Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Trần Trung Hiếu

Đăng lúc: Thứ tư - 23/09/2020 14:38 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
- Tên đề tài luận án: Hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9.38.01.05                             
- Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Trung Hiếu;  Khoá 3 - Năm 2013.
- Tập thể Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS, TS Trần Quang Thông.
2. GS, TS Bùi Minh Thanh.
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận:
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về tội phạm tham nhũng và hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng như: Khái niệm tội phạm tham nhũng, đặc điểm pháp lý của tội phạm tham nhũng; những vấn đề phải chứng minh trong điều tra các vụ án về tham nhũng. Luận án đã xây dựng, hoàn thiện lý luận về hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng, bao gồm: Xây dựng khái niệm, làm rõ nhiệm vụ, nguyên tắc trong hỏi cung bị can phạm tội về tham nhũng; đồng thời, luận án xây dựng chiến thuật hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng từ giai đoạn chuẩn bị đến khi kết thúc hỏi cung, trong đó trình bày cụ thể, chi tiết các thủ thuật áp dụng đối với từng tình huống hỏi cung cụ thể; làm rõ những biện pháp trinh sát cần tiến hành để hỗ trợ hoạt động hỏi cung bị can. Ngoài ra, luận án cũng làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo và quan hệ phối hợp trong hỏi cung bị can phạm tội về tham nhũng. Kết quả nghiên cứu luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng; xây dựng các chỉ dẫn khoa học cho chiến thuật hỏi cung trong điều tra các vụ án về tham nhũng.
2. Về thực tiễn:
Luận án đã khảo sát, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam như: Tình hình tội phạm và đặc điểm bị can phạm tội tham nhũng trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam; chủ thể hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; tình hình trại tạm giam, nhà tạm giữ và phòng hỏi cung bị can. Bên cạnh đó, luận án cũng đã khảo sát làm rõ thực trạng hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam qua các giai đoạn: Chuẩn bị hỏi cung bị can, tiến hành hỏi cung và kết thúc hỏi cung bị can; thực trạng tiến hành các hoạt động trinh sát hỗ trợ hoạt động hỏi cung bị can; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp trong hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án tham nhũng của của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, tác giả đưa ra những nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam, đặc biệt đã chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động này. Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp:
Trên cơ sở dự báo khoa học về những yếu tố tác động đến hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam, luận án đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả những yếu tố tác động đến hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án về tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới. Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Các giải pháp được đề xuất trong luận án khi được áp dụng vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỏi cung bị can trong điều tra các vụ án tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phía Nam./.
 
INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
- Name of the thesis: “Interrogate the accused in investigating corruption cases by the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments”
- Major: Criminology and Crime Prevention. Thesis code: 9.38.01.05                             
- Name of Ph.D candidate: Tran Trung Hieu; Course 3 – 2013
1. Assoc. Prof. PhD. Tran Quang Thong
2. Prof. PhD. Bui Minh Thanh
- Educational institution: People’s Police University, Ministry of Public Security.
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
1. Theoretical contribution.
The thesis is a systematic, comprehensive and scientific work with regard to coruption crime and the investigation of corruption crime, such as the concept of corruption crime, juridical characteristics of corruption crime, issues in need of being justified in investigating corruption cases. Within the thesis, the author built up and completed the theory on interrogating the accused in investigating corruption cases, including: concepts, missions and regulations in interrogating the accused who commit corruption; the thesis constructed techniques used for interrogating the accused in the corruption case investigation from the preparatory to the final period, in which interrogation techniques applied to every particular situation were presented in detail; the author clarified reconnaissance measures needed to support the interrogation of the accused. In addition, the thesis clarified the leadership and collaboration in interrogating the accused who commit corruption. The research findings of the thesis contributed to supplementing and completing theory on interrogating the accused in corruption cases; built up scientific guidelines for interrogation techniques in investigating corruption cases.
2. Practical contribution.
Within the thesis, the author conducted surveys in order to clarify the situation and features pertaining to interrogating the accused in the corruption case investigation of the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments, such as: the corruption crime situation and characteristics of the accused who commit corruption in the area of southern provinces and cities, personnel who are in charge of interrogating the accused in investigating corruption cases by the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments, the situation of police custody suites and interrogation rooms. Additionally, the author conducted surveys to clarify the situation of interrogating the accused in the corruption case investigation of the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments in such stages as: the preparatory stage for interrogation, the stage of interrogation implementation and the final stage of interrogation; the situation of carrying out reconnaissance measures to support the interrogation of the accused; the situation of the leadership and collaboration in interrogating the accused in the corruption case investigation of the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments. On the basis of the conducted survey, research, analysis and evaluation of the status quo, the author put forward comments and assessments on accomplishments, drawbacks of the interrogation of the accused in the corruption case investigation of the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments and especially identified causes of such drawbacks in the field. The aforementioned research findings of the thesis offered scientific arguments to recommend solutions aimed at enhancing the effectiveness of the interrogation of the accused who commit corruption of the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments in the coming time.
3. Forecast and solution.
Based on scientific forecasts about factors affecting the effectiveness of the interrogation of  the accused in investigating corruption cases by the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments, the author suggested solutions to promote the effectiveness of the interrogation of the accused in investigating corruption cases by the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments in the upcoming time. These solutions were drawn on the basis of science and closely connected with the thesis’s research findings. Upon being put into practice synchronously, these solutions would help enhance the effectiveness of the interrogation of the accused in investigating corruption cases by the Criminal Investigation Police Agencies under the Southern Municipal Police Departments in the coming time./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc