Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao vai trò của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND”

Đăng lúc: Thứ hai - 19/02/2018 18:27 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Trong những năm qua, công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND luôn được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cấp uỷ, lãnh đạo các cấp trong Công an quan tâm chỉ đạo. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp và toàn thể cán bộ chiến sĩ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ CAND và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT/BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”, Bộ Công an mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn lực lượng với chủ đề: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
          Cuộc vận động đã đề ra 7 nội dung, biện pháp trọng tâm gồm: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định  về quy tắc văn hoá ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hoá của cán bộ, chiến sĩ CAND; Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ; Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể Mặt trận tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động.
          Có thể khẳng định, phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng là bước đi cần thiết của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong bối cảnh hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng lực lượng….
          Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tạo được những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi đảng viên, CBCS, đặc biệt là cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp. Nêu cao ý thức chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nếp sống văn minh, nêu gương về lối sống lành mạnh và quan hệ ứng xử văn hóa... của mỗi đảng viên, CBCS Công an. Qua đó đã góp phần hoàn thiện và hình thành các chuẩn mực giá trị đạo đức, lối sống cùng với những nét đẹp trong ứng xử để ngày càng củng cố lòng tin yêu của quần chúng nhân dân đối với lực lượng CAND.
          Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học CSND đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức lễ phát động về Cuộc vận động và ký kết giao ước thi đua trong toàn trường, đồng thời xây dựng Kế hoạch số 242/KH-T48, ngày 21/02/2017 của Ban giám hiệu Trường Đại học CSND về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách ngưòi CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên xây dựng chương trình và kế hoạch hành động, viết cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và bản cam đoan thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm mục tiêu xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng; tư thế lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong mỗi tập thể, cá nhân của nhà trường.
          Thực hiện cuộc vận động nói trên, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, những vướng mắc của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Đồng thời, nhà trường còn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tập trung thực hiện tốt một số Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
          Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động tại Trường Đại học CSND đã tạo sự đồng thuận rõ nét trong nhận thức của từng cấp ủy, đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên về tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử văn hóa, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, giảng viên và sinh viên được nâng lên. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chăm chỉ trong học tập, nghiên cứu; không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...
          Bên cạnh những kết quả, thành tích đáng biểu dương, nghiêm túc nhìn nhận, vẫn còn một số trường hợp vi phạm nội quy, kỷ luật, Điều lệnh CAND, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học tập, rèn luyện trong nhà trường. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên mà trước hết là cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần tự giác gương mẫu làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, không né tránh, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa. Thực tế cho thấy, ở đơn vị nào, lãnh đạo nhận thức rõ về những hạn chế, thiếu sót và thực sự cầu thị, có biện pháp khắc phục, sửa chữa thì ở đó, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng cao, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường.
          Ngày 27/9/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo năm học 2017-2018 trong CAND. Trong Hội nghị, lãnh đạo Bộ công an đã nhấn mạnh: trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng lớn đối với công tác xây dựng lực lượng CAND, để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của toàn Ngành, xây dựng lực lượng Công an thực sự là “thanh bảo kiếm của Đảng”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06 và Chương trình số 12 của Bộ trưởng về nhiệm vụ, chương trình công tác năm học 2017 – 2018. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngành nghề và mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, gắn với chủ trương kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục.
          Đây là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của toàn lực lượng CAND, trong đó đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đóng vai trò then chốt nhằm đào tạo, cung cấp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức về khoa học – công nghệ, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
          Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND cũng không ngoài mục đích xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên có bản lĩnh, nhân văn và vì nhân dân phục vụ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học CSND đề ra một số nội dung, biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND như sau:
          Thứ nhất, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động gắn với quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của lực lượng CAND. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến ” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 07/CT-1 BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong việc xây dựng phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong toàn Trường Đại học CSND.
          Thứ hai, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị; cần quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của lực lượng CAND và của Trường Đại học CSND tới mỗi cán bộ, giảng viên và công nhân viên của đơn vị mình.
          Thứ ba, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, quán triệt đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về phong cách người thầy, người sinh viên CAND; bản lĩnh về chính trị tư tưởng, bản lĩnh trong công tác, học tập, rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học CSND, bộ quy tắc văn hóa ứng xử CAND do Bộ Công an xây dựng và ban hành. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện tiêu chí văn hóa, ứng xử phù hợp với tình hình thực tiễn của từng khoa, phòng, bộ môn, trung tâm…
          Thứ tư, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường chỉ đạo đưa công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, duy trì thường xuyên chế độ giao ban, đối thoại giữa lãnh đạo các đơn vị, chủ nhiệm các lớp học với cán bộ, giảng viên, học viên; đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy với đoàn viên thanh niên để chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, giảng viên đơn vị mình.
          Thứ năm, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, là những người nêu gương trong thực hiện văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học CSND. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm điều lệnh CAND trong đơn vị mình.
          Với truyền thống và bề dày lịch sử hơn 40 năm xây dựng và phát triển cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND, sự ủng hộ giúp đỡ của Công an các địa phương và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên nhà trường, chúng tôi tin tưởng rằng, Trường Đại học CSND sẽ thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ phục vụ công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.
Tác giả bài viết: Đại tá, PGS, TS Trần Thành Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND”
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc