau mẫu thẻ Căn cước công dân quy định:
        Thay cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ” bằng cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI”.
        Thay cụm từ “Cục Cảnh sát đăng kí, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an” bằng cụm từ “Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an”.
        Thay cụm từ “Tổng cục Cảnh sát” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”; thay cụm từ “Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật” bằng cụm từ “Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an”.
        *Chi tiết Thông tư xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-33-2018-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-61-2015-TT-BCA-ve-mau-the-Can-cuoc-cong-dan-397707.aspx

Tác giả bài viết: Vũ đức Du