Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học CSND hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/04/2016 19:31 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
     Năm 2015 tiếp nối những hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư khóa XI, chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào 3 nội dung lớn: Về trung thực, trách nhiệm; về gắn bó với nhân dân; về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chủ đề trên không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn đặt ra trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, mà còn để phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề các năm trước, thực hiện chủ đề chung trong toàn khóa, tạo tiền để cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong những năm sau.
     Cán bộ giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với vai trò, trách nhiệm đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một bộ phận của lực lượng vũ trang cần rèn luyện hơn nữa về phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong đó, học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh là một việc làm thiết thực, nâng cao giá trị đạo đức và phẩm chất cách mạng. Trước hết phải nhận thức đầy đủ thế nào là trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
     Về trung thực: Trung thực được hiểu là thật thà, ngay thẳng, thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm; giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người. Trong bài giảng “Tư cách một người cách mệnh”, Bác viết:... “Nói thì phải làm”, đó là biểu hiện cụ thể của trung thực.
     Trung thực là phải nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiêm túc với chính mình, trung thực trong tự phê bình và phê bình; trung thực với Đảng, với nhân dân, trung thực với anh em, đồng đội, đồng nghiệp; trung thực với cách mạng. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”.
     Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải thật thà nhúng tay vào việc”
     Về trách nhiệm: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm không thể thoái thác. Trách nhiệm như là bổn phận của mỗi người, dù ở cương vị nào, to hay nhỏ, lớn hay bé, mỗi người đều có “bổn phận”. Như vậy, trách nhiệm được hiểu là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Đó là phẩm chất đạo đức gắn kết các mối quan hệ trong cuộc sống xã hội với nhau.
     Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định mỗi người đều có trách nhiệm và nhấn mạnh trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc trong xây dựng và bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc; trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với gia đình và chính mình, với những việc mình làm, những gì mình nói.
     Trong cuộc đời Hồ Chủ tịch, Người luôn đặt Tổ quốc, đặt nhân dân lên hàng đầu, đã tự xác định cho mình trách nhiệm người công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo cao nhất. Người tâm sự: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”.
     Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược, mỗi công dân, trước hết là trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải học tập và làm theo tấm gương của Người trong nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
     Về gắn bó với nhân dân, Hồ Chí Minh là tấm gương suốt đời gắn bó với Nhân dân, thể hiện một tư tưởng lớn, một nhân cách lớn của một anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, một nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Người viết: “...Trong bầu trời không gì quí bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.
     Phát huy sức mạnh của quần chúng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sức mạnh của quần chúng nhân dân là sức mạnh lớn nhất, “chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn gắn bó và gần gũi với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, đau nỗi đau của nhân dân, vui niềm vui của nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đó là một trong những nguyên nhân thành công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người.
     Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần, để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc ngày càng trở nên quan trọng thì việc huy động sức mạnh toàn dân, toàn quân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức được đầy đủ công tác dân vận, gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân ở tất cả các mặt công tác, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
     Đối với vấn đề đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta nêu rõ “... tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến, có trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong các tầng lớp Nhân dân. Từ sự suy thoái đó, đã nảy sinh ra nhiều tệ nạn đáng lo ngại, như tham nhũng, tiêu cực, bè phái, lợi ích nhóm.”. Do vậy công tác xây dựng Đảng giữ một vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Muốn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trước hết phải “giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Không có đoàn kết thì không thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chống tư tưởng hẹp hòi, chống đoàn kết một chiều, chống tư tưởng không có đấu tranh, không có giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Phê bình và tự phê bình phải có tình đồng chí, yêu thương lẫn nhau. Đồng thời Đảng chính trị muốn mạnh thì phải quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Đảng phải có mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.
    Những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức công dân, về ý thức trách nhiệm đối với dân, với nước vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Chúng ta đang xây dựng “nền tảng tinh thần” cho một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người phải phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với nhau, với quê hương đất nước.
     Cán bộ, giảng viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân là một bộ phận của lực lượng vũ trang, đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Mỗi cán bộ giảng viên cần xác định những việc làm thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ của bản thân nhằm hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể:
     Thứ nhất, phải luôn nêu cao, rèn luyện tính trung thực:
     Một là, trung thực trong công tác: Trung thực với tập thể, với cấp trên, với đồng nghiệp, đồng chí đồng đội và với sinh viên. Đặc biệt là trong chấm điểm, đánh giá chất lượng đào tạo học viên. Luôn công tâm, công bằng, không vì lợi ích cá nhân, không chạy đua theo thành tích mà thiếu trung thực trong công tác giáo dục, gian lận trong thi cử.
      Hai là, trung thực trong sinh hoạt: Bảo đảm trung thực với gia đình, với nhân dân và địa phương nơi cư trú.
      Ba là, trung thực với bản thân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chứcvụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.
     Bốn là, nói đi đôi với làm. Với nhiệm vụ không chỉ đào tạo sinh viên về mặt kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ, mà người giảng viên còn có trách nhiệm giáo dục sinh viên về lễ tiết, tác phong, đạo đức, nhân cách. Do vậy, mỗi giảng viên phải là tấm guơng cho sinh viên, nhất là việc nói đi đôi với làm, tạo tính thuyết phục. Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, của nhà truờng; không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.
     Thứ hai, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm:
     Mỗi giảng viên đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác cũng như trong rèn luyện. Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm phải được thể hiện trong công tác hàng ngày, thể hiện ở việc sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm kế hoạch giảng dạy, hoàn thành đầy đủ, đúng qui định hồ sơ bài giảng, quy định trước, trong và sau khi lên lớp; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Khoa, Bộ môn giao bảo đảm ngày giờ công, cho điểm, đánh giá sinh viên khách quan, công tâm, đúng. Bản thân phải làm chủ được nội dung bài dạy, xây dựng đầy đủ và chính xác các kiến thức trọng tâm và các kỹ năng, rèn luyện cho sinh viên xử lý các tình huống trong thực tiễn thông qua các bài tập tình huống thực tiễn.
     Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác. Đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy theo phương pháp giúp sinh viên tự nghiên cứu khám phá rút ra kiến thức mới, hướng dẫn sinh viên tự học ở nhà; sử dụng tốt phương pháp lấy người học làm trung tâm, khắc phục tình trạng giảng dạy theo kiểu đọc chép; phát huy tính tích cực trong việc tìm hiểu kiến thức trong học tập.
     Trong công tác chủ nhiệm lớp, đối với quản lý tập thể mình được phân công phụ trách phải bảo đảm các tập thể này hoàn thành tốt nhiệm vụ vào cuối năm học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của học viên, bảo đảm hồ sơ sổ sách, hoàn thành tốt và đúng hạn các nhiệm vụ do Hiệu truởng giao.
     Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi.
     Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.
     Thứ ba, hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân trong nhà truờng là phải biết phát huy truyền thống trên dưới đồng lòng, toàn trường chung sức tạo ra sức mạnh để xây dựng môi trường đào tạo trong sạch, vững mạnh. Cụ thể:
     Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Ban giám hiệu về các chính sách đưa ra, mỗi kế hoạch được xây dựng... đều phải xuất phát từ lợi ích của sinh viên, của toàn thể giảng viên, cán bộ và công nhân viên nhà trường.
     Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, sinh viên; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của cán bộ, giảng viên và sinh viên; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, phụ huynh và sinh viên.
     Thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ trong nhà trường; cán bộ giảng viên gắn bó với sinh viên; cán bộ quản lý học viên gắn bó chặt chẽ với cha mẹ sinh viên, tổ chức các buổi sinh hoạt đầu khóa và hàng năm với phụ huynh học sinh, đơn vị cử đi học và nhân dân trên địa bàn trú đóng. Thường xuyên sinh hoạt với sinh viên để nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của học viên nhằm có những điều chỉnh cần thiết hoặc tư vấn cho các em có thái độ học tập đúng đắn.
     Gắn bó mật thiết với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp và trong nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia tích cực các phong trào chương trình do địa phương tổ chức. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho sinh viên.
     Vận động đồng nghiệp, sinh viên giúp đỡ hộ nghèo, sinh viên nghèo, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam dưới nhiều hình thức như nuôi heo tiết kiệm, tìm sự giúp đỡ, tài trợ của các mạnh thường quân, xây dựng quỹ khuyến học. để hỗ trợ kịp thời các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
     Tích cực tham gia chuơng trình Giọt máu nghĩa tình hoặc các chương trình gây quỹ, ủng hộ đồng nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng nghiệp mắc các căn bệnh hiểm nghèo.
     Bí thư mỗi chi bộ cơ sở, cấp ủy Đảng quán triệt việc rèn luyện, xây dựng đảng viên có đức và tài, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy đúng mức vai trò cá nhân và tập thể, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, khắc phục những yếu kém, thoái hóa, biến chất nảy sinh từ cơ sở; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện cá nhân, tư tưởng cơ hội, lối sống thực dụng...
     Mỗi cán bộ, giảng viên phải gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
     Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ.
    Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.
     Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, xây dựng trường phát triển bền vững và các tổ chức chính trị - xã hội: Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nơi công tác tiên tiến; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.
     Bí thư chi ủy, chi bộ bảo đảm thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo quy định. Thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên các chủ trương, chính sách của cấp trên. Đồng thời chú trọng hơn nữa công tác phê và tự phê bình của đảng viên trong chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng.
     Cán bộ, giảng viên phải có ý thức chấp hành các quy định và thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy nơi cư trú, thực hiện tốt quy định 76 về sinh hoạt Đảng viên nơi cứ trú.
    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ta cần nhấn mạnh vào đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, tấm gương cao cả của Bác trong thực hành đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta để vượt qua những khó khăn, thách thức như hiện nay, đặc biệt trong công cuộc giáo dục là mục tiêu trọng yếu của quốc gia.
     Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường đảm bảo xây dựng tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ giảng viên trở thành những người có tài có đức thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo các thế hệ sau, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân tương lai cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng đưa đất nước phát triển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu của Đảng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân.
Tác giả bài viết: Lê Thị Ly - GV Khoa nghiệp vụ CSPCTPKT, Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc