Rss Feed

Tên luận án: “Hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội”.

Đăng lúc: Thứ hai - 17/09/2018 14:51 - Người đăng bài viết: admin
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2018

 

BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ và tên: Phạm Thị Hoài Khương, sinh ngày 27- 5- 1977
Tên luận án: “Hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội”.
Thuộc chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm.
Mã số chuyên ngành: 62.38.70.01
Cơ sở đào tạo: Đại học Cảnh sát nhân dân

NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN

 
1. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thu thập, bảo quản chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, từ đó kiến nghị hoàn thiện lí luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
2. Đối tượng nghiên cứu
 Những vấn đề lí luận và thực tiễn về hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu.
3. Phương pháp nghiên cứu
Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, về chiến lược cải cách tư pháp; những tri thức Khoa học luật hình sự, Khoa học Tố tụng hình sự và Khoa học Điều tra hình sự và một số phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm: phương pháp khảo sát thực tiễn, thống kê và phân tích số liệu; phương pháp nghiên cứu điển hình; phương pháp chuyên gia; phương pháp nghiên cứu tài liệu.
4. Các kết quả chính trong quá trình nghiên cứu
- Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và lí luận về hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Luận án nghiên cứu một số công trình về hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Từ đó đưa ra những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ về hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
          Ngoài ra luận án đã nghiên cứu làm rõ những nội dung có tính nền tảng, giúp giải quyết những vấn đề: Nhận thức về các tội xâm phạm sở hữu và những vấn đề phải chứng minh trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu; Lý luận về vật chứng và hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu. Tất cả những vấn đề trên tạo cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong Chương 2.
- Chương 2. Tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu và thực trạng hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xa hội
          Bằng phương pháp nghiên cứu và khảo sát điển hình, hội thảo, tọa đàm, trao đổi, luận án đã khái quát tình hình, đặc điểm có liên quan thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu  từ năm 2006 đến năm 2017; thực tiễn tiến hành các hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra vụ các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; những kết quả đạt được cùng những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại của hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra vụ các vụ án xâm phạm sở hữu, từ đó làm cơ sở đưa ra các giải pháp ở chương 3.
- Chương 3. Các yếu tố tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Luận án đã phân tích những dự báo về các yếu tố tác động đến hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát hình sự trong những năm tới; đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, bảo quản vật chứng trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong thời gian tới.
 
                                                                                      NGHIÊN CỨU SINH
 
 
 
 
                                                                                  Phạm Thị Hoài Khương
 
 
         


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)