Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Trao đổi về phương pháp giảng dạy các môn pháp luật đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ hai - 17/12/2018 08:29 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
         Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-BCA-XII về việc tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong các học viện, trường đại học, cao đẳng Công an nhân dân. Căn cứ Kế hoạch số 207, ngày 18 tháng 9 năm 2015 Trường Đại học CSND xây dựng Kế hoạch số 267/KH-T48 về tổ chức đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học CSND. Sau 4 năm thực hiện, về cơ bản, quá trình tổ chức triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Nhà trường đã bước đầu ghi nhận một số kết quả nhất định như ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ; tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, giảng viên những quan điểm, nội dung, yêu cầu và hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ. Đặc biệt Đảng ủy, Ban Giám hiệu chú trọng chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, cách làm mới nhằm thực hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học tại Nhà trường phù hợp với đặc thù đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo hướng tăng cường các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại nhằm “phát huy năng lực, phẩm chất, khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học”1 .
          Với chức năng là đơn vị giảng dạy các môn pháp luật, Bộ môn pháp luật đã triển khai thực hiện giảng dạy theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên các khóa D24S, D25S và D26S. Từ năm học 2015 - 2016, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai trong đơn vị về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ như kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy; kế hoạch bồi dưỡng giảng viên; kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, đề cương chi tiết học phần nhằm “đáp ứng kịp thời cho việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ”2. Trong đó, lãnh đạo Bộ môn Pháp luật đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên. Mục tiêu của việc sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ chính là nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày, thảo luận cho sinh viên; tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng của giảng viên đối với hoạt động học, hoạt động tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng của sinh viên; thúc đẩy và tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng; “thúc đẩy việc triển khai phương thức đào tạo theo tín chỉ”[1].
          Qua 4 năm triển khai thực hiện phương pháp dạy học các môn pháp luật đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên trong hoạt động này còn có những tồn tại, hạn chế sau:
          Thứ nhất, một bộ phận cán bộ giảng viên, nhất là cán bộ giảng viên trẻ nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học các môn pháp luật đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại đơn vị, năng lực còn có những hạn chế nhất định.
          Thứ hai, phương pháp học tập của một bộ phận sinh viên còn thụ động, ít phát biểu, ít tìm tòi thông tin, tài liệu, chưa chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội kiến thức và chưa dành nhiều thời gian trong việc nghiên cứu tự học, nghiên cứu các vấn đề mà giảng viên đã trao đổi, hướng dẫn nghiên cứu.
          Thứ ba, trong một số học phần, do điều kiện khách quan nên giảng viên dạy lý thuyết riêng, giảng viên thảo luận, xêmina riêng (xen kẽ với trợ giảng) nên nhiều khi còn chưa có sự thống nhất với nhau về quan điểm hay chưa giải quyết dứt điểm được những thắc mắc, trăn trở của sinh viên, từ đó sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp thu các kiến thức.
          Thứ tư, việc tổ chức một số lớp học đông (trên 70 sinh viên) ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực và sinh viên cũng không có nhiều điều kiện trong việc trao đổi với giảng viên để chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức.
          Thứ năm, những điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho quá trình dạy học như: Hệ thống thông tin, tài liệu, các thiết bị tương tác, hội trường phục vụ cho việc triển khai phương pháp dạy học các môn pháp luật đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ cũng còn có những bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hoạt động dạy và học.
          Để góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện phương pháp dạy học các môn pháp luật đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ, trong thời gian tới Bộ môn Pháp luật cần thực hiện tốt các nội dung sau:
          Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo bộ môn. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy của bộ môn hiện nay còn có vai trò rất lớn của cấp ủy, lãnh đạo bộ môn vì đây là bộ phận quản lý trực tiếp đội ngũ giảng viên, hiểu và nắm rõ năng lực chuyên môn của từng giảng viên mà mình quản lý để có hướng bồi dưỡng sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế; hoặc có thể trực tiếp đề xuất những vấn đề chuyên  môn gắn với đặc thù về đối tượng đào tạo, mục tiêu, yêu cầu và chương trình đào tạo.
          Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong đơn vị. Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi giảng viên cần có kiến thức vững chắc, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tế mới đủ khả năng, bản lĩnh và uy tín trong việc tổ chức quá trình nhận thức cho sinh viên cũng như thỏa mãn về nhu cầu nhận thức của họ. Thực tế đó đòi hỏi giảng viên phải chuẩn bị bài giảng kỹ hơn, công phu hơn, đầu tư nhiều thời gian hơn cùng công sức, trí tuệ để nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin, tiếp cận thực tế, thực tiễn... Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu của sinh viên một khi họ được khởi động tính chủ động, tích cực và dân chủ trong quá trình học tập và nghiên cứu.
          Ba là, vận dụng, kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học, tăng cường các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại. Mỗi phương pháp dạy học đều có thế mạnh riêng, không thể có một phương pháp dạy học nào thay thế hoàn toàn cho một phương pháp khác, do đó giảng viên cần biết vận dụng, kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học, tăng cường các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại nhằm phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.
          Bốn là, hướng dẫn thống nhất việc xây dựng đề cương chi tiết học phần các môn học theo hệ thống tín chỉ, thể hiện được sự khác biệt giữa đào tạo theo niên chế với đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ cho các đồng chí giảng viên và các đồng chí là cán bộ quản lý giáo dục. Rà soát hệ thống tài liệu phục vụ cho việc dạy học như giáo trình, luật, hệ thống bài tập... để kịp thời biên soạn, chỉnh lý hoặc bổ sung kịp thời, số lượng đảm bảo theo yêu cầu. Tăng cường cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ đảm bảo cho quá trình đào tạo; không sắp xếp các lớp học có số lượng sinh viên đông làm ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình triển khai các phương pháp dạy học tích cực của giảng viên và sinh viên.
          -----------------------
          Tài liệu tham khảo
          [1]. GS.TS Trịnh Văn Thanh, “Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học CSND”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, năm 2018. 
         2. PGS.TS Trần Ngọc Đức, ThS Huỳnh Trung Hậu, “Kết quả thực hiện giai đoạn 1 của kế hoạch số' 207/KH-BCA-X11 tại Bộ môn Pháp luật và đề xuất, kiến nghị” Kỷ yếu hội thảo khoa học, năm 2018.
          3. Đại học Quốc gia Hà Nội, “Hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ”, năm 2006.
          4. PGS. TS Phạm Hồng Cử, “Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân”, Tạp chí KHGD CSND, năm 2009.

 

[1] Đại học Quốc gia Hà Nội, Hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ, năm 2006.

Tác giả bài viết: Vũ Trịnh Hải Việt
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 109 tháng 11/2018
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc