Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Vũ Huy Trường

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/10/2020 15:36 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: “Xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105                              
Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Huy Trường                    Khoá:  4/2014
Người Hướng dẫn khoa học:
1. GS, TS. Nguyễn Văn Cảnh
2. PGS, TS. Trần Vi Dân
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm về mại dâm tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, tính chất, mức độ; từ những hoạt động lén lút đơn lẻ, tội phạm về mại dâm đang ngày càng hoạt động phạm tội có tổ chức với những đường dây lớn, núp bóng các hình thức kinh doanh dịch vụ hết sức đa dạng. Hoạt động của tội phạm về mại dâm không chỉ xảy ra ở khu vực thành thị và các khu du lịch nghỉ mát mà còn xảy ra ở vùng nông thôn và miền núi. Những hình thức mại dâm “truyền thống” như cà phê ôm, karaoke, bia ôm... đã “đổi mới” với nhiều hình thức kinh doanh trá hình, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Trước tình hình đó, lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm bằng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp và thu được những kết quả nhất định, triệt phá được nhiều đường dây mại dâm quy mô lớn. Trong hệ thống những biện pháp, phương tiện được áp dụng trong đấu tranh với tội phạm về mại dâm, xây dựng và sử dụng đặc tình là một biện pháp nghiệp vụ phổ biến và có hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam vẫn còn có những hạn chế cần được khắc phục. Về mặt lý luận, đã có một số công trình trong và ngoài nước đề cập đến hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về mại dâm. Tuy nhiên, xây dựng và sử dụng đặc tình  là một biện pháp công tác tiến hành phổ biến trong thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này song chưa có công trình độc lập nào đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng tiến hành, tìm ra hạn chế, nguyên nhân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.
Do đó rất cần phải nghiên cứu tổng kết thực tiễn hoạt động xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm cả phương diện lý luận và thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này thời gian tới. Vì vậy, việc Nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu luận án tiến sĩ với tên luận án Xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nammang tính cấp thiết trên cả hai phương diện lý luận, thực tiễn.
Thông qua việc hệ thống hóa có phân tích, đánh giá và khái quát các tri thức về xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự trong các công trình khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án góp phần mang lại nhận thức rộng hơn, sâu hơn về xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm
Luận án đã xây dựng khái niệm, rút ra đặc điểm, phân tích làm rõ nhiệm vụ, nguyên tắc của xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm của lực lượng trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố, có sự bổ sung, phát triển về lý luận. Đặc biệt trong luận án đã nghiên cứu làm rõ quá trình tiến hành xây dựng và sử dụng đặc tình từ tuyển chọn, thẩm định, kết nạp đến thử thách, giao việc, kiểm tra, kết thúc đặc tình. Đồng thời, trong luận án đã luận giải làm rõ lý luận về quan hệ phối hợp khi xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm
Luận án đã làm rõ tình hình tội phạm về mại dâm ở các tỉnh, thành phố phía Nam hiện nay đặc biệt lựa chọn làm rõ thêm những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng và sử dụng đặc tình trong đấu tranh chống tội phạm về mại dâm. Luận án đã tập trung phân tích, làm rõ đặc điểm hình sự của tội phạm về mại dâm có liên quan đến xây dựng và sử dụng đặc tình đồng thời nghiên cứu, cập nhật và phản ánh những thay đổi về mô hình tổ chức mới của lực lượng CSHS một cách khoa học và đầy đủ. Luận án đã làm rõ một cách khoa học các nội dung của thực trạng xây dựng và sử dụng đặc tình qua các giai đoạn tuyển chọn, xây dưng, sử dụng đặc tình và thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSHS với các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an. Luận án đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế có cơ sở khoa học để làm cơ sở xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và sử dụng đặc tình đấu tranh với tội phạm về mại dâm trong thời gian tới.
Luận án đã đưa ra dự báo về tình hình tội phạm về mại dâm trong thời gian tới và những thuận lợi, khó khăn tác động đến xây dựng và sử dụng đặc tình đấu tranh với tội phạm về mại dâm. Luận án đã đưa ra 05 giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và sử dụng đặc tình đấu tranh với tội phạm về mại dâm. Các giải pháp đưa ra được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn nên có cơ sở khoa học và có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy trong các trường Công an nhân dân và áp dụng trong thực tiễn đấu tranh với tội phạm về mại dâm của lực lượng CSHS.
 
 
              INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis: "Recruitment and utilization of informant in countering prostitution-related crime of the Criminal Police Force in the Southern provinces and cities".
Major: Criminology and Crime Prevention         Code: 9380105
PhD Candidate: Vu Huy Truong                 Course: 4/2014
Supervisors:
1. Prof., Dr. Nguyen Van Canh
2. Assoc. Prof., Dr. Tran Vi Dan
Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security
New contribution of the thesis
In recent years, the situation of prostitution-related crime in the Southern provinces and cities has become complicated and been in increasing trend in term of the number of cases, nature and level; the prostitution-related crime has changed from furtive single activities to organized criminal activities with larger wires, hiding in various forms of corporate services. The acitivities of prostitution-related crime are not only found in urban areas and tourist resorts, but also in rural and mountainous areas. The “traditional forms” of prostitution such as hugging café, hugging karaoke, hugging beer... have been "renewed" with many disguised forms of business, increasingly sophisticated modus operandi.
In this situation, the Criminal Police Force in the Southern provinces and cities has made great efforts in countering prostitution-related crime with appropriate professional measures and achieved certain results, eradicated many large prostitution wires. Among the measures and means applied in countering prostitution-related crimes, recruitment and utilisation of informant is a common and effective professional measure.
In addition to the achievement, the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime by the Criminal Police Force in the Southern provinces and cities still has limitations that need to be repaired. Theoretically, there have been a number of domestic and foreign research on prostitution-related crime prevention. However, the recruitment and utilisation of informant is a common measure in the practice of countering against this crime, but there is no independent study researching and assessing the situation, limitations and causes of limitation in order to improve the effectiveness of this activity in the future.
Therefore, it is necessary to research and summarize the practice of recruiting and utilising informants in countering prostitution-related crime in both theoretical and practical aspects in order to propose solutions to improve effectiveness of this work in the future. As a result, that the PhD candidate chose to study a doctoral thesis with the topic “Recruitment and utilization of informant in countering prostitution-related crimes of the Criminal Police Force in the Southern provinces and cities” is urgent in both theoretical and practical aspects.  
From systematizing with analysis, evaluating and generalizing knowledge on the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime by the Criminal Police Force in the scientific works of the domestic ans foreign researchers, the thesis contributes to bringing a broader and further and deeper understanding of the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime.
The thesis has built the concept, drawn the characteristics, analyzed to clarify the tasks and principles of the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime on the basis of inheriting research results of published scientific research with the addition and development of theory in this area. Especially, the thesis has researched and clarified the process of recruiting and utilising informant from selection, evaluation, admission to challenge, assignment, inspection, and finish of utilising informant. Simultaneously, the thesis has explained and clarified the theory of the cooperation in recruiting and utilising informant in countering prostitution-related crime.
The thesis has clarified the situation of prostitution-related crime in the Southern provinces and cities, especially the PhD candidate chose and clarified issues that directly affect the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime. The thesis has focused on analyzing and clarifying the criminal characteristics of prostitution-related crime related to the recruitment and utilisation of informant; simultaneously, the thesis studied, updated and presented changes in the new organizational structure of the Criminal Police Force in a scientific and complete way. Also, the thesis has scientifically clarified the contents of the current situation of the recruitment and utilisation of informant from the stages of selection, recruitment and utilisation of informant and the cooperation between the civil service forces and other units in the Public Security Force. The thesis has provided comments and assessments of the strengths, limitations and causes of the limitation with scientific basis in order to propose solutions to improve the effectiveness of the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime in the future.
The thesis has made forecasts of the situation of prostitution-related crime in the future and the advantages as well as disadvantages affecting the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime. The thesis has proposed 05 solutions to improve the effectiveness of the recruitment and utilisation of informant in countering prostitution-related crime. The proposed solutions are built on the basis of theoretical research and practical surveys, so they are based on scientific basis and contain reference value for teaching and researching in the People's Public Security schools and they can be applied in practice of countering prostitution-related crime conducted by the Criminal Police Force.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc