Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Xây dựng phong cách người công an Bình Dương “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/03/2018 20:00 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Công an nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì an ninh Tổ quốc. Qua hơn 72 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
        Tiếp nối truyền thống vẻ vang, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ vững vàng trong mọi tình huống. Tổ chức sâu rộng nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn như: “Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dânhọc tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Đề ra các khẩu hiệu thi đua thiết thực như: Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương mỗi ngày làm một việc tốt vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, “Đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”, “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”... Qua đó, đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy, trách nhiệm với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nhiều tập thể và cá nhân Công an tiêu biểu trên mặt trận phòng, chống tội phạm, cũng như các lĩnh vực công tác khác được nhân dân khen ngợi.
        Hưởng ứng Cuộc vận động do Bộ Công an phát động, ngày 27/02/2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Bình Dương bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng Công an tỉnh, đồng thời tổ chức 03 hội nghị thông báo tình hình và chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ chiến sĩ các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm; giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm đến mức thấp nhất, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Dương ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở đơn vị thường xuyên tiếp xúc, trực tiếp giải quyết công việc với nhân dân, Công an cơ sở,... chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; vi phạm Điều lệnh CAND, vi phạm quy chế làm việc, quy trình công tác, thậm chí lợi dụng nhiệm vụ thực thi pháp luật để giải quyết việc riêng vì vụ lợi... gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.
        Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tình hình an ninh chính trị có nhiều biến động phức tạp, với tình hình đó sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, vừa có khả năng tạo điều kiện, cơ hội về hợp tác an ninh quốc tế, đa phương hóa quan hệ, tạo môi trường thuận lợi để học tập trao đổi kinh nghiệm, nhưng đồng thời nó cũng đem lại không ít những khó khăn, thách thức về tình trạng suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, tư lợi cá nhân, lợi ích nhóm... gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ trong thời gian tới góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Bình Dương bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Bình Dương trong lòng dân, lực lượng Công an tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây:
        1. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nòng cốt trong thực hiện Cuộc vận động, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và những năm tiếp theo, xác định đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, bình xét thi đua hàng năm; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tư thế tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an từ tỉnh đến cơ sở một cách khách quan, đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo được các yêu cầu nghiệp vụ.
        2. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ chiến sĩ với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
        3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng đơn vị, địa phương, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất của các thế lực thù địch và tội phạm.
        4. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an Bình Dương có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an.
        5. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA ngày 07/9/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh; thường xuyên khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ của từng đơn vị, địa phương. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của những cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, chủ động phòng ngừa, phát hiện và nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc những đơn vị, cán bộ chiến sĩ có tư thế, tác phong, ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân, xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống.
        6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Bình Dương bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực, vi phạm điều lệnh CAND; đồng thời, xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý khi có cán bộ, chiến sĩ vi phạm văn hóa ứng xử.
        7. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Cuộc vận động, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà./.
        8. Từng cán bộ chiến sĩ phải có bản cam kết thực hiện Cuộc vận động một cách nghiêm túc nhất gắn với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự./.
Tác giả bài viết: Trung tá, Huỳnh Văn Thành - Trưởng phòng PV11 Công an tỉnh Bình Dương
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND”
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc