Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng

Đăng lúc: Thứ hai - 05/11/2018 21:53 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này đã có những bước phát triển mang tính cách mạng nổi bật. Đó là sự kiện dân tộc ta đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân - phong kiến, giành độc lập dân tộc; kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước và nay đang xây dựng đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và hội nhập với cộng đồng quốc tế. Các sự kiện này đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
        1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
        Đảng ta ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Có thể nói, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là do thời đại, do giai cấp và dân tộc quy định.
        Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Lời kêu gọi của Đảng khi Đảng mới thành lập, đó là: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản;... Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến;... Làm cho nước Việt Nam được độc lập;... Giải phóng công nhân và nông dân thoát khỏi ách tư bản; Mở mang công nghiệp và nông nghiệp;... Đem lại mọi quyền lợi tự do cho nhân dân.
        Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi được tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính trị là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”(1), giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được. Trong sách Đường cách mệnh xuất bản năm 1927, Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”(2).
        Như vậy, Hồ Chí Minh cho rằng: “Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng
        Cách mạng là cuộc đấu tranh rất gian khổ. Lực lượng kẻ địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức rất chặt chẽ; chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền.
        Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo”(3)
        Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, vì Đảng không có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.
        Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính quyết định hàng đầu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh, không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được. Mọi mưu toan nhằm hạ thấp hoặc nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều xuyên tạc thực tế lịch sử cách mạng dân tộc ta, trái với mặt lý luận lẫn thực tiễn, đều đi ngược lại xu thế phát triển của xã hội Việt Nam.
        Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của của cách mạng. Có Đảng lãnh đạo, lực lượng của quần chúng nhân dân sẽ trở thành sức mạnh vô địch làm nên sự nghiệp vĩ đại của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như những thành tựu giành được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước từ năm 1975 đến nay là như vậy.
        Ngày nay, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới. Những mục tiêu cơ bản của cách mạng Việt Nam do Đảng xác định từ những năm 30 của thế kỷ XX đến nay đang được thực hiện từng bước. Đất nước đã được độc lập, nhân dân đã được tự do. Tuy nhiên, đời sống của nhân dân lao động vẫn còn nhiều khó khăn. Kinh tế đất nước vẫn chưa phát triển mạnh. Các nguy cơ đe dọa đất nước, chế độ vẫn còn rình rập. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cần kiên định sứ mệnh lịch sử của mình, lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đưa nước ta trở thành một nước giàu mạnh của khu vực và thế giới. Chỉ có như vậy, nền độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mới vững bền, sự nghiệp cách mạng của Đảng mới thành công trọn vẹn.
        Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và dân tộc là vấn đề chiến lược có tính nguyên tắc, bởi vậy, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng cần tích cực tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
        2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi sáng cho cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
        Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng mang tính quy luật và nhu cầu tồn tại, phát triển của bản thân Đảng. Đổi mới Đảng nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, càng phức tạp của nhiệm vụ cách mạng. Đổi mới Đảng sẽ làm cho toàn Đảng trở thành một khối thống nhất về nhận thức và tư tưởng, là cơ sở cho sự thống nhất về hành động đủ sức lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến về phía trước, vượt qua những khúc quanh đầy thử thách. Xây dựng, chỉnh đốn đảng trong tình hình hiện nay có những nội cụ thể như sau:
        Thứ nhất, Phải xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, phương thức lãnh đạo là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
        Thứ hai, cần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp.
        Ba là, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
        Bốn là, xác định và thực hiện đúng bổn phận của mình. Cụ thể là: suốt đời đấu tranh cho dân tộc, cho tổ quốc; đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết; Hết sức giữ kỷ luật và giữ bí mật của Đảng; Kiên quyết thi hành những nghị quyết của Đảng; Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc; Học tập chính trị, quân sự, văn hóa . Phải gần gũi quần chúng, học hỏi quần chúng, cũng như phải lãnh đạo quần chúng. Phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia vào xây dựng Đảng.
        Năm là, mỗi cán bộ đảng viên cần phải nghiêm túc thực hiện công tác phê bình và tự phê bình. Nghĩa là: Đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi, đến chốn; Lý luận và thực hành phải luôn đi đôi với nhau.
        Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, để Đảng luôn làm tròn xứ mệnh lịch sử là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mỗi đảng viên cần nâng cao hiệu quả trong công tác chiến đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
        1. Phạm Minh Chính (2016), Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay - Bốn năm nhìn lại tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, Tạp chí Xây dựng đảng.
        2. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, tập 11, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội.
        3. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, tập 2, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội.
        4. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, tập 8, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội.
       5. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Mính (2018) Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, HN.
        6. Văn Thị Thanh Mai (2012), Đường kách mệnh – ngọn đuốc soi đường của cách mạng Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo.

 

(1) Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, tập 11, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội, trang 609.
 
(2) Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, tập 2, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội, trang 289.
 
(3) Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, tập 8, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội, trang 274.

Tác giả bài viết: Phùng Thị Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc