Rss Feed

Những đóng góp mới trong luận án của NCS Dương Hoàng Việt (Tiếng Việt)

Đăng lúc: Thứ năm - 26/10/2017 07:50 - Người đăng bài viết: admin
Những đóng góp mới trong luận án của NCS Dương Hoàng Việt
Đề tài luận án: Biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62.38.01.05                             
Họ và tên nghiên cứu sinh:  Dương Hoàng Việt                  Khoá:  3 - 2013
Người HDKH:      1. GS, TS Nguyễn Ngọc Anh
                             2. PGS, TS Trần Văn Tỵ
Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
1. Trong những năm qua lực lượng Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam đã có nhiều cố gắng để tiến hành các biện pháp công tác công an nói chung và biện pháp vận động quần chúng nói riêng, nhằm huy động sự giúp đỡ của nhân dân để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được quá trình tiến hành biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm tại địa bàn phường các tỉnh, thành phố phía Nam, còn bộc lộ những hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra của tình hình thực tiễn hiện nay; trong chỉ đạo, lực lượng Công an nhân dân còn chậm bổ sung hoàn thiện quy định về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, các cấp Công an về công tác vận động quần chúng tham gia phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; vẫn còn một số cán bộ trong Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam có nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của quần chúng, coi nhẹ biện pháp vận động quần chúng; chưa phát huy được vai trò tham mưu, hướng dẫn, chủ động làm nòng cốt, xung kích trong triển khai vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm; công tác tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm còn chưa được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác vận động quần chúng còn chưa đảm bảo. Đặc biệt chưa có các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng hiệu quả biện pháp công tác này; nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả tiến hành biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam. Do vậy nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam là có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
2. Luận án đã đưa ra những nhận thức lý luận về địa bàn phường, nghiên cứu đặc trưng một số loại tội phạm thường xảy ra trên địa bàn phường để định hướng cho việc tiến hành biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm trên địa bàn phường. Luận án xây dựng khái niệm về hoạt động phòng ngừa tội phạm của công an phường, xác định vai trò của công an phường trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hiện nay, đồng thời làm rõ những vấn đề lý luận về biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm của Công an phường thông qua các nội dung: Nhận thức về biện pháp vận động quần chúng phục vụ phòng ngừa tội phạm của Công an phường; cơ sở pháp lý, nội dung tiến hành và công tác chỉ đạo tiến hành biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm của Công an phường, luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận khoa học chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam hiện nay; đồng thời nâng cao nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm của Công an phường.
3. Luận án nghiên cứu làm rõ, đánh giá đúng thực trạng tiến hành biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm của công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định được những vấn đề thực tiễn đặt ra để tiến hành biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm của Công an phường đảm bảo tính khách quan, toàn diện.
4. Luận án đã đưa ra những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả tiến hành biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam và dự báo tình hình kinh tế - xã hội; tình hình tội phạm; tình hình biên chế tổ chức Công an phường và những nhân tố tác động tới hoạt động của Công an phường trong tiến hành biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Trên cơ sở đó, luận án xác định những thuận lợi, khó khăn trong tiến hành biện pháp này trong thời gian tới.
5. Luận án đã đề xuất được các giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi để nâng cao hiệu quả biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới, qua đó góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế của đất nước./.
Từ khóa:

luận án

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)