Rss Feed

Một số giải pháp đào tạo gắn lý luận với thực tiễn đối với sinh viên chuyên ngành Cảnh sát kinh tế tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 17/04/2017 21:13 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Trong những năm gần đây, do sự tác động từ nhiều mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội... làm cho tình hình tội phạm về kinh tế, tham nhũng diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước, đến lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (sau đây gọi tắt là lực lượng Cảnh sát kinh tế) phải được trang bị đầy đủ về trình độ lý luận chính trị, pháp luật và nghiệp vụ đáp ứng cho công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng.       Khoa Cảnh sát kinh tế - Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được Bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo sĩ quan nghiệp vụ Trinh sát chống tội phạm về kinh tế. Sinh viên sau khi được đào tạo phải nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quy định của các ngành luật liên quan đến phòng ngừa và điều tra tội phạm; có kỹ năng phân tích, nhận định, dự báo khả năng diễn biến và xây dựng kế hoạch, phương án tác nghiệp đối với tình hình tội phạm về kinh tế, tham nhũng và các tình huống nghiệp vụ cụ thể; thực hiện chuẩn xác quy trình thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ, lập hồ sơ nghiệp vụ, thao tác và vận dụng đúng các quy trình công tác nghiệp vụ trinh sát vào thực tiễn; tham mưu cho lãnh đạo các mặt công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu trên đòi hỏi công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, trực tiếp là Khoa Cảnh sát kinh tế phải gắn giảng dạy lý luận với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế.
  Tính đến tháng 9/2016, Khoa Cảnh sát kinh tế có tổng cộng 16 giảng viên và 4 giảng viên đang luân chuyển về Công an các đơn vị địa phương. Trong đó, về học vị: Có 02 Tiến sĩ; 8 Thạc sĩ (1 Thạc sĩ được đào tạo tại Australia, chuyên ngành phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; 1 Thạc sĩ kinh tế đào tạo tại New Zealand; 6 thạc sĩ đào tạo trong nước chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm); 3 giảng viên đang nghiên cứu sinh; 3 giảng viên đang học Cao học. Về chức danh: Có 3 giảng viên chính; 6 giảng viên; 4 trợ giảng; 3 giảng viên tập sự. Tất cả giảng viên đã được đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, trong đó có 4 giảng viên đã được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nâng cao. Về trình độ lý luận chính trị: Có 3 giảng viên có trình độ Cao cấp, 4 giảng viên có trình độ Trung cấp và 5 giảng viên có trình độ sơ cấp. Về trình độ ngại ngữ: Có 2 giảng viên có văn bằng 2 Anh văn; 2 giảng viên có trình độ IELS 6.5; 6 giảng viên trình B1 và có 2 giảng viên trình độ B2 tiếng Anh theo chương trình khung Châu Âu. Về nghiệp vụ quản lý kinh tế: 7 giảng viên có chứng chỉ nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp; 01 giảng viên có văn bằng 2 đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng.
      Từ năm 1994 đến nay Khoa Cảnh sát kinh tế đã đào tạo 21 lớp chuyên ngành Cảnh sát kinh tế hệ chính quy và 01 lớp liên thông chuyên ngành Cảnh sát kinh tế với 755 sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và đang đào tạo 275 sinh viên của 5 lớp chuyên ngành Trinh sát chống tội phạm về kinh tế. Mặc dù trong thời gian qua công tác giáo dục, đào tạo của Khoa đã đạt nhiều kết quả, song trong quá trình giảng dạy việc gắn giữa lý luận và thực tiễn vẫn còn những hạn chế như: Rèn kỹ năng thực tiễn, kỹ năng giải quyết các tình huống nghiệp vụ chưa nhiều; sinh viên khi ra công tác ở Công an các đơn vị, địa phương chưa thích ứng ngay được với thực tế... Những hạn chế đó xuất phát từ công tác đào tạo, trong đó có sự hạn chế từ gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế. Những hạn chế trên, xuất phát từ những nguyên nhân sau:
      Một là, kiến thức thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng của đội ngũ giảng viên còn hạn chế. Để gắn giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy cho sinh viên các lớp chuyên ngành nói chung, chuyên ngành Trinh sát chống tội phạm về kinh tế nói riêng, ngoài việc giảng viên có trình độ lý luận về nghiệp vụ còn đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức thực tiễn trong phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa Cảnh sát kinh tế đều là sinh viên hệ chính quy sau khi tốt nghiệp ở lại Trường làm công tác giảng dạy nên kiến thức thực tiễn chưa nhiều. Kiến thức thực tiễn của giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế chủ yếu được tích lũy từ thời gian đi thực tập tốt nghiệp 9 tháng, thời gian đi nghiên cứu thực thế của giảng viên tập sự 6 tháng và từ thời gian nghiên cứu thực tế hàng năm của giảng viên là 8 tháng trong 5 năm. Mặc dù về số lượng thời gian nghiên cứu thực tiễn của 01 giảng viên trong 10 năm trung bình là 22 tháng (kể cả thực tập tốt nghiệp) nhưng không được nghiên cứu thường xuyên, không được trực tiếp tham gia một số hoạt động nghiệp vụ trinh sát, nên kiến thức thực tiễn chưa đáp ứng tốt cho công tác nghiên cứu, giảng dạy nghiệp vụ.
      Hai là, tài liệu dạy học nghiệp vụ Cảnh sát kinh tế có liên quan đến công tác thực tiễn còn hạn chế, chưa cập nhật sát với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các đơn vị, địa phương. Những tài liệu có liên quan đến thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng trong thời gian qua chưa nhiều, chưa phản ánh đầy đủ những hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Khó khăn này xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, khả năng thu thập, biên soạn tài liệu của đội ngũ giảng viên và sự hỗ trợ của cán bộ thực tiễn tại Công an các đơn vị, địa phương.
      Ba là, công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế chưa hỗ trợ tốt cho công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy học và giảng dạy của giảng viên. Thời gian gần đây giảng viên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ khoa học có liên quan đến phương pháp giảng dạy do Trường quản lý nên đã hạn chế đến việc tiếp cận kiến thức thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng của giảng viên.
      Bốn là, việc sử dụng phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên tại Khoa Cảnh sát kinh tế mặc dù đã thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao do nhiều yếu tố như: Nhận thức về phương pháp dạy học tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm của đội ngũ giảng viên chưa đầy đủ; việc vận dụng cụ thể phương pháp vào giảng dạy từng bài, từng nội dung chưa phù hợp; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu, chưa đồng bộ.
      Năm là, việc mời Báo cáo viên báo cáo thực tế vẫn còn hạn chế như: Cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn công tác nhưng không có khả năng truyền đạt; công việc thực tiễn ở địa phương nhiều, không cố định dẫn đến việc bố trí lịch báo cáo thực tế có lúc không thực hiện được; cơ chế mời, chế độ thù lao chưa phù hợp.
      Sáu là, công tác kiến tập, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Cảnh sát kinh tế trong thời gian qua vẫn còn gặp những khó khăn như: Địa bàn thực tập ở cấp huyện vụ việc về kinh tế, tham nhũng ít; nhiều địa phương đội Cảnh sát kinh tế chưa tổ chức độc lập nên sinh viên phải thực tập những công việc khác không đúng nghiệp vụ chuyên ngành; cán bộ hướng dẫn ít, trong khi đó số lượng sinh viên thực tập nhiều nên không đủ cán bộ để bồi dưỡng, hướng dẫn sinh viên.
      Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc hạn chế đến công tác đào tạo gắn lý luận với thực tiễn tại Khoa Cảnh sát kinh tế - Trường Đại học CSND trong thời gian tới, chúng tôi đề xuất những giải pháp cụ thể sau:
      Thứ nhất, tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao kiến thức thực tiễn của giảng viên chuyên ngành Cảnh sát kinh tế
      - Thường xuyên thực hiện việc luân chuyển giảng viên chuyên ngành đến nhận công tác tại Công an các đơn vị, địa phương theo kế hoạch chung của Nhà trường. Song song với đi luân chuyển, đội ngũ giảng viên của Khoa tiếp tục đi nghiên cứu thực tế tại Cục Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố. Đảm bảo giảng viên trước khi duyệt giảng phải có 6 tháng nghiên cứu thực tế đối với giảng viên đào tạo chuyên ngành Cảnh sát kinh tế, 12 tháng đối với giảng viên đào tạo khác chuyên ngành; trước thời gian xét bổ nhiệm chức danh giảng viên phải đảm bảo 6 tháng nghiên cứu thực tế; trước thời gian xét bổ nhiệm chức danh giảng viên chính phải có 8 tháng nghiên cứu thực tế.
      - Tổ chức hội thảo, toạ đàm trao đổi chuyên sâu những vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra. Thông qua hội thảo, giảng viên được nghiên cứu, trao đổi, toạ đàm với những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Từ đó kiểm nghiệm lý luận và lĩnh hội, tiếp thu để nâng cao kiến thức thực tiễn cho bản thân.
      Thứ hai, nâng cao hiểu biết và sử dụng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên
      - Để nâng cao hiểu biết và sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp sư phạm nâng cao cho đội giảng viên nói chung, giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế nói riêng. Việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng giảng viên được thực hiện hàng năm hoặc 2 năm một lần cho tất cả giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Trên cơ sở đó đội ngũ giảng viên sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng môn học, bài học được phân công giảng dạy.
      - Trong bài giảng của giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế ngoài các phương pháp truyền thống cần sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như: Phương pháp làm việc nhóm; phương pháp nghiên cứu tình huống; phương pháp đóng vai; phương pháp làm mẫu... Đây là những phương pháp giúp cho việc gắn giữa lý luận và thực tiễn đạt hiệu quả cao, giúp cho sinh viên vừa nắm được lý thuyết, vừa có kỹ năng thực tiễn.
      Thứ ba, Khoa Cảnh sát kinh tế tăng cường mời cán bộ có kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng ở Công an các đơn vị, địa phương báo cáo thực tế cho sinh viên. Đội ngũ báo cáo viên của Công an các đơn vị, địa phương báo cáo những vụ án, những kinh nghiệm nghiệp vụ để làm rõ lý luận đồng thời nắm thêm kỹ năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong trường hợp do báo cáo viên không sắp xếp thời gian báo cáo theo giờ hành chính, Khoa Cảnh sát kinh tế sẽ bố trí mời báo cáo viên báo cáo vào ngày thứ 7 tương ứng với các bài học chuyên ngành.
       Thứ tư, trong xây dựng chương trình, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch dạy học phải đảm bảo tỷ lệ giảng lý thuyết và các khâu dạy học khác theo quy định. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên. Đồng thời, giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế phải tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn giáo trình, xây dựng bài tập tình huống, viết tài liệu tham khảo... từ những vụ án, chuyên án kinh tế điển hình bổ sung, cập nhật tài liệu dạy học để đáp ứng tài liệu cho nghiên cứu, học tập của sinh viên.
Tác giả bài viết: Đại tá, Phạm Hồng Trung - Trường Đại học CSND.
Nguồn tin: Bài đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số 86 - 02/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)