Rss Feed

Đề tài luận án: "Khám nghiệm hiện trường trong điều tra các vụ án có sử dụng vật liệu nổ".

Đăng lúc: Thứ hai - 20/08/2018 04:48 - Người đăng bài viết: admin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tháng 8 năm 2018
 
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: "Khám nghiệm hiện trường trong điều tra các vụ án có sử dụng vật liệu nổ".
Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm   Mã số: 62.38.70.01
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Phú Quảng
Nghiên cứu sinh khóa: 02 - 2012, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Người hướng dẫn khoa học:
1. GS, TS Ngô Sỹ Hiền
2. PGS, TS Phạm Quang Phúc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
Những đóng góp mới của luận án                                                                     
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm có sử dụng vật liệu nổ ở nước ta diễn biến phức tạp cả về tính chất, quy mô, động cơ, mục đích và phương thức, thủ đoạn gây án; hậu quả của nó không chỉ tước đi sinh mạng của nhiều người mà còn gây thiệt hại về tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để điều tra, khám phá loại tội phạm này, các cơ quan chức năng đã sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có khám nghiệm hiện trường.
Hoạt động khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ trong những năm qua đã từng bước được quan tâm đúng mức và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ án chất lượng, hiệu quả khám nghiệm hiện trường chưa cao, thể hiện qua việc phát hiện, thu lượm, bảo quản, đánh giá dấu vết, vật chứng tại hiện trường phục vụ điều tra nhiều lúc chưa kịp thời, chưa đúng quy trình và thủ tục; số vụ không phát hiện, thu lượm được dấu vết, vật chứng hoặc thu được dấu vết, vật chứng nhưng không có giá trị truy nguyên còn khá cao; hồ sơ khám nghiệm hiện trường ở một số địa phương còn ghi nhận sơ sài, thiếu tính chuyên nghiệp... dẫn đến một số vụ án thời gian điều tra còn bị kéo dài, thậm chí bế tắc không làm rõ được thủ phạm.
Hạn chế trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng qua khảo sát cho thấy nguyên nhân cơ bản là do: Lý luận về hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ án có sử dụng vật liệu nổ chưa hoàn thiện; nhận thức của một số lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của khám nghiệm hiện trường trong điều tra vụ án có sử dụng vật liệu nổ chưa đầy đủ; đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác khám nghiệm hiện trường ở cấp tỉnh, cấp huyện chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ khám nghiệm hiện trường còn thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu; quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong khám nghiệm hiện trường chưa thực sự tốt; chưa có công trình nào tổng kết thực tiễn về hoạt khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ...
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả luận án đã chọn đề tài: “Khám nghiệm hiện trường trong điều tra các vụ án có sử dụng vật liệu nổ” làm luận án Tiến sĩ luật học, chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm, đáp ứng được tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay.
Luận án là một công trình nghiên cứu tương đối có hệ thống và toàn diện về hoạt động khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân ở cấp độ luận án tiến sĩ.
 Luận án đã làm rõ tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài, những vấn đề lý luận về hoạt động khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ như; xây dựng khái niệm, đặc điểm hiện trường vụ án có sử dụng vật liệu nổ, trong đó đã bổ sung hoàn thiện quy trình khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ; làm rõ mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức khám nghiệm hiện trường và vấn đề hợp tác quốc tế trong khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ sát với thực tiễn hiện nay.
Luận án nghiên cứu, làm rõ, đánh giá đúng thực trạng hoạt động khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ; đánh giá, nhận xét các kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra dự báo khoa học về tình hình, đặc điểm tội phạm sử dụng vật liệu nổ và những yếu tố tác động tới hoạt động khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khám nghiệm hiện trường các vụ án có sử dụng vật liệu nổ của lực lượng Kỹ thuật hình sự, góp phần đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay
 
        NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                                          NGHIÊN CỨU SINH
 
 
 
1. GS, TS Ngô Sỹ Hiền        2. PGS, TS Phạm Quang Phúc          Nguyễn Phú Quảng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (26/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (05/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (07/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (28/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (14/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (25/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)