Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ

Đăng lúc: Thứ hai - 07/09/2020 04:15 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém".
Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ (ĐNCB), nhất là xây dựng ĐNCB cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong xây dựng ĐNCB các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược được Đảng ta chỉ rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng ĐNCB các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Đây là nghị quyết có vị trí, vai trò rất quan trọng, định hướng về mặt chiến lược xây dựng ĐNCB thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Phải khẳng định: Xây dựng ĐNCB các cấp, nhất là cấp chiến lược, trong nhiều năm qua, đặc biệt từ sau Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, luôn được Đảng ta quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn về công tác cán bộ; đạt nhiều bước tiến đáng ghi nhận để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
 
Để chuẩn bị nhân sự các cấp, về quy trình chuẩn bị nhân sự được Đảng ta tiến hành bài bản. Một là, phải có quy hoạch mới đưa vào cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cấp cơ sở đến Trung ương. Việc giới thiệu tiến hành chặt chẽ từ các địa phương, các ngành, cơ quan. Hiện tại, tiểu ban nhân sự các cấp vẫn tiếp tục rà soát kỹ về quy hoạch theo đúng quan điểm của Đảng, bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng, cơ cấu phù hợp. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa chất lượng và cơ cấu, không vì cơ cấu mà hạ thấp chất lượng, tiêu chuẩn. Hai là đào tạo, bồi dưỡng. Đối với ĐNCB cấp chiến lược, Đảng ta tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng gọi là lớp quy hoạch nguồn để trang bị những kiến thức cần thiết trong lãnh đạo, cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn. Ba là, đưa vào danh sách chính thức để bầu cử ở đại hội từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương, được khảo sát, đánh giá thường xuyên theo đúng quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.
 
Bên cạnh đó, thời gian qua, Đảng ta làm tốt công tác luân chuyển cán bộ. Luân chuyển từ Trung ương xuống cơ sở là các đồng chí trẻ, được đào tạo cơ bản. Đến thời điểm hiện tại, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, tức là ĐNCB cấp chiến lược cơ bản được xác định rõ.
 
Để chuẩn bị thật tốt cho đại hội, Tổng Bí thư đồng thời là Trưởng tiểu ban Văn kiện và Trưởng tiểu ban Nhân sự nhằm bảo đảm thực hiện tốt điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường nhắc tới là: Kiên quyết không để lọt vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là cấp chiến lược, những người cơ hội chính trị, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác...
 
Công tác xây dựng ĐNCB, đặc biệt cán bộ cấp chiến lược, là một công việc rất hệ trọng trong thời điểm hiện nay, để chúng ta có tầm nhìn xa hơn, chọn được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đủ tầm lãnh đạo đưa đất nước phát triển, với tầm nhìn đến năm 2030; xa hơn đến năm 2045. Và Đảng ta đã có những bước chuẩn bị kỹ, đó là những thành quả đáng mừng.
 
Phát huy những kết quả đạt được, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, theo tôi có mấy bài học chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu:
 
Một là, dứt khoát phải kiểm tra, giám sát thật tốt cán bộ, bất kể vị trí nào. Nếu ta buông lỏng thì cán bộ có chức, có quyền dễ rơi vào phóng túng, tự tung tự tác, lạm dụng quyền lực, làm những điều có hại cho Đảng.
 
Hai là, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải thật tốt. Kinh nghiệm các đảng trên thế giới và ta phải suy nghĩ cho Đảng là nếu không rèn giũa, không chú ý bảo vệ chính trị nội bộ thì có khi cơ đồ sụp đổ.
 
Ba là, đã là cán bộ, đảng viên thì phải trung thực, không làm điều gì khuất tất và không có gì phải giấu giếm. Đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải trung thực, tự tu dưỡng, rèn luyện mình cho tốt, đặc biệt là phải có trách nhiệm nêu gương.
 
Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2:
 
Cần nhận thức đúng về “mệnh lệnh hành động” và những chỉ đạo chiến lược
 
Ngay trong tiêu đề bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy cái tâm, cái tầm và mong muốn của một nhà lãnh đạo. Đó là phải làm sao “đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” và để làm được điều đó, việc trước tiên, quan trọng hàng đầu là phải tổ chức thật tốt Đại hội XIII của Đảng.
 
Bởi lẽ, đại hội đảng toàn quốc là dịp vạch định chủ trương, đường lối, củng cố, kiện toàn tổ chức, lựa chọn đúng hiền tài để lãnh đạo đất nước. Tổ chức thành công đại hội, có nghĩa là ngoài việc thực hiện tốt các vấn đề có tính nguyên tắc, thủ tục trong công tác tổ chức, quan trọng hơn là phải hoạch định đường lối lãnh đạo đúng đắn cho 5 năm tới và những năm tiếp theo, đồng thời tìm được, lựa chọn đúng cán bộ tốt cho “bộ não Trung ương”. Làm được như vậy, cũng đồng nghĩa là chúng ta đã đặt được nền tảng vững chắc cho những thành công kế tiếp, đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.
 
Ở đây cần hiểu “giai đoạn phát triển mới” là gì? Có nghĩa là phải có những chuyển biến về chất trong phát triển đất nước. Kể từ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, đất nước trải qua một giai đoạn đổi mới đồng bộ, với nhiều thành tựu vẻ vang. Gần 35 năm qua có lẽ là quãng thời gian “cần” và “đủ” để hội tụ các điều kiện cần thiết, giúp đất nước bước lên một nấc thang mới-một giai đoạn mới của công cuộc đổi mới. Điều đó rất đúng với mong mỏi của lòng dân, hợp với quy luật phát triển và sát đúng với nhiều hiến kế, đề xuất của nhiều nhà khoa học, rằng “cuộc đổi mới lần 1” đã thành công và chúng ta phải bắt tay vào “cuộc đổi mới lần 2”; hay theo nghĩa khác là phải đưa công cuộc đổi mới sang một trang mới, khác hẳn về chất so với trước đây.
 
Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rõ mục tiêu để Đảng lãnh đạo, đưa đất nước tiến tới những mục tiêu cơ bản, bao trùm ở các dấu mốc thời gian (2025, 2030, 2045...). Tốc độ phát triển đất nước được đặt ra với yêu cầu rất cao, nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, đồng thời trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ vững và tuân thủ tuyệt đối các quy luật của thực tiễn khách quan và các mối quan hệ hữu cơ giữa chính trị với kinh tế, giữa phát triển với giữ vững ổn định chính trị-xã hội, giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững... Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trăn trở phải làm sao để sự phát triển ấy gắn liền với việc không ngừng chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
 
Để đất nước phát triển, vấn đề quan trọng hàng đầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh là phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trước yêu cầu mới; trong đó, việc trước mắt là tổ chức thật tốt Đại hội XIII của Đảng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vạch rõ những việc cần phải tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, khẩn trương; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn nhiệm vụ bao trùm của toàn Đảng và ở từng cấp, từng cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao; bảo đảm cho việc phát huy sức mạnh tổng hợp, tham gia hiệu quả nhất vào nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng là tổ chức thành công Đại hội XIII.
 
Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” là bài viết thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng. Bài viết thể hiện tính hệ thống, phát triển về nhận thức, tư duy; có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực trong chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước.
 
Tâm huyết với những chỉ đạo trong bài viết, tôi nghĩ rằng, từng cán bộ, đảng viên cần phải quan tâm quán triệt, nghiên cứu các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Trong đó, cần nhận thức sâu sắc về thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong bài viết, gửi đến toàn Đảng và xã hội. Đó là thông điệp về quyết tâm chính trị, kêu gọi sự “chung sức, đồng lòng” thực hiện tư tưởng chiến lược tổng thể; tạo động lực, nguồn lực cho phát triển đất nước nhanh, bền vững để hiện thực hóa mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng ta; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đó là cơ sở để thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đối ngoại.
 
Cùng với đó, cũng cần thấy rõ yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh... Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nhận thức rõ trách nhiệm chính trị, trách nhiệm công dân, trên từng cương vị, chức trách tiếp tục phát huy hơn nữa trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; góp ý và làm tròn chức năng giám sát công tác nhân sự đại hội đảng; góp phần cùng Trung ương sáng suốt lựa chọn nhân tài cho Đảng và đất nước.
 
* PGS, TS Ngô Đình Xây, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương:
 
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhân tố quyết định thành công
 
Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và đất nước, từ thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những thành tựu có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: “Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”... Đây là nhận định mang tính tổng kết lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời kỳ đổi mới đất nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Nhận định đó rất thuyết phục và tôi rất tâm đắc với điều này.
 
Thực tiễn gần 35 năm đổi mới đất nước cũng đồng thời là quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới, Đảng ta đã tiến hành nhiều cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng” được cho là cuộc chỉnh đốn Đảng lần thứ nhất. Nghị quyết nêu rõ: “Trong Đảng có một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin, trong đó một số chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng. Không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuốn hút, trở nên thoái hóa, hư hỏng. Tệ tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, ăn chơi vung phí tài sản của nhân dân rất nghiêm trọng và kéo dài. Những hiện tượng đó gây tác hại lớn, làm tổn hại thanh danh, uy tín của Đảng”. Với tinh thần chiến đấu cao, Đảng đã quyết liệt chấn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy ở các cấp, đặc biệt coi trọng củng cố các tổ chức cơ sở đảng ở những địa bàn và lĩnh vực trọng yếu về kinh tế và chính trị; xây dựng cho cán bộ, đảng viên niềm tin và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên CNXH.
 
Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 nǎm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng. Cuộc vận động trở thành nền nếp, thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo lời căn dặn của Bác trong Di chúc, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.
 
Cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần thứ ba được đánh dấu bởi sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết khẳng định, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, gây ra thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc chỉnh đốn Đảng với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị.
 
Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được xác định là cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần thứ tư và một lần nữa khẳng định, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phương châm kiên quyết, kiên trì và đầy trọng trách của Đảng. Qua gần 4 năm thực hiện, nhất là lần đầu tiên đã chỉ ra 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”-xem đó như là tiêu chí để đánh giá hiệu quả trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên thực tế đã làm cho nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Các cuộc chỉnh đốn Đảng mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cấp được phát huy mạnh mẽ, thúc đẩy việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa những sai phạm. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết hơn, trong sạch hơn, vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường hơn; tạo nền tảng, tiền đề vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
 
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã thu được những thành tựu rất to lớn, quan trọng. Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, Đảng cần tiếp tục coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn, có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, ra sức củng cố, chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt.


PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/y-kien-tam-huyet-voi-dang/xay-dung-doi-ngu-can-bo-cap-chien-luoc-ngang-tam-nhiem-vu-634099
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc