Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Quy định Văn hóa ứng xử Của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/10/2017 14:23 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
           BỘ CÔNG AN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số  1884 /QyĐ-T48                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  13 tháng  10 năm 2017
 
QUY ĐỊNH VĂN HÓA ỨNG XỬ
Của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND
 
 
Thực hiện Thông tư số 27/2017/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về quy tắc văn hóa ứng xử của Công an nhân dân. Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND quy định văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên Trường Đại học CSND, cụ thể như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chung về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND; quy tắc ứng xử khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ứng xử trong nội bộ, trong quan hệ xã hội và với môi trường tự nhiên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với: cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND.
Điều 3. Nguyên tắc ứng xử
1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệnh Công an nhân dân và nội quy, quy định của Trường Đại học CSND.
2. Tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
3. Phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và truyền thống Công an nhân dân.
4. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND trong quá trình công tác, học tập phải thực hiện đúng quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
Chương II
NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ
Điều 4. Quy tắc ứng xử chung
1. Những việc cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND phải làm:
a. Nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và Điều lệnh Công an nhân dân.
b. Tuyệt đối tuân thủ chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, của Đảng ủy Ban Giám hiệu và cấp ủy lãnh đạo đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệnh CAND, nội quy, quy định của Nhà trường; thực hiện đầy đủ chế độ công tác trong ngày, tuần, tháng, học kỳ, năm học theo quy định của Điều lệnh CAND; nội quy, quy trình công tác theo từng chức danh, lĩnh vực chuyên môn được giao đảm nhiệm.
c. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
d. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, học tập và sinh hoạt; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, quy chế làm việc, quy trình công tác; bảo vệ tài sản của Nhà trường, đơn vị và cá nhân.
e. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.
2. Những việc cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên không được làm:
a. Lợi dụng danh nghĩa Nhà trường hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao để vụ lợi hoặc nhằm mục đích cá nhân; có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc thuộc về trách nhiệm của mình.
b. Cung cấp thông tin về công việc có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của mình và các thông tin, tài liệu của đơn vị, của Trường cho các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.
c. Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; lợi dụng việc tặng quà, nhận quà để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi.
d. Chiếm dụng tài sản của đơn vị và Nhà trường; sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, của Trường và của đơn vị làm quà tặng cho tổ chức, cá nhân khi chưa được phép.
e. Gian lận, làm trái quy định trong thi cử, đánh giá thiếu khách quan về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.
f. Trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao mà gây ra hậu quả làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị mình hoặc Nhà trường hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của đồng chí, đồng đội.
Điều 5. Ứng xử trong nội bộ
1.  Ứng xử giữa cán bộ, giảng viên, công nhân viên
a. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường phải tôn trọng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.
b. Cán bộ chiến sĩ cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; báo cáo trung thực, kịp thời, đầy đủ với cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất, kiến nghị, đóng góp ý kiến với cấp trên về biện pháp công tác, quản lý, điều hành đơn vị; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp trên.
c. Cấp trên phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới, phải gương mẫu trong công tác và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để cấp dưới học tập.
d. Không bao che hành vi sai phạm của đồng chí đồng đội; nghiêm túc phê bình, tự phê bình khách quan, chân thành, thẳng thắn, mang tính xây dựng.
2. Ứng xử giữa cán bộ, giảng viên, công nhân viên với sinh viên và giữa sinh viên với cán bộ, giảng viên, công nhân viên
a. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên phải tôn trọng, gần gũi, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe, xem xét giải quyết tâm tư, nguyện vọng và những đề nghị chính đáng của sinh viên;
b. Cán bộ, giảng viên và công nhân viên phải gương mẫu trong công tác, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và chuẩn mực đạo đức Công an nhân dân để sinh viên học tập, noi theo.
c. Sinh viên phải có thái độ tôn trọng, lễ phép với cán bộ, giảng viên và công nhân viên Nhà trường; tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, báo cáo trung thực, kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong quá trình học tập, rèn luyện.
d. Cán bộ, sinh viên trong nhà trường khi gặp nhau lần đầu tiên trong ngày phải thực hiện động tác chào theo điều lệnh. Cán bộ, sinh viên khi gặp nhau xưng hô là “đồng chí” và “tôi”, “thầy”,  “cô” và “em”; đối với cán bộ cấp trên có thể xưng hô là “Thủ trưởng” và “tôi”, không được xưng hô với nhau bằng các từ: con, anh, chị hai, sếp, đại ca, sư phụ … Khi nghe gọi tên mình thì trả lời “có”, nhận lệnh hoặc trao đổi xong công việc thì trả lời “rõ”, chưa rõ phải hỏi lại.
3. Ứng xử giữa sinh viên với sinh viên
a. Tôn trọng tính cách, đời sống riêng tư; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng đội.
b. Đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào đoàn thể; cầu thị, học hỏi, tiếp thu ý kiến đúng đắn của đồng chí, đồng đội; có thái độ tích cực đối với sự phát triển, tiến bộ của đồng chí, đồng đội.
c. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình; không bao che hành vi sai phạm của đồng chí đồng đội; không được có lời nói, hành động gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, nói không đúng sự thật, hạ uy tín, trả thù cá nhân.
Điều 6. Ứng xử với Nhân dân
1. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên phải kính trọng, lễ phép với Nhân dân; giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai.
2. Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước những yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.
3. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tự nguyện, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Điều 7. Ứng xử với các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác trong lực lượng Công an nhân dân
1. Có thái độ tôn trọng, hòa nhã, tích cực khi tiếp xúc, giao lưu với các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác trong lực lượng CAND.
2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở báo cáo và được sự đồng ý của cấp trên, tích cực chủ động phối hợp, sẵn sàng giúp đỡ các đơn vị, tổ chức khác trong lực lượng CAND khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Không có lời nói, hành động làm tổn hại đến lợi ích, danh dự, uy tín của các lực lượng trong CAND.
Điều 8. Ứng xử trong gia đình và nơi cư trú
1. Gương mẫu, vận động, giáo dục người thân trong gia đình chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
2. Nêu gương trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; xây dựng lối sống lành mạnh, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc.
3. Không để người thân trong gia đình tham dự vào công việc của đơn vị hoặc lợi dụng ảnh hưởng vị trí, chức vụ trong công tác để làm trái quy định của pháp luật, quy định của ngành Công an và của Nhà trường.
4. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi cư trú theo quy định; tôn trọng quy ước cộng đồng; gần gũi, đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh.
5. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định tại nơi cư trú. Tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội khác.
Điều 9. Ứng xử nơi công cộng
1. Gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức công dân được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện; ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự, vệ sinh công cộng.
2. Không có lời nói, hành vi vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc nơi công cộng.
Điều 10. Ứng xử với môi trường tự nhiên
1. Giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên; tham gia xây dựng cảnh quan khuôn viên trường “Xanh – sạch – đẹp”.
2. Tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, hưởng ứng các phong trào xã hội về bảo vệ môi trường.
3. Tổ chức các chương trình, phát động thi đua giữa các đơn vị, lớp học về bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống xanh – sạch – đẹp – an toàn.
Điều 11. Ứng xử, giao tiếp qua điện thoại, các phương tiện điện tử và mạng xã hội
1. Khi giao tiếp qua điện thoại phải sử dụng ngôn ngữ giao tiếp văn minh, lịch sự, dễ hiểu; không trao đổi nội dung bí mật qua điện thoại; không lợi dụng việc giao tiếp qua điện thoại để thực hiện những hành vi sai trái, làm xấu hình ảnh của Ngành, của Nhà trường.
2. Khi sử dụng các phương tiện điện tử khác và các trang mạng xã hội cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ các thông tin, tài liệu, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục; trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Công an; không giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu của đơn vị Công an lên các trang mạng xã hội.
Điều 12. Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy và học, phục vụ công tác
1. Thường xuyên giữ gìn, bảo vệ và sử dụng tài sản, phương tiện được trang bị tiết kiệm, hiệu quả; nghiên cứu, sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật được trang bị phục vụ công việc.
2. Không sử dụng tài sản, phương tiện công tác sai mục đích hoặc vào mục đích cá nhân dưới mọi hình thức.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1022/QĐ-T48, ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND.
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể Trường Đại học CSND có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện Quy định này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, đoàn viên và hội viên.
2. Phòng CTĐ, CTCT & CTQC có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra gắn với việc thực hiện Điều lệnh CAND, nội quy quy định của Nhà trường và hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc hàng năm quy định và báo cáo Ban Giám hiệu theo quy định.
3. Quy tắc ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các đơn vị trong và ngoài trường biết, giám sát việc thực hiện.
Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ban Giám hiệu (qua Phòng CTĐ, CTCT & CTQC) để kịp thời hướng dẫn./.
                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                           (Đã ký)
                                                                                             Đại tá Trần Thành Hưng
                
  
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc