Rss Feed

Thông tin tóm tắt và những kết quả mới của Luận án NCS Hồ Văn Cuộc

Đăng lúc: Thứ tư - 18/12/2019 14:51 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2019
 
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
        - Tên đề tài luận án: Công tác sưu tra phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
        - Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; mã số: 9380105.
        - Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Văn Cuộc, Khóa 4 – Năm 2014.
        - Người hướng dẫn khoa học:    Hướng dẫn 1: PGS, TS. Trần Quang Thông
                                                           Hướng dẫn 2: GS, TS. Đồng Xuân Thọ
        - Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
        1. Về mặt lý luận: Luận án đã nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống đầy đủ về các công trình nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước để chọn vấn đề tiếp tục nghiên cứu; đồng thời tập trung làm rõ những nội dung lý luận liên quan đến công tác sưu tra phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát đường thủy.
        2. Về mặt thực tiễn: Luận án đã khảo sát, đánh giá về tình hình, đặc điểm chung có liên quan, đặc điểm của tội phạm và đối tượng sưu tra trên đường thủy nội địa các tỉnh, thành phố phía Nam; khảo sát, tổng hợp, phân tích, minh chứng trung thực về các nội dung thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Xác định, đánh giá về những kết quả đạt được, về những hạn chế và nguyên nhân trong công tác sưu tra phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát đường thủy các tỉnh, thành phố phía Nam.
        3. Về dự báo và giải pháp: Luận án đã xác định những cơ sở dự báo cũng như đưa ra dự báo tình hình tội phạm, đối tượng sưu tra trên đường thủy nội địa các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới, qua đó đề xuất 07 nhóm giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác sưu tra phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới.
        Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần bổ sung, phát triển và làm giàu thêm lý luận khoa học chuyên ngành, là công trình có giá trị phục vụ nghiên cứu lý luận và định hướng giải quyết các yêu cầu thực tiễn trong công tác sưu tra phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng và trong phạm vi cả nước nói chung./.
                                                                          
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
(đã ký)
PGS, TS TRẦN QUANG THÔNG
 
Nghiên CỨU sinh
(đã ký)
HỒ VĂN CUỘC
 
The Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness
 
Ho Chi Minh City, October 15th, 2019
 
SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION
 
 
        Dissertation title: “Criminal profiling of Southern in-land waterway traffic police forces
        Major: Criminology and Crime Prevention                            Code: 938.01.05
        PhD student: Ho Van Cuoc                         Course: 4th
        Supervisor 1: Assoc. Prof. PhD. Tran Quang Thong
Supervisor 2: Prof. PhD. Dong Xuan Tho
        Training Institution: The People’s Police University
 
SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION
 
        1. Theoretically, the dissertation makes contributions in supplementing and systemizing theoretical bases of previous studies relating to the theme. At the same time, the research’s outcomes provides the correct and sufficient understanding of theoretical matters regarding the criminal profiling of in-land waterway traffic force in preventing crimes and criminals.  
        2. Practically, the dissertation investigates and appraise the current situation, general features and specific characteristics of under-profiling crimes and criminals of in-land waterways in Southern cities and provinces. Moreover, the dissertation studies the current situation of the criminal profiling of Southern in-land waterway traffic force in preventing crimes and criminals by investigating, systemizing, analyzing and exampling. From these bases, the research has identified scientific findings, the limitations of the police operations in criminal profiling in Southern cities and provinces as well as proposing a number of solutions in order to enhance the effectiveness of these operations in the coming time.
        3. Predictions and Solutions: The dissertation has identified theoretical bases and put forward several predictions of the situation of crimes, criminal and profiling suspects in in-land waterway in Southern cities and provinces in the coming time. With the research’s outcomes, the author suggests the systems of seven groups of methods to enhance the effectiveness of in-land waterway Police forces’ operations in criminal profiling in order to effectively prevent crimes and criminals.
        The dissertation’s outcomes have made great contributions in supplementing and enriching the scientifically theoretical bases of the theme as well as improving the practical work effectiveness of the in-land waterway police force in Southern cities and provinces in the coming period.
 
 Representative of Supervisor Board                                PhD student
                   (Name and signature)                                                     (Name and signature)
Assoc. Prof. Ph.D. Tran Quang Thong                           Ho Van Cuoc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)