Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Việt Khải

Đăng lúc: Thứ hai - 13/07/2020 15:15 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Đề tài luận án: “Công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam”.
 
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9 38 01 05
Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VIỆT KHẢI        Khoá:  4/2014
 
Người Hướng dẫn khoa học:    
1. GS, TS Trịnh Văn Thanh
2. PGS, TS Bùi Văn Thịnh
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
Công tác điều tra cơ bản là một trong các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân có vai trò rất lớn trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Thời gian gần đây, tình hình nghiên cứu, sử dụng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, trong đó có hoạt động điều tra cơ bản để phòng, chống tội phạm ngày càng được quan tâm. Đặc biệt là điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Công an cơ sở đang đặt ra hết sức cấp thiết. Thông qua công tác điều tra cơ bản, Công an cơ sở sẽ nắm chặt tình hình, từ đó cung cấp hỗ trợ tạo điều kiện cho việc triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ khác.
 
Nhận thức được vai trò của hoạt động điều tra cơ bản đối với lực lượng Công an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng, chống tội phạm, Công an địa phương các tỉnh, thành phố phía Nam đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt là hoạt động điều tra cơ bản góp phần phục vụ việc thực hiện các hoạt động chuyên môn theo phạm vi chức năng, đồng thời làm cơ sở vững chắc tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và thu được những kết quả nhất định góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội ở địa bàn cơ sở phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
Tuy nhiên, quá trình tiến hành vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục như: công tác xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản chưa thực sự sát hợp với thực tế yêu cầu của công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn hành chính xã, phường, thị trấn. Việc xác định nội dung điều tra cơ bản trong kế hoạch điều tra cơ bản còn chưa đúng trọng tâm, trọng điểm; công tác thu thập thông tin, tài liệu số liệu hiện nay vẫn còn mang nặng tính hành chính, chủ yếu thu thập từ những nguồn sẵn có, chưa đi sâu vào việc thu thập những thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động của tội phạm, chưa phản ánh kịp thời tình hình tội phạm đang diễn ra trên địa bàn; công tác thu thập tài liệu được chưa được xác minh, làm rõ dẫn đến thông tin, tài liệu đưa vào hồ sơ điều tra cơ bản có giá trị không cao; công tác tập hợp, chọn lọc, hệ thống hóa thông tin, tài liệu về đối tượng điều tra cơ bản còn chưa được thực hiện chuyên sâu, thiếu tính nghiệp vụ; công tác khai thác kết quả điều tra cơ bản trong xác định nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, dự báo tình hình tội phạm còn hạn chế, chưa đạt kết quả như mong muốn, nhất là xác định những nguyên nhân, điều kiện từ phía những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về ANTT của lực lượng Công an nói chung, cũng như của lực lượng Công an cơ sở.
 
Qua nghiên cứu cho thấy, có một số công trình, đề tài đề cập nghiên cứu về sử dụng các biện pháp công tác Công an trong đó có hoạt động điều tra cơ bản để phòng, chống tội phạm trên các phương diện khác nhau. Nhưng thực tế chưa có công trình nào đề cập nghiên cứu chuyên sâu, đưa ra các giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở trong điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm tại các địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam giai đoạn hiện nay, do đó rất cần phải nghiên cứu tổng kết thực tiễn công tác này cả phương diện lý luận và thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này thời gian tới. Vì vậy, việc Nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu luận án tiến sĩ với tên “Công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam” mang tính cấp thiết.
 
Luận án phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở; trình bày khái quát một số công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và nước ngoài, làm rõ những nội dung mà các công trình đề cập, đồng thời luận án xây dựng mới và bổ sung một số vấn đề lý luận từ đó góp phần mang lại nhận thức rộng hơn, sâu hơn về công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở.
 
Luận án cũng đã khái quát và làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, luận án tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam.
 
Trên cơ sở khoa học, luận án đưa ra các dự báo về tình hình có liên quan và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời, luận án xây dựng hệ thống các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới. Các giải pháp, kiến nghị của luận án được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn nên có cơ sở khoa học và có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy trong các trường Công an nhân dân và áp dụng trong thực tiễn./.
 
INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis: " The initial investigations for the purpose of crime prevention and combat by local police forces in southern provinces and cities "
 
Major: Criminology and Crime Prevention         Code: 9 38 01 05
PhD Candidate: Nguyễn Việt Khải                    Course: 4/2014
 
Supervisors:         
1. Prof. Dr. Trinh Van Thanh
2. Ass. Dr. Bui Van Thinh
 
Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security
 
New contribution of the thesis
 
The initial investigation is one of the basic professional aspects of the People's Public Security Forces and it plays a major role in preventing and combating crimes. Yet, the basic investigations for crime prevention and control according to the function of the grassroots police force seem to be ignored. Doing well the basic investigation will improve the effectiveness of the situation, provide support to facilitate the implementation of measures and work, meet the requirements of crime prevention and fighting.
 
Recognizing the role of initial investigation activities for local police forces in performing professional tasks and preventing and combating crimes, local police of southern provinces and cities have implemented a number of measures to improve the quality and efficiency of the basic professional tasks, especially basic investigation activities, contributing to the implementation of professional activities according to their functions. These have paved the way for advising the party committees and administrations at all levels to issue many directives, resolutions, programs and plans to implement measures to prevent and combat crimes, which make significant contributions to curbing the increase of crime, maintaining socio-political stability in the region.
 
However, the primary investigation activities still has showed many limitations and shortcomings that need to be overcome such as: the practice  of planning these activities has not really been in line with the actual requirements in the region; the collection of information and data is still very administrative, mainly collected from available sources, not going into collecting information and documents directly related to the activities of crimes, not yet promptly reflect the situation of crimes taking place in the area; the work of collecting documents has not been verified and clarified; The collection, selection and systematization of information and documents on the basic investigation have not been conducted in depth and lack of professionalism; forecasting the crime situation is limited, not achieving the desired results, especially identifying the causes and conditions leading to criminal behavior.
 
Through the research process, it has been shown that there are a number of theses and topics on researching on the use of policing measures, including basic investigation activities to prevent and combat crimes in various aspects. Yet in fact, no studies have mentioned in-depth research, providing effective solutions to improve the performance of local police forces at local levels. Particularly, there have been no researches conducted in the southern provinces both theoretical and practical ones so as to propose solutions to improve the basic investigations in the area. Therefore, it is urgent to conduct a thesis on this issue. This is the main reason for the thesis called ‘The initial investigations for the purpose of crime prevention and combat by local police forces in southern provinces and cities’.
 
The thesis provides an overview of the research situation related to basic investigations in crime prevention and fighting of grassroots police forces; presents an overview of a number of researches of Vietnamese and foreign authors, and the thesis clarifies, constructs and adds some academic issues. The study outcomes have thus contributed to a broader and deeper understanding of the basic investigation activities of crime prevention and control.
 
The thesis has generalized and clarified the situation and characteristics related to the basic investigation in the prevention and combat of crimes of grassroots police forces in the southern provinces and cities. Besides, the thesis has conducted a survey, assessed the situation and pulled out the achieved results, limitations, shortcomings and causes of the limitations and shortcomings in the work of the prevention and combat of crimes conducted by grassroots police forces of southern provinces and cities.
 
Based on the study result, the thesis has made predictions related to the situation and proposed solutions to improve the effectiveness of basic investigations for crime prevention and control of police forces in the Southern provinces and cities. At the same time, the thesis has built a system of solutions and recommendations to improve the quality and effectiveness of basic investigations in the prevention and combat of crimes by grassroots police forces of provincial and municipal police force in the near future. The thesis can be applied for other studies and for teaching in the People's Public Security schools and local police in other regions of Vietnam./.
 
Trường Đại học CSND tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Luật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Khải vào lúc 13 giờ 30 ngày 08/8/2020, tại Hội trường 103 - N6, số 179A, Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị quan tâm đến dự!
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc