Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tài

Đăng lúc: Thứ năm - 19/11/2020 12:38 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
    TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Công tác xác minh hiềm nghi trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105                              
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tài       Khoá 5 - Năm 2015.
Người Hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS. Phạm Quang Phúc
2. GS, TS. Nguyễn Đắc Hoan
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Trong những năm qua, tình hình tội phạm kinh tế ở địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm như ngân hàng, tài chính, đầu tư công, kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài. Tội phạm hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm kinh tế, trong đó có công tác xác minh hiềm nghi. Công tác xác minh hiềm nghi là một bộ phận trong công tác nghiệp vụ cơ bản, có vai trò quan trọng trong phòng, chống tội phạm kinh tế. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn tiến hành công tác xác minh hiềm nghi trong phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Những hạn chế xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau cần được nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng, qua đó đưa ra các dự báo và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác minh hiềm nghi trong phòng, chống tội phạm kinh tế thời gian tới.
Vì vậy, việc Nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu luận án tiến sĩ: “Công tác xác minh hiềm nghi trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam” trong giai đoạn hiện nay là mang tính cấp thiết cao trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.
Thông qua các phương pháp nghiên cứu cụ thể để hệ thống hóa, phân tích, đánh giá và khái quát các tri thức của các công trình khoa học trong và ngoài nước, luận án góp phần mang lại nhận thức đầy đủ, cụ thể, toàn diện hơn về công tác xác minh hiềm nghi trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Trong đó, luận án đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận như: khái niệm, vai trò, yêu cầu của công tác xác minh hiềm nghi; đối tượng, căn cứ xác lập hiềm nghi; nội dung, phương pháp tiến hành công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng Cảnh sát kinh tế.
Luận án đã đánh giá, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam như:  đặc điểm về địa lý, dân cư, kinh tế - xã hội; tình hình, đặc điểm của tội phạm kinh tế; tình hình tổ chức lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời, luận án khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng tiến hành công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam gồm: xác lập hiềm nghi; tiến hành xác minh hiềm nghi; kết thúc hiềm nghi; kết quả công tác xác minh hiềm nghi phục vụ phòng, chống tội phạm kinh tế. Qua đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.
Luận án đã đưa ra dự báo về những yếu tố ảnh hưởng và đề xuất 06 giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác minh hiềm nghi phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong đó, có giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật; yếu tố con người và công tác lãnh đạo, chỉ huy; đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động cụ thể trong quy trình công tác xác minh hiềm nghi; sự hỗ trợ, tác động từ các mặt công tác nghiệp vụ khác và phối hợp lực lượng trong tiến hành công tác xác minh hiềm nghi. Các giải pháp đưa ra được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn nên có cơ sở khoa học, có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy trong các trường Công an nhân dân và áp dụng trong thực tiễn công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.
 
 
              INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis: “Suspicion verification in crime prevention and suppression of the Economic Police Force in the Southern provinces and cities
Major: Criminology and Crime Prevention         Code: 9380105
PhD Candidate: Nguyen Anh Tai                 Course: 5 (2015)
Supervisors:
1. Assoc. Prof., Dr. Pham Quang Phuc
2. Prof., Dr. Nguyen Dac Hoan
Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security

 
New contribution of the thesis
In recent years, the situation of economic crime in the Southern provinces and cities has become complicated and economic crime is happening in most of the vital economic areas such as banking, finance, public investment, real estate business, import and export, foreign investment. Crime happened with more and more sophisticated modus operandi, causing serious damages to the property of the State, enterprises and people. In this situation, the Economic Police Force in the Southern provinces and cities has comprehensively carried out a number of measures to prevent and suppress crime, including suspicion varification measure. Suspicion varification is a part of fundamental professional work that plays important role in economic crime prevention and suppression. However, through the practice of the implementation of suspicion varification in crime prevention and suppression of the Economic Police Force in Southern provinces and cities, there are still certain shortcomings and limitations. The limitation comes from different causes that need to be researched, assessed to find out the right situation, and then make the forecast and proposals to improve the effectiveness of suspicion varification in the economic crime prevention and suppression in the future.
As a result, that the PhD candidate chose to study a doctoral thesis with the topic “Suspicion verification in crime prevention and suppression of the Economic Police Force in the Southern provinces and cities” is urgent in both theoretical and practical aspects.  ,
Through specific research methods to systematize, analyze, evaluate and generalize knowledge of domestic and foreign scientific works, the thesis contributes to bringing a broader, further and deeper understanding of suspicion verification in crime prevention of the Economic Police Force. In this thesis, the PhD candidate has built, supplemented and perfected theories such as: concept, roles and requirements of suspicion verification; objects and basis for suspicion establishment; contents and methods to conduct suspicion verification of the Economic Police Force.
The thesis has evaluated, analyzed and clarified the situation and characteristics related to the suspicion verification of the Economic Police Force in Southern provinces and cities such as: geographical, population, economic – social features; the situation and characteristics of economic crime; the organization of the Economic Police Force in Southern provinces and cities. At the same time, the thesis surveyed, analyzed and clarified the situation of conducting suspicion verification of the Economic Police Force in Southern provinces and cities, including: suspicion establishment; conducting suspicion verification; ending suspicion verification; results of suspicion verification in economic crime prevention and suppression. Thereby, the advantages, limitations and causes of the limitations in the implementation of suspicion verification of the Economic Police Force of the Southern provinces and cities are drawn out.
The thesis has made forecasts of the influencing factors and proposed 06 solutions to improve the effectiveness of suspicion verification for crime prevention and suppression of the Economic Police Force in Southern provinces and cities. These solutions included: the solution to complete the legal system; human factors and leadership; renovate and improve the effectiveness of specific activities in the suspicion verification process; support and impact from other professional work aspects and cooperation of forces in conducting suspicion verification. The proposed solutions are built on the basis of theoretical research and practical surveys, so they are based on scientific basis and contain reference value for teaching and researching in the People's Public Security schools and they can be applied in practice of the suspicion verification of the Economic Police Force in Southern provinces and cities.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc