Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Cao Viết Điểm

Đăng lúc: Thứ năm - 10/12/2020 18:28 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105                              
Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Viết Điểm                Khoá: 4 năm 2014
Người Hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS, TS Vũ Đức Trung Hướng dẫn 2: PGS, TS Bùi Văn Thịnh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về hoạt động xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên phương diện lý luận, luận án phân tích, làm rõ lý luận về xây dựng cơ sở bí mật như: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của cơ sở bí mật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Nội dung luận án đã xây dựng khái niệm về hoạt động xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên; trên cơ sở đó, phân tích cơ sở pháp lý, nguyên tắc, điều kiện và nội dung của hoạt động xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên
Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần xây dựng, bổ sung thêm hệ thống lý luận về công tác xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên.
2. Về thực tiễn
Luận án khảo sát, phân tích làm rõ tình hình, đặc điểm về địa bàn dân cư, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự; đặc điểm tâm lý của người dân tộc thiểu số; phân tích diễn biến, cơ cấu tội phạm; động cơ, mục đích và nhân thân người phạm tội; nguyên nhân, điều kiện của tình trạng tội phạm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2019. Đặc biệt, luận án đi sâu khảo sát, nghiên cứu, phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên trên hai phương diện là: Tổ chức lực lượng và thực trạng tiến hành hoạt động xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số. Từ đó, luận án đã có nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên. 
Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về tình hình tội phạm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cho lực lượng Cảnh sát hình sự và các nhà nghiên cứu; đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng hoạt động xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên và là cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp
Luận án đưa ra các dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên. Trên cơ sở này, luận án xây dựng các giải pháp phù hợp, có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới. 
Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Các giải pháp đề xuất trong luận án khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật là người dân tộc thiểu số phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên./.
 
 
INFORMATION
ON NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION
 
- Dissertation title: “Operations of Township-level Criminal Enforcement and Judicial Assistance Force in preventing criminals from escaping from detention”
- Major: Criminology and Criminal Prevention Code: 9380105
- Name of PhD. Student: Cao Viet Diem Course: 4th - 2014
- Scientific title, degree and full name of the supervisors:
1. Assoc. Prof. Dr. Vu Duc Trung
2. Assoc. Prof. Dr. Bui Van Thinh
- Name of training institute: The People’s Police University – Ministry of Public Security
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
1. Theoretical contribution
The thesis is a systematic, comprehensive and scientific research  on building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force according to the assigned functions and missions. In terms of theory, base on clarifying the issues of awareness about secret facilities such as: concepts, characteristics, criteria in prevention of and fight against crime, this thesis gave the concept of  building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force; from that, analysis legal basis, principles, conditions and content of the building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces activities.
With the above research results, the thesis contributes to building and supplementing the theoretical system building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force. 
2. Practical applicability
Thesis investigated, analyzed the situation, characteristics of population locations, economic, social, security order; psychological characteristics of ethnic minorities; evolution of crime structure; motives, targets, and offenders; The cause of the crime situation in the Central Highlands provinces, from 2010 to 2019. Especially, this thesis survey, research, analysis particularly to clarify the actual status of the operation of building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force in two aspects: Force organization and status of progress of building and using secret facilities - Ethnic Minorities. From that, the thesis had review and evaluation of the achieved results; restrictions and reasons of restrictions in activities of building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force.
Results of the research on thesis providing scientific arguments about crime situation in the Central Highlands provinces to Criminal Police force and researchers; at the same time bring the right awareness of actual state of activities of building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force and proposing solutions to improve operational efficiency of these activities in coming time.  
3. Predictions and solutions
The thesis gave scientific prediction of the influencing factors of activities of building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force. On that basis, the thesis built appropriate, feasible solutions to contribute to improving quality and efficiency of activities of building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force in next time.
These are solutions with scientific basis, follow the research results of the thesis. Solutions proposed in the thesis which be applied in practice synchronously will contribute to improving efficiency activities of building and using secret facilities - Ethnic Minorities to serve crime prevention of the Central Highlands provinces Criminal Police force./.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc