Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân trong công tác đào tạo tại Trường đại học cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ tư - 04/04/2018 10:35 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Lý luận có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Lênin khẳng định “không có lý luận cách mạng, không có phong trào cách mạng”1 và “Chỉ Đảng nào có được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong”2. Đồng thời chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ vai trò của lý luận đó là “Thực tiễn không có lý luận hướng dãn thì thành thực tiễn mù quáng”3, “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”4. Lý luận không tự nhiên sinh ra, mà là nhờ năng lực tư duy của con người phát triển ngày càng cao với trình độ nhận thức ở dạng khái quát hoá những kinh nghiệm trong cuộc sống mà hình thành nên lý luận. Do đó, lý luận chính là trình độ cao của nhận thức được biểu hiện dưới dạng lý thuyết, khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật...Chúng ta có thể xem lý luận như la bàn chỉ đường, định hướng cho hành động của con người trong hoạt động thực tiễn và từ thực tiễn phong phú, chúng ta tổng kết, khái quát để bổ sung và phát triển lý luận ngày một hoàn thiện. Đối với lực lượng CAND, công tác lý luận luôn được Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 13-CT/BNV(V14) ngày 21/8/1993 về công tác lý luận CAND trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 6/6/2012 về công tác lý luận CAND trong tình hình mới, Chỉ thị số 05/CT- BCA-V21 ngày 6/6/2012 về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới. Đồng thời Bộ Công an cũng thành [1] [2] lập Hội đồng lý luận trong đó có các tiểu ban phụ trách các chuyên đề để thực hiện hoạt động nghiên cứu lý luận các vấn đề mới nổi lên trong quá trình bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
        Trường Đại học CSND là trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo sỹ quan Cảnh sát cho Công an các tỉnh, thành phố phía Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển công tác lý luận phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm An ninh quốc gia và giữ gìn Trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu lý luận CAND luôn được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đặc biệt quan tâm và tăng cường triển khai, hướng dẫn cho Phòng, Khoa, Bộ môn thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an. Đồng thời đã thành lập Hội đồng lý luận của Trường Đại học CSND để định hướng quá trình xây dựng và hoàn thiện công tác lý luận CAND qua các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu, phát triển lý luận CAND của Trường Đại học CSND trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần cùng với Hội đồng lý luận Bộ Công an hoàn thiện các vấn đề lý luận mới nổi lên trong lĩnh vực bảo đảm An ninh trật tự và là cơ sở khoa học cho việc xây dựng đổi mới các chủ trương, biện pháp công tác Công an. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây đã tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu 18 đề tài cấp bộ; 43 đề tài cấp cơ sở; 75 đề tài cấp trường; 164 công trình, sáng kiến5. Qua đó hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm mang tính chiến lược trong công tác Công an từng bước được hình thành và hoàn thiện, nhiều quan điểm mới về An ninh trật tự đã được xây dựng như: lý luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm; hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND... được nghiên cứu một cách cơ bản, tạo cơ sở lý luận, thực tiễn để xây dựng, hoàn thiện pháp luật có liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Các biện pháp nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an đã được luật hóa và triển khai thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn Trật tự an toàn xã hội. Nhiều chuyên đề nghiệp vụ đã được tổng kết thành lý luận, phương châm, nguyên tắc, biện pháp, đối sách, chiến thuật đấu tranh đối với từng loại đối tượng trên từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND. Ngoài ra, Trường Đai học CSND còn tổ chức nhiều Hội thảo, Hội nghị khoa học để làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các mặt công tác Công an như: Góp ý sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 2013; Hội thảo góp ý sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự, Tố tụng hình sự, Luật CAND.Góp phần hoàn thiện các dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến An ninh trật tự.
        Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, xuất phát từ chủ trương, định hướng, mục tiêu chiến lược do Đảng đề ra là “xây dựng lực lượng CAND, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Trường Đại học CSND đã nghiên cứu làm rõ nội hàm, nội dung, giải pháp để xây dựng lực lượng CAND đạt được những tiêu chí nêu trên. Đến nay, lý luận về công tác xây dựng lực lượng đã hoàn thiện và đang phát huy tác dụng trong thực tiễn. Nhiều vấn đề về xây dựng lực lượng trên các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chí mô hình tổ chức bộ máy, những vấn đề về giáo dục đào tạo. đã được quan tâm nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn để nâng lên thành lý luận.
        Dựa trên kết quả các vấn đề lý luận đã được nghiên cứu, Trường Đại học CSND đã chọn lọc và đưa vào nội dung dạy học thông qua hoạt động biên soạn giáo án giảng dạy, giáo trình, tài liệu dạy học, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đào tạo của Nhà trường. Hoạt động xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình không chỉ nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho sinh viên, đảm bảo các tiêu chí chức danh cho giảng viên mà còn quan trọng hơn là tính khoa học trong nội dung giáo trình. Các kiến thức khoa học trong nội dung giáo trình chính là thực tiễn sinh động đã được tổng kết, đánh giá và nâng lên thành lý luận chính thống để đưa vào chương trình đào tạo của từng khoa chuyên ngành. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua Trường Đại học CSND đã xây dựng và hoàn thiện 115 giáo trình dùng cho Đại học và sau Đại học và nhiều tài liệu dạy học như: Giáo trình lý luận về chiến thuật điều tra hình sự; Giáo trình phương pháp điều tra hình sự; Giáo trình những vấn đề lý luận về phương pháp điều tra hình sự; Giáo trình công tác xây dựng, quản lý, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học...
        Đặc biệt, ngày 14/8/2006 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành chỉ thị số 06/2006/CT-BCA(V21) về việc biên soạn Bách khoa thư CAND Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận của ngành Công an và được tổ chức với quy mô toàn ngành. Trường Đại học Cảnh sát đã huy động tối đa trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn để phối hợp biên soạn. Bộ sách này hướng đến 3 mục tiêu đó là: Hệ thống hoá, khái quát hoá toàn bộ hệ thống tri thức nghiệp vụ của lực lượng CAND; cung cấp cho cán bộ chiến sỹ một công cụ tra cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn một cách có hệ thống; làm cơ sở cho việc thống nhất, chuẩn hoá các khái niệm và thuật ngữ trong công tác của toàn ngành công an. Đây là công việc đầy khó khăn và đang được Trường Đại học CSND quyết tâm tiến hành hoàn thiện.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lý luận CAND trong thời gian qua tại Trường Đại học CSND vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định như: trong một số thời điểm, công tác nghiên cứu lý luận vẫn chưa theo kịp thới thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự; số lượng đề tài nghiên cứu khoa học nhìn chung vẫn còn khiêm tốn chủ yếu là trong nước, chưa có các công trình nghiên cứu liên quan đến tình hình tội phạm quốc tế trong thời kỳ hội nhập; một số công trình nghiên cứu chất lượng chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này xuất phát từ công tác tác phối hợp giữa Trường Đại học CSND và các Công an các đơn vị địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an chưa được quy định cụ thể rõ ràng nhất là trong quá trình tổng kết, rút kinh nghiệm đấu tranh các chuyên án lớn; người nghiên cứu còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn; kinh phí phục vụ cho hoạt động nghiên cứu còn hạn chế.
        Để tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới công tác lý luận CAND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đồng thời phát huy những kết quả đạt trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới, trong thời gian tới cần tập trung một số vấn đề trọng tâm sau:
        Thứ nhất, quán triệt và cụ thể hóa những định hướng lớn của Đảng về công tác lý luận trong tình hình mới, đặc biệt là cần bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đồng thời nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới. Để từ đó nhận thức đúng đắn về lý luận và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lý luận CAND đối với các mặt công tác Công an. Cần xác định không có lý luận thống nhất và chính thức thì lực lượng CAND không thể chủ động được các mặt công tác chiến đấu và thiếu tầm nhìn chiến lược khi giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự cũng như xây dựng lực lượng CAND.
        Thứ hai, những quan điểm của Đảng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội và những chủ trương quan điểm của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác nghiên cứu lý luận CAND đã được nêu rõ trong các văn bản chỉ đạo. Để những điều đó trở thành hiện thực Trường Đại học CSND cần xây dựng kế hoạch chỉ đạo tập trung nghiên cứu trong từng giai đoạn và tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận như: nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh trong việc giữ gìn, bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh có sự cạnh tranh quốc tế về biển đảo; những vấn đề mới nảy sinh trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn Trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nghiên cứu đặc điểm, các dạng tiêu cực xã hội, tệ nạn xã hội mới nảy sinh ở Việt Nam hiện nay, cũng như những tội phạm mới, các nguyên nhân điều kiện và cách phòng ngừa, đấu tranh. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu dự báo để tham mưu Bộ Công an về những vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của đất Nước để có giải pháp kịp thời, tránh bị động bất ngờ; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.
        Thứ ba, các khoa nghiệp vụ chuyên ngành thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ở Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương để tổng kết thực tiễn xây dựng lý luận cùng nhau biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cho phù hợp với thực tiễn. Để đạt được nội dung này Bộ Công an cần quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các Trường CAND với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trong việc tổng kết các hoạt động thực tiễn.
        Thứ tư, cần có chủ trương tăng cường hơn nữa về đào tạo cán bộ khoa học để hình thành cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình mới. Đồng thời cần có định hướng, đầu tư kinh phí và xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý để tôn vinh, động viên, tạo điều kiện thuận lợi thu hút cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận, thu hút đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cán bộ có học hàm, học vị cao để làm nòng cốt cho công tác lý luận CAND.
        Việc tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/ ĐUCA ngày 6/6/2012 về công tác lý luận CAND trong tình hình mới, Chỉ thị số 05/CT-BCA-V21 ngày 6/6/2012 về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới là cơ sở, định hướng để Trường Đại học CSND tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác. Qua đó, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Công an ban hành các chủ trương, quyết sách về bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để xứng danh là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học CAND ở phía Nam.

       ----------------------
        Tài liệu tham khảo
  1. Đảng uỷ Công an trung ương (2012), Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 6/6/2012 về công tác lý luận CAND trong tình hình mới.
  2. Bộ Công an (2012), Chỉ thị số 05/ CT-BCA-V21 ngày 6/6/2012 về tăng cường Công tác lý luận CAND trong tình hình mới.
  3. Trường Đại học CSND, Báo cáo tổng kết năm học từ 2012 đến 2017.
  4. V.I Lênin toàn tập (1974), Nxb Tiến bộ,tập 4, Tr.542.
  5. Hồ Chí Minh toàn tập (2001) Nxb Chính trị quốc gia, tập 5.
  6. Hồ Chí Minh toàn tập(2001) Nxb Chính trị quốc gia, tập 8.
  7. http://www.nhandan.com.vn/ chinhtri/item/28906002-trien-khai- cong-tac-ly-luan-nam-2016-trong-cong- an-nhan-dan.html.

[1] Hồ Chí Minh toàn tập(2001), Nxb Chính trị quốc gia, tập 5, Tr.233, 234.
[2] Hồ Chí Minh toàn tập(2001), Nxb Chính trị quốc gia, tập 8, Tr.496.

Tác giả bài viết: Trịnh Duy Thuyên
Nguồn tin: * Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 98 (tháng 1/2018)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc