Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bộ môn Ngoại Ngữ hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phong trào phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Đăng lúc: Thứ hai - 16/12/2019 02:18 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Ngày 13/11/2019 Ban VSTBPN&CTGĐTE CAND ban hành văn bản số 4932/12 về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; ngày 03/12/2019 Trường Đại học CSND ban hành Kế hoạch số 332/KH-T48 về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phong trào phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 tại Trường Đại học CSND. Theo đó, Chủ đề Tháng hành động năm 2019 từ Bộ LĐ, TB&XH là “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” và thời gian tập trung thực hiện là từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019.
        Thuật ngữ “bạo lực trên cơ sở giới” được sử dụng để phân biệt bạo lực thông thường với bạo lực nhằm vào các cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở sự phân cấp quyền lực do những khác biệt giới gây nên và ngoài phụ nữ thì nam giới, trẻ em trai cũng có thể trở thành nạn nhân, song chủ yếu phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. Những thiệt hại do bạo lực giới gây ra trong nhiều trường hợp là rất lớn, gồm cả thiệt hại vật chất và tinh thần như chi phí chăm sóc sức khỏe, thiệt hại tài sản của hộ gia đình, mất thu nhập. Bạo lực đối với phụ nữ là một trong các hình thức bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên đến nay, phụ nữ và trẻ em gái là nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất và bị tác động nặng nề nhất do bạo lực trên cơ sở giới gây ra nên thuật ngữ “bạo lực đối với phụ nữ” và “bạo lực trên cơ sở giới” thường được sử dụng như nhau trong nhiều tài liệu.
        Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR 2003) sử dụng thuật ngữ bạo lực trên cơ sở giới dựa trên Điều 1 và 2 trong Tuyên bố của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ năm 1993 và Đề xuất thứ 19, đoạn 6 của Kỳ họp thứ 11 Hội đồng CEDAW. Theo đó, bạo lực trên cơ sở giới là bạo lực nhằm vào một người dựa trên cơ sở giới tính của người đó. Nó bao gồm các hành động gây ra những tổn hại về thể chất, tâm lý và tình dục, những đe doạ dẫn đến những hành động nói trên, sự ép buộc và những hình thức khác nhằm tước bỏ tự do của người đó. Ở Việt Nam chưa đưa ra định nghĩa về bạo lực trên cơ sở giới. Luật Bình đẳng giới 2006 đã đề cập đến thuật ngữ “bạo lực trên cơ sở giới”, tuy nhiên, hành vi này không được định nghĩa trước đó. Bên cạnh đó, các hành vi bạo lực giới trong gia đình cũng được qui định tại Điều 41 Luật Bình đẳng giới 2006. Cho dù không nêu ra định nghĩa chính thức nhưng về cơ bản, trong các chính sách sử dụng ở Việt Nam, khái niệm bạo lực giới được hiểu như định nghĩa đã được Liên hợp quốc nêu ra.
        Việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
        Với chủ đề hành động như trên, Bộ môn Ngoại ngữ đã tiến hành xây dựng kế hoạch, triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phong trào phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 đến từng giảng viên trong đơn vị. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức, quản lý  đối với công tác phổ biến, truyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em nhằm tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH; tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xây dựng gia đình bền vững, kịp thời động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác. Chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể, Ban VSTBPN&CTGĐTE trường và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong công tác Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
        Trong quá trình triển khai Tháng hành động, Bộ môn Ngoại ngữ tập trung vào một số nội dung cơ bản như:
        Tuyên truyền đến 100% CBCS trong đơn vị và sinh viên các lớp đơn vị được phân công giảng dạy về các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức về các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em.
        Đẩy mạnh phổ biến, truyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em đến toàn thể giảng viên trong đơn vị và sinh viên Nhà trường. Khuyến khích giảng viên đơn vị và sinh viên tham gia tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới.
        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động số 12-CTHD/ĐU(X16), ngày 16/11/2007 về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 1883/KH-X11-X12, ngày 02/3/2017 của Tổng cục Chính trị CAND về chương trình hành động bình đẳng giới giai đoạn 2017 - 2021 trong Tổng cục Chính trị CAND; Kế hoạch 124/KH-T48, ngày 14/4/2017 của Trường Đại học CSND về hoạt động bình đẳng giới trong Trường Đại học CSND giai đoạn 2017 – 202 ; Chỉ thị 21/CT/TƯ ngày 20 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Chú trọng các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 157/KH-BCA-C41 ngày 25/6/2015 của Bộ Công an về thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
        Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ, Đảng viên trong đơn vị trong công tác phổ biến, truyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giao lưu, học tập những sáng kiến hay của các đơn vị trong nhà trường về các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em.
        Khuyến khích CBCS hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình trong nội bộ đơn vị và cộng đồng trên tinh thần yêu thương, chia sẻ, tương trợ giúp đỡ gia đình đồng chí đồng đội. Vinh danh các cá nhân có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.
Tác giả bài viết: Đào Thị Lê Mai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc