Rss Feed

Thông tin tóm tắt và những kết quả mới của Luận án NCS Lê Xuân Thủy

Đăng lúc: Thứ năm - 20/06/2019 08:20 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHỮNG KẾT QUẢ MỚI 
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
        Tên luận án: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên trong phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
        Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.
        Mã số: 9380105
        Tên tác giả: Lê Xuân Thủy
        Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Trịnh Văn Thanh. 
        Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN:
 
        1. Trên cơ sở những luận điểm khoa học, cơ sở lý luận hiện có, luận án tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm hoạt động, cơ sở pháp lý và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; biện pháp phòng ngừa và điều tra tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự. Làm rõ quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
        2. Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về thực trạng hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2018. Đánh giá thực trạng quan hệ phối hợp trong phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, luận án phân tích và làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 
        3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên. Luận án đưa ra dự báo tình hình tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đề xuất 07 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Nguyên trong phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới.
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2019
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
(đã ký)
GS, TS Trịnh Văn Thanh
               
NGHIÊN CỨU SINH
(đã ký)
Lê Xuân Thủy
The Socialist Republic of Vietnam 
Independence – Freedom – Happiness
 
Ho Chi Minh City, ……………, 2019
 
SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION
 
        Dissertation title: “Operations by Central Highlands criminal police forces to prevent and fight against crimes of abusing trust in order to appropriate property”
        Major: Criminology and Criminal Investigation           Code: 9.38.01.05
        PhD student: Le Xuan Thuy                                                    Course: 5th - 2015
        Supervisor: Prof. Dr. Trinh Van Thanh
        Training Institution: The People’s Police University
 
SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION
 
        1. On the basic of existing scientific thesis and theoretical framework, the dissertation has made contributions in clarifying the concepts, characteristics, legal basic, mandates and powers as well as the precautions and investigating measures of the criminal police forces in preventing and struggling against crimes of abusing trust in order to appropriate property. Besides, it clearly determines the cooperation relationship between criminal police forces and others in dealing with this type of crime.
        2. Comprehensively, the dissertation has objectively investigated and evaluated the current situation of the Central Highlands criminal police forces’ operations as well as the reality of the collaboration betwwen forces in preventing and fighting against crimes of abusing trust in order to appropriate property in the period of 2009 – 2018. Simultaneously, the disertation also analyses and points out the strengths, limitations and their causes in the operations of the criminal police forces.
        3. On the basic of theoretical and practical outcomes, the dissertation makes several scientific predictions about the current reality of this type of crime and put forward a system of measures to enhance the effectiveness of the Central Highlands criminal police forces’ operations in preventing and dealing with crimes of abusing trust in order to appropriate property in the coming time.
 
Supervisor
 
Prof. Dr. Trinh Van Thanh               
PhD student
 
Lê Xuân Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)