Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Xây dựng phong cách, bản lĩnh, nhân văn, vì sinh viên phục vụ của giảng viên Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ tư - 13/06/2018 21:49 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
“Phong cách là những lối, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự tạo nên cái riêng của một người hay một loại người nào đó”[1]. Xây dựng phong cách của giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì sinh viên phục vụ là yếu tố cơ bản và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
        I.Nhận thức chung về phong cách, bản lĩnh, nhân văn của người giảng viên
        1.Phong cách của người giảng viên
        Phong cách phản ánh ở nhiều góc độ như:
        Phong cách tư duy: Tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.
        Phong cách làm việc: có phong cách lãnh đạo dân chủ: tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tổ chức kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên; Phong cách quần chúng, luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân; Phong cách làm việc gương mẫu; Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực và đổi mới.
        Phong cách diễn đạt: cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực, diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng, có lượng thông tin cao; sinh động gần gũi, gắn với những hình ảnh, ví von, so sánh cụ thể.
        Phong cách ứng xử: Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân chính, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hóa.
        Phong cách sống: Cần, kiệm, liêm chính...
        Phong cách phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, khí chất của cá nhân; vị trí, chức năng, nhiệm vụ; điều kiện làm việc, sinh hoạt; sự giáo dục, rèn luyện của mỗi cá nhân.
        Phong cách liên quan chặt chẽ với đạo đức, gắn với truyền thống, tập quán, thói quen, đồng thời phụ thuộc vào trình độ và khí chất của mỗi cá nhân; có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác và uy tín của đơn vị, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.
        Phong cách người giảng viên là những biểu hiện phản ánh lối sống, sinh hoạt, nghiên cứu, giảng dạy tạo nên cái riêng của người giảng viên. Phong cách của người giảng viên cũng có những đặc điểm chung đồng thời có những đặc điểm riêng do tính chất đặc thù của ngành sư phạm. Đó là phải phù hợp với chuẩn mực đức xã hội, phải gương mẫu, phải đáp ứng những yêu cầu về trình độ chuyên môn nhất định.
        Phong cách người giảng viên Trường Đại học CSND có những đặc điểm khác phong cách giảng viên nói chung do đối tượng phục vụ và đặc điểm công tác của ngành. Trong đó người giảng viên Trường Đại học CSND ngoài việc chấp hành các quy định chung của Luật Giáo dục, người giảng viên Trường Đại học CSND còn phải nắm vững chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, phong cách của người giảng viên Trường Đại học CSND khác với phong cách người cán bộ chiến sĩ CAND nói chung vì đối tượng phục vụ là sinh viên, học viên là những sĩ quan cảnh sát tương lai và những cán bộ chiến sỹ đang học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ. Như vậy, họ vừa là đối tượng được người giảng viên có trách nhiệm phục vụ, đồng thời cũng là đồng chí, đồng đội nên người giảng viên phải có phong cách phù hợp trong giao tiếp, trong ứng xử và phương pháp giáo dục đào tạo phù hợp để đem lại kết quả đào tạo, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và giáo dục phẩm chất đạo đức. Vì vậy phong cách người giảng viên Trường Đại học CSND đòi hỏi phải chuẩn mực, phải có năng lực, trình độ phù hợp và luôn là tấm gương cho học viên noi theo.
        2.Bản lĩnh của người giảng viên là gì2?
        “Bản lĩnh là đức tính tự quyết định một cách độc lập thái độ, hành động của mình, không vì áp lực bên ngoài mà thay đổi quan điểm”2.
        Bản lĩnh của người giảng viên là sự thể hiện ở lập trường tư tưởng vững vàng, có chính kiến trên cơ sở khoa học của lý luận và thực tiễn để truyền đạt kiến thức, bảo vệ lẽ phải, chân lý; là sự nỗ lực dám đương đầu với những khó khăn, thử thách và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        Bản lĩnh của người giảng viên không tự nhiên mà có được mà phải qua đào tạo bồi dưỡng và quá quá trình rèn luyện của riêng mỗi cá nhân.
        3.Nhân văn của người giảng viên
        “Nhân văn: thuộc về văn hóa của loài người”3.
        Giá trị truyền thống nhân văn của dân tộc ta là lòng nhân ái “thương người như thể thương thân”, tình nghĩa đối với con người, với gia đình, quê hương, Tổ quốc; lối sống vị tha, chung thủy; lấy thiện thắng ác; lòng yêu hòa bình, thái độ khoan dung, không báo thù, báo oán.
        Nhân văn của người giảng viên đòi hỏi người giảng viên phải có lòng yêu ngành, yêu nghề, hết lòng phục vụ trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Giúp đỡ học viên tiến bộ, phát triển một cách vô tư, không vụ lợi. Đối với đồng nghiệp là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
        Có thể nói, bản lĩnh , nhân văn , vì sinh viên phục vụ” của người giảng viên có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau, yếu tố này là tiền đề, là cơ sở cho yếu tố kia để hình thành, phát triển, tạo nên một phong cách người giảng viên trong lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình hiện nay.
        II. Nội dung xây dựng phong cách người giảng viên Trường CSND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
        Với đặc thù tính chất nghề nghiệp, người giảng viên Trường Đại học CSND cần có những tiêu chí về phong cách bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ nói chung và đáp ứng thêm những yêu cầu đặc trưng. Cụ thể như sau:
        1.Phong cách người giảng viên bản lĩnh về chính trị
       - Lời nói, hành động, trong công tác thể hiện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
       - Luôn thể hiện sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng.
       - Vững vàng về tư tưởng, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức; kiên quyết lên án và đấu tranh với quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
       - Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn tấn công, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.
       - Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; không dấu diếm, dám nhận khuyết điểm. Trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
       - Nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện, trau dồi đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận tụy, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.
       - Đề cao tinh thần cương quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng,
xã hội lên trên lợi ích cá nhân.
        2. Phong cách người giảng viên bản lĩnh trong công tác
       - Nói đi đôi với làm, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo. Chất lượng công việc luôn đạt hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
       - Tâm huyết với nghề nghiệp, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngành.
       - Luôn có thái độ gần gũi, thân thiết nhưng nghiêm túc, đúng mực.
       - Gương mẫu trong công tác, học tập, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
       - Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước, các quy định của ngành về công tác giáo dục, đào tạo và vận dụng có hiệu quả trong công tác đào tạo.
       - Đánh giá công bằng và đúng năng lực của người học. Không để bị mua chuộc làm tha hóa bản chất người giảng viên.
       - Kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực trong giáo dục, đào tạo. Bảo vệ đến cùng chân lý, lẽ phải.
        3. Phong cách người giảng viên bản lĩnh trong quan hệ và sinh hoạt
        Trong công tác, sinh hoạt người giảng viên phải đoàn kết, tương trợ, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên tình đồng chí, đồng đội.
       Sẵn sàng lắng nghe ý kiến, chia sẻ quan điểm, cầu thị, học hỏi lẫn nhau; đồng cảm, chia sẻ khó khăn; luôn nêu cao ý thức đấu tranh bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng đội và của tập thể; không có thái độ, hành vi nhằm hạ uy tín của đồng nghiệp, uy tín của tập thể.
       Không đố kỵ, bè cánh, lợi dụng tự phê bình, phê bình, dân chủ nội bộ để vu khống, hạ uy tín, trả thù cá nhân, gây rối nội bộ; không suồng sã trong sinh hoạt tập thể.
       Trong sinh hoạt cộng đồng và nơi cư trú, người giảng viên phải luôn gần gũi, tôn trọng và giúp đỡ những người xung quanh; bản thân và thành viên trong gia đình phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành quy tắc cộng đồng, phong tục, tập quán, văn hóa, quy định của địa phương và gương mẫu tham gia các phong trào ở nơi cư trú; bản thân phải luôn gần gũi, đoàn kết, giúp đỡ mọi người.
        4. Phong cách người giảng viên nhân văn, vì sinh viên phục vụ
       - Trong cuộc sống: Có lòng yêu thương con người, tin tưởng vào khả năng, ý chí, phẩm giá của con người; tin vào trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân, đối xử nhân đạo, nhân ái, khoan dung độ lượng, cảm thông, chia sẻ nỗi đau của người khác, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện.
       - Trong công tác: hết lòng hết sức trong việc nghiên cứu, giảng dạy, truyền tải kiến thức đến sinh viên với chất lượng cao nhất. Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình hướng dẫn sinh viên trong nghiên cứu và học tập một cách vô tư, không vụ lợi. Nghiên cứu, tìm tòi phương pháp, phương tiện để đáp ứng yêu cầu giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo.
        III. Những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng phong cách người giảng viên Trường Đại học CSND bản lĩnh, nhân văn, vì sinh viên phục vụ
        Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới, hội nhập sâu rộng và trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình an ninh trật tự thế giới và khu vực đòi hỏi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phải đặt lên một yêu cầu trước thời cơ và thách thức mới. Vì vậy để đảm bảo xây dựng phong cách cho giảng viên Trường Đại học CNSD đáp ứng các yêu cầu hiện nay và trong thời gian tới, cần tiến hành các nội dung sau:
        Thứ nhất: Đối với Nhà trường
        Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Đặc biệt là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề cương tuyên truyền về Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
        Đặc biệt chỉ đạo việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên nhà trường trên cơ sở Thông tư số 27/2017/TT-BCA Quy định về Quy tắc ứng xử của CAND gắn với đặc thù của Nhà trường.
        Các đơn vị tham mưu thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong theo Điều lệnh CAND. Thường xuyên quán triệt và kiểm tra tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc đối với mỗi cán bộ, giảng viên trong Nhà trường. Tổ chức nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thi đua trong giảng viên và sinh viên.
        Lãnh đạo các đơn vị giảng dạy phải là những người đầu tàu, đi đầu trong việc xây dựng phong cách người giảng viên Trường Đại học CSND bản lĩnh, nhân văn, vì sinh viên phục vụ.
        Thứ hai: Đối với mỗi giảng viên
        Mỗi giảng viên phải giữ vững lập trường chính trị vững vàng, có ý thức tự rèn luyện mình, chiến thắng bản thân trước những cám dỗ. Cần tập trung vào các mặt sau đây:
        - Phải rèn luyện “Đức”: Bác Hồ đã từng nói: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng”. Càng quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục, để tạo ra nhân cách người học thì trước hết người giảng viên phải biết thuyết phục học sinh bằng chính nhân cách của mình. Người giảng viên cần có thái độ, tác phong chuẩn mực khi thực hiện giảng dạy và trong lối sống, trở thành tấm gương, vừa là người thầy, vừa là người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân chuẩn mực cho sinh viên noi theo. Phải làm sao để mỗi người thầy không những là nhà sư phạm mà còn là nhà mô phạm.
        - Phải rèn luyện “Tài”: Người giảng viên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm. Tài năng sẽ giúp cho người dạy nắm vững và nhuần nhuyễn nội dung hệ thống các kiến thức cơ bản của môn học, khả năng phát hiện vấn đề bổ sung vào nội dung bài giảng; tài năng nghiệp vụ sư phạm thể hiện ở việc áp dụng các phương pháp giảng dạy, khả năng trình bày và khả năng xử lý các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy. Kết hợp được giữa nội dung và phương pháp sẽ làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, hấp dẫn và có hiệu quả cao, làm cho sinh viên hứng thú, say mê, tránh nhàm chán, từ đó chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu trong học tập và hình thành kỹ năng nghề nghiệp và thái độ để yêu ngành, yêu nghề cho sinh viên. Giúp cho sinh viên sau khi ra trường sẽ có đủ điều kiện để “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
       - Phải xây dựng cái “Tâm”: Người giảng viên phải xây dựng cái tâm yêu nghề, yêu công việc. Người giảng dạy có yêu nghề mới có hứng thú, say mê chăm chút từng bài giảng, từng nội dung tiết giảng; mới thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung nội dung và phương pháp giảng để đem lại hiệu quả cao nhất cho người học. Mới đáp ứng yêu cầu “vì sinh viên phục vụ”
        Đồng thời người giảng viên tránh những điều sau đây:
        - Tự cao, dù mới ra trường, được làm thầy và được mọi người gọi là thầy, chắc chắn các giảng viên trẻ sẽ có niềm tự hào. Nhưng làm thầy không phải đã giỏi hơn người. Nên dù thầy giỏi giang và tường tận sự việc đến đâu, cũng phải lắng nghe người khác và trao đổi hai chiều. Tránh tự cao, phải khiêm tốn là đức tính cần phải có của người giảng viên.
       - Thỏa mãn với bằng cấp, trình độ đang có, dẫn đến không có ý chí phấn đấu. Nếu đạt được thành tích trước mắt thì đó mới chỉ là phần thưởng động viên cho sự phấn đấu tiếp theo, nếu xem đó là đỉnh cao của sự thành đạt mà không tiếp tục phấn đấu, rèn luyện thì người giảng viên sẽ không thể cống hiến hết mình và không theo sự phát triển của thời đại.
        - Lãng phí thời gian, hãy cố gắng hoàn tất công việc hôm nay, đừng để dây dưa sang ngày khác. Nếu công việc trong ngày đã được hoàn tất sớm hơn dự định, hãy bắt tay vào chuẩn bị cho việc của ngày hôm sau. Giảm bớt thời gian vô bổ, nói không với câu: “từ từ đã”.
        --------------------------
        Tài liệu tham khảo
        [1]  Bộ Công an (2016), Chỉ thị số 07/ CT-BCA-X11 về ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”.
        2. Bộ Công an (2016), Kế hoạch số 337/KH-BCA-X11 ngày 19/12/2016 về tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
        3. Trường Đại học CSND (2017), Kế hoạch số 242/KH-T48 ngày 21/2/2017 thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
        4. Trường Đại học CSND (2017), Quyết định số 1884/QĐ-T48 ngày 13/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND về “Quy định văn hoá ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND”.
 
[1] Từ điển Tiếng Việt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 1992, trang 771.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Trung
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 100 (T2/2018)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc