Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân đáp ứng nhu cầu hội nhập

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2018 02:45 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Với bề dày thành tích 10 năm hình thành và phát triển, Tạp chí KHGD CSND đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo - dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học CSND và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí KHGD CSND đáp ứng các tiêu chí của một tạp chí khoa học theo thông lệ quốc tế trong thời gian tới.
         Ngày 12/9/2008 Bộ trưởng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 1373/GP-BTTTT cho phép xuất bản Tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân (KHGD CSND). Tháng 11/2008, Tạp chí ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Để đáp ứng nhu cầu xuất bản tạp chí trong tình hình mới, tháng 4/2012, Tạp chí KHGD CSND đã đề xuất và được Cục báo chí Bộ Thông tin & truyền thông cấp phép tăng kỳ xuất bản tạp chí lên 1 tháng/1 kỳ. Sau 10 năm hoạt động, Tạp chí KHGD CSND đã không ngừng phát triển, trưởng thành, luôn nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trở thành một trong những diễn đàn khoa học pháp lý, chính trị, nghiệp vụ CAND, đóng góp vào thành tựu chung về nghiên cứu khoa học và lý luận CAND, thể hiển rõ nét ở một số điểm sau:
          Tạp chí KHGD CSND luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong CAND. Tạp chí thường xuyên bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tạp chí KHGD CSND đã làm tốt chức năng thông tin khoa học hướng dẫn về lý luận nghiệp vụ, là nơi đăng tải những công bố, kết quả nghiên cứu khoa học trong lực lượng CSND nói chung, của cán bộ giảng viên nhà trường nói riêng. Với 107 số và 1.998 bài viết được đăng tải trong đó có nhiều bài phân tích sâu về lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội như phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế và chức vụ, tội phạm môi trường...; nhiều bài viết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quản lý, giáo dục phạm nhân, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát kinh tế...
          Trong 10 năm hình thành và phát triển, Tạp chí KHGD CSND đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan thông tin, lý luận chính trị, nghiệp vụ Cảnh sát, một diễn đàn khoa học uy tín của ngành Công an, trong đó tập trung đăng tải nhiều bài viết của các nhà khoa học góp ý vào các Dự án luật và truyên truyền các bộ luật mới được sửa đổi, ban hành; về giải pháp hoàn thiện tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra hình sự; về các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm như Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy giai đoạn 2012 - 2015...
          Với yêu cầu gắn chặt lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, Tạp chí đã chủ động mời các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm cộng tác, viết bài. Mặt khác, thông qua hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học, Tạp chí đã đăng tải các bài viết góp phần tổng kết, phát triển những vấn đề lý luận, nghiệp vụ của ngành Công an nói chung, lý luận về trật tự, an toàn xã hội nói riêng phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trên phương diện phục vụ đắc lực cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong CAND nói chung, Trường Đại học CSND nói riêng, Tạp chí đã đăng tải nhiều bài chỉ đạo quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, hàng trăm bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường CAND về những vấn đề lý luận, kinh nghiệm, về phương pháp giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo. Qua đó giúp cán bộ, giảng viên nhà trường có những định hướng giảng dạy, học tập nâng cao trình độ cũng như giúp hoàn thiện các chức danh nghiên cứu, giảng dạy, học hàm, học vị của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Trong thời gian qua, số lượng cán bộ giảng viên có trình độ cao không ngừng tăng lên, năm 2016 Nhà trường có 1 Giáo sư, 7 Phó Giáo sư, 52 Tiến sỹ, đến tháng 6/2018 đã tăng thêm 7 Phó Giáo sư, 25 Tiến sỹ. Hiện Nhà trường có 01 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư và 77 tiến sĩ.
          Có thể nói, sau 10 năm hình thành và phát triển, Tạp chí KHGD CSND đã không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới về hình thức đáp ứng yêu cầu chung của một tạp chí khoa học, thể hiện được vai trò cơ quan ngôn luận về khoa học, quảng bá đầy đủ hình ảnh Trường Đại học CSND dưới góc độ uy tín khoa học và năng lực nghiên cứu. Với những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của khoa học chuyên ngành nói riêng và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội nói chung, Tạp chí KHGD CSND là một trong những Tạp chí ngành Khoa học An ninh có trong danh mục Tạp chí được tính điểm theo quy định của Hội Đồng chức danh Giáo sư Nhà nước các năm qua. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xuất bản tạp chí thời gian qua cũng còn những khó khăn, hạn chế như chưa mở rộng được các thành viên Hội đồng biên tập, đội ngũ cộng tác viên chưa đa dạng, chủ yếu vẫn là cán bộ, giảng viên nhà trường viết bài, chưa chú trọng tính diễn đàn, tính phản biện khoa học...
          Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, vì vậy các tạp chí Việt Nam nói chung, Tạp chí trong hệ thống CAND nói riêng cũng không thể đứng ngoài quỹ đạo hội nhập các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế của một tạp chí khoa học, như tính đa dạng quốc tế của Hội đồng biên tập, của đội ngũ Cộng tác viên, các yêu về nội dung, hình thức, công tác biên tập, phát hành, các tiêu chí về đạo đức khoa học... Để từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Tạp chí KHGD CSND của Nhà trường nhất thiết phải có sự chuẩn bị, định hướng trong thời gian tới. Theo chúng tôi, Tạp chí KHGD CSND cần tập trung làm tốt các mặt công tác sau:
          Một là, Tạp chí KHGD CSND tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của pháp luật về báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Ngành. Đồng thời, tiếp tục tổ chức nghiên cứu làm rõ các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ phục vụ tốt cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Quá trình xuất bản tạp chí cần bám sát các chủ trương chỉ đạo lớn về công tác lý luận và khoa học như: Nghị quyết 08-NQ/ĐU, ngày 06/6/2012 về công tác lý luận CAND trong tình hình mới; Chỉ thị số 05/CT- BCA-V21, ngày 06/6/2012 về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 05/3/2014 về công tác khoa học Công an trong tình hình mới; Chỉ thị số 02/CT- BCA-V21, ngày 05/3/2014 về tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới...
          Hai là, nâng cao chất lượng Tạp chí KHGD CSND theo hướng tăng cường tính khoa học của tạp chí. Đây là cơ sở đúng đắn để Tạp chí phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Để thực hiện được vấn đề này cần có lộ trình, bước đi cụ thể, trong đó chú trọng các nội dung:
          - Đa dạng thành viên Hội đồng biên tập. Hội đồng biên tập đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Tạp chí. Do đó, cần mời các nhà khoa học đầu ngành công tác tại các cơ quan nghiên cứu của Bộ Công an, các nhà khoa học công tác tại các trường CAND, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tham gia vào Hội đồng biên tập của Tạp chí. Bên cạnh đó cần thu hút các nhà khoa học trẻ, có các công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế, các nhà khoa học học tập tại nước ngoài tham gia Hội đồng biên tập. Sự đa dạng thành viên hội đồng biên tập là tiêu chí quan trọng, trực tiếp quyết định chất lượng khoa học của các công trình, đây là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế của Tạp chí. Mặt khác, Nhà trường cũng cần có chiến lược phát triển đội ngũ các nhà khoa học có học hàm, học vị cao như Giáo sư, Phó Giáo sư,Tiến sĩ để bổ sung vào Hội đồng biên tập của Tạp chí.
          - Đa dạng đội ngũ cộng tác viên. Theo thống kê, hơn 70% bài viết đăng tạp chí là của cán bộ, giảng viên nhà trường, 5% của lãnh đạo cấp trên, 25% của cán bộ thực tiễn, học viên sau đại học. Như vậy, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí chưa đa dạng, nhất là cộng tác viên là lãnh đạo, cán bộ nhiều kinh nghiệm tại các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương. Thời gian tới, Tạp chí cần tiếp tục có nhiều hình thức, biện pháp khuyến khích các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn giỏi có những bài phân tích chuyên sâu, bài giới thiệu kinh nghiệm, những vấn đề mới về lý luận cũng như thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội... gửi về Tạp chí chọn lọc và đăng tải kịp thời. Tạp chí cũng cần làm cầu nối để có thể gắn kết giữa những tác giả có trình độ tư duy lý luận, năng lực khái quát cao và những tác giả giàu kinh nghiệm thực tiễn để đảm bảo tính toàn diện của bài viết.
          - Tăng cường tính phát hiện, phản biện, tranh luận khoa học của tạp chí. Đây là yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng khoa học của Tạp chí.
          Ba là, tăng cường phối hợp hội thảo khoa học.
          Xuất bản tạp chí và hội thảo khoa học là các hình thức truyền bá tri thức của trường đại học. Hội thảo không chỉ là hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần tuyên truyền, làm rõ các cơ sở khoa học mà còn là nguồn quan trọng cung cấp các bài viết có chất lượng cho Tạp chí. Đây cũng là dịp để Tạp chí kết nối mối quan hệ với các nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị nhằm mở rộng đội ngũ cộng tác viên. Để bài viết chất lượng cao cần có sự lựa chọn các chuyên gia khi đặt bài và cần xây dựng cụ thể các chủ đề, yêu cầu đặt ra cho mỗi chủ đề. Đồng thời Tạp chí cần nắm bắt các vấn đề được bàn thảo, đề cập và cũng từ đó gợi mở những vấn đề cần tiếp tục có các bài viết chuyên sâu hơn.
          Bốn là, Tạp chí KHGD CSND cần có lộ trình, kế hoạch xuất bản Tạp chí bằng tiếng Anh. Đây là tiêu chí cần thiết nâng cao vị thế của Tạp chí KHGD CSND trong hội nhập quốc tế, đồng thời là cầu nối trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an các nước trong khu vực. Thường xuyên cập nhật, nâng cấp trang Tạp chí KHGD CSND online theo hướng nhiều tính năng, tiện ích. Bổ sung các chuyên mục bằng tiếng Anh. Chú trọng nâng cao tính diễn đàn trao đổi để thu hút sự quan tâm của bạn đọc, của các nhà nghiên cứu.
          Năm là, bổ sung và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác Tạp chí. Nâng cao chất lượng Tạp chí cần thiết phải có những người “gác cổng” có năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác xuất bản tạp chí. Hiện tại, mỗi cán bộ đơn vị Tạp chí phụ trách một khâu của công tác tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí. Về cơ bản các đồng chí có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Song công tác báo chí trong CAND mang tính đặc thù, vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo, biên tập viên phải có kiến thức báo chí và kiến thức nghiệp vụ CAND. Thời gian tới cần tăng cường thêm cán bộ về công tác tại đơn vị Tạp chí, có kế hoạch gửi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ báo chí và nghiệp vụ Công an nhằm tạo nên một đội ngũ cán bộ, biên tập viên chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng trên cả hai lĩnh vực góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí.
          Kỷ niệm chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí KHGD CSND đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống báo chí CAND. Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác biên tập, xuất bản, chúng ta tin tưởng Tạp chí KHGD CSND sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo - dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và thực hiện chủ trương chung của Bộ Công an về quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống cơ quan báo chí trong CAND đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu lực, hiệu quả tuyên truyền, không làm giảm đi vai trò, vị thế cơ quan báo chí, truyền thông CAND.
           ----------------------
          Tài liệu tham khảo
          1. Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế; Trần Văn Nhung, Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Đức Huy - Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; http://www.hdcdgsnn.gov.vn.
          2. Xây dựng Tạp chí Cảnh sát nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thượng tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; http://hvcsnd.edu.vn.
          3. Nâng cao chất lượng tạp chí KHGD CSND, Vũ Thị Thảo - Nguyễn Thanh Hải, Tạp chí KHGD CSND, số 75 - tháng 4 -2016
Tác giả bài viết: PGS, TS. Trần Thành Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số tháng 9/2018
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc