Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Thông tin tóm tắt và những kết quả mới của Luận án NCS Nguyễn Minh Tiến

Đăng lúc: Thứ tư - 18/12/2019 02:55 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  
                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019
 
TRANG THÔNG TIN 
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
        Đề tài luận án: “Khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.
      Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105                             
        Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tiến                Khoá:  4/2014
        Người Hướng dẫn khoa học:     
                                           1. GS, TS. Nguyễn Huy Thuật
                                           2. GS, TS. Bùi Minh Trung
        Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
        Trong những năm qua, tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, tính chất và mức độ thể hiện ở số vụ, số đối tượng phạm tội ma túy và lượng ma túy thu giữ. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi nhằm trốn tránh pháp luật, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ để tẩu thoát, thậm chí tự sát để bịt đầu mối. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm về ma túy ở nước ta, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã áp dụng hệ thống các biện pháp điều tra theo luật định để đấu tranh với loại tội phạm này và thu được những kết quả khả quan. Trong hệ thống những biện pháp, phương tiện được áp dụng trong điều tra khám phá tội phạm về ma tuý, khám xét là một biện pháp điều tra phổ biến và có hiệu quả.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khám xét trong thực tiễn điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý vẫn còn có những hạn chế cần được khắc phục. Về mặt lý luận, đã có một số công trình trong và ngoài nước đề cập đến hoạt động điều tra tội phạm ma túy nói chung cũng như điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nói riêng. Tuy nhiên, khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy là một biện pháp điều tra độc lập, tiến hành phổ biến trong thực tiễn điều tra loại tội phạm này song chưa có công trình độc lập nào đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng tiến hành, tìm ra hạn chế, nguyên nhân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
        Trước yêu cầu của thực tiễn đấu tranh chống tội phạm ma túy đòi hỏi lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải nâng cao trách nhiệm, chấp hành pháp luật và áp dụng có hiệu quả các biện pháp điều tra theo luật định, trong đó có biện pháp khám xét. Do đó rất cần phải nghiên cứu tổng kết thực tiễn hoạt động khám xét trong điều tra tội phạm về ma túy nói chung và khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nói riêng về cả phương diện lý luận và thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này thời gian tới. Vì vậy, việc Nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu luận án tiến sĩ với tên luận án “Khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” mang tính cấp thiết trên cả hai phương diện lý luận, thực tiễn.
        Thông qua việc hệ thống hóa có phân tích, đánh giá và khái quát các tri thức về khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trong các công trình khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án góp phần mang lại nhận thức rộng hơn, sâu hơn về khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
        Luận án đã xây dựng khái niệm, rút ra đặc điểm, phân tích làm rõ nhiệm vụ, nguyên tắc của khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố, có sự bổ sung, phát triển về lý luận. Đặc biệt trong luận án đã nghiên cứu làm rõ chiến thuật khám xét qua các giai đoạn chuẩn bị, tiến hành, kết thúc và kiểm tra, đánh giá, sử dụng kết quả khám xét trong điều tra tội phạm này trên cơ sở tổng kết lý luận và khái quát từ kết quả khảo sát thực tiễn, có sự bổ sung về lý luận. Đồng thời, trong luận án đã luận giải làm rõ lý luận về quan hệ phối hợp và công tác chỉ đạo khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 
        Luận án đã làm rõ tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trong thực tiễn Việt Nam hiện nay đặc biệt lựa chọn làm rõ thêm những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến khám xét trong điều tra tội phạm này của lực lượng CSĐT về ma túy. Luận án đã tập trung phân tích, làm rõ đặc điểm hình sự của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến khám xét đồng thời nghiên cứu, cập nhật và phản ánh những thay đổi về mô hình tổ chức mới của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy một cách khoa học và đầy đủ. Luận án đã làm rõ một cách khoa học các nội dung của thực trạng khám xét qua các giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn tiến hành, giai đoạn kết thúc và thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy với các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an. Luận án đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế có cơ sở khoa học để làm cơ sở xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả khám xét đối với loại tội phạm này trong thời gian tới.
        Luận án đã đưa ra dự báo về tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ở Việt Nam trong thời gian tới và những thuận lợi, khó khăn tác động đến khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Luận án đã đưa ra 06 giải pháp nâng cao hiệu quả khám xét trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các giải pháp đưa ra được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn nên có cơ sở khoa học và có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy trong các trường Công an nhân dân và áp dụng trong thực tiễn khám xét của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy.


XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
HD1: GS, TS. Nguyễn Huy Thuật
(đã ký)
- HD2: GS, TS. Bùi Minh Trung
(đã ký)
NGHIÊN CỨU SINH
(đã ký)
Nguyễn Minh Tiến
 
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
 
              INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
        Thesis: "The examinations in criminal investigations of illegal possession, transport and trade narcotics".
        Major: Criminology and Crime Prevention         Code: 9380105   
        PhD Candidate: Nguyễn Minh Tiến                   Course: 4/2014
        Supervisors:          
                        1. 
Ass. Dr. Nguyen Huy Thuat
                        2. 
Ass. Dr. Bui Minh Trung
        Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security
 
New contribution of the thesis
 
        In recent years, the crime of illegal storing, transporting, trading narcotics has tended to increase both in quantity, nature and degree, which reflected in the number of cases and the number of drug offenders. and the amount of drugs seized. Tricks and methods of drug offenders are increasingly sophisticated, cunning, constantly changing in order to avoid laws. Criminals are ready to use fierce fighting weapons when they are arrested to escape, even commit suicide to supress evidence. In the complicated situations of developments in drug-related crimes in our country, the Police Force for Drug-related criminals has applied a system of statutory investigative measures to fight this type of crime and obtain positive results. In the system of measures and means applied in investigating and exploring drug-related crimes, examining is a common and effective investigation method.
        In addition to the achieved results, examining activities in the real situation of criminal investigations of illegal possession, transport and trade narcotics still have limitations that need to be overcome. In theory, there are some domestic and foreign projects mentioning drug crime investigation in general as well as criminal investigations of illegally possession, transport and trade narcotics in particular. Although examining in criminal investigations for illegal possession, transport and trade narcotics is an independent investigation method and popular in reality of investigating this type of crime, there has not an independent research which deeply assesses the current situation, finds out the limitations and causes to improve the effectiveness of this activity in the coming time.
        To respond to the requirements of the practice of fighting against drug crimes, the Police Force for investigating drug-related crimes must raise the responsibility, comply with laws and effectively apply the statutory investigation measures, including examining measures. Therefore, it is necessary to study and summarize the reality of examining activities in investigating drug-related crimes in general and examining in criminal investigations of storing, transporting, trading illegal drugs in particular, both in theoretical and practical aspects from which to propose solutions to improve the effectiveness in the future. Therefore,it is imperative for myself to study a doctoral dissertation with the title of "The examinations in criminal investigations of illegal possession, transport and trade narcotics" theoretically and practically.
        Through systematization, analysis, evaluation and generalization of knowledge about examining in criminal investigations of storing, transporting, trading illegal drugs in scientific works of domestic and foreign researchers, the dissertation helps to bring a broader and deeper awareness of examining in criminal investigations of illegal possession, transport and trade narcotics.
        The dissertation strengthens the theory of examining in criminal investigations of illegal possession, transport and trade narcotics.
        The thesis studies, analyzes and evaluates the real situation of examining in criminal investigations of illegal possession, transport and trade narcotics of Police Force for investigating drug-related crimes, explores advantages, limitations and causes of limitations to serve as a basis for finding solutions to improve the efficiency of examining for this type of crime in the upcoming time.
        On the basis of studying the reality, the thesis makes forecasts that affect examining in criminal investigations of illegal possession, transport and trade narcotics and proposes some advanced solutions and recommendations to enhance examining results for this type of crime in the future.


SUPERVISORS
First Supervisor: Ass. Prof. Nguyen Huy Thuat
(Name and signature)
Second Supervisor: Ass. Prof. Bui Minh Trung
(Name and signature)
PhD CANDIDATE
(Name and signature)
Nguyen Minh Tien
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc