Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Phùng Văn Hải

Đăng lúc: Thứ tư - 23/09/2020 14:18 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
- Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Tòa án nhân dân”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9.38.01.05                             
- Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Hải;     Khoá 3 - Năm 2013.
- Tập thể Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS, TS. Phạm Quang Phúc
2. PGS, TS Trần Vi Dân
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận:
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Tòa án nhân dân. Trên phương diện lý luận, trên cơ sở lý luận về phòng ngừa tội phạm, có sự kế thừa chọn lọc các công trình khoa học đã công bố, nội dung luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận về tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người; nghiên cứu lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Tòa án nhân dân như khái niệm, đặc điểm, cơ sở chính trị - pháp lý về hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Tòa án nhân dân. Đặc biệt, luận án đã xây dựng được lý luận về các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người theo chức năng của Tòa án nhân dân, như: Thông qua hoạt động xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người; thông qua công tác tham mưu; thông qua công tác thống kê, phân tích đặc điểm nhân thân người phạm tội, đặc điểm hình sự tội phạm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người; thông qua tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; thông qua công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật.
Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung hệ thống lý luận về phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Tòa án nhân dân.
2. Về thực tiễn:
Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người trên các phương diện: Diễn biến, cơ cấu, tính chất của tình hình tội phạm; đặc điểm nhân thân người phạm tội; nguyên nhân và điều kiện tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người trong thời gian khảo sát từ năm 2010 đến hết năm 2019. Luận án cũng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Tòa án nhân dân; trên cơ sở đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Tòa án nhân dân. Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp:
Trên cơ sở dự báo khoa học về tình hình tội phạm và các yếu tố tác động đến hiệu quả phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo chức năng của Toà án nhân dân, luận án đã đề xuất 07 giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người thuộc chức năng của Toà án nhân dân trong thời gian tới. Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người thuộc chức năng của Toà án nhân dân trong thời gian tới./.
 
INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
- Name of the thesis: “Prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court”
- Major: Criminology and Crime Prevention. Thesis code: 9.38.01.05                             
- Name of Ph.D candidate: Phung Van Hai; Course 3 – 2013
1. Assoc. Prof. PhD. Pham Quang Phuc
2. Assoc. Prof. PhD. Tran Vi Dan
- Educational institution: People’s Police University, Ministry of Public Security.
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
1. Theoretical contribution.
The thesis is a systematic, comprehensive and scientific work with regard to the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court. In terms of theory, on the basis of the theoretical foundation on crime prevention and the selective inheritance of published scientific papers, the thesis helped make clear theoretical issues related to crime damaging the human’s life and well-being, to the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court, such as conceptions, features and the political – juridical basis of the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court. Especially, the thesis successfully built up theory on measures to prevent crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court, like: via trial courts of cases related to crime damaging the human’s life and well-being; via counselling, via the statistics and analysis of social and criminal characteristics of offenders damaging the human’s life and well-being; via the enforcement of court judgements or decisions; via law dissemination and education.
With the abovementioned research findings, the thesis contributed to supplementing the theoretical system on the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court.
2. Practical contribution.
Within the thesis, the author surveyed, analyzed and clarified the situation as well as characteristics of crime damaging the human’s life and well-being in such aspects as: development, structure and features of the crime situation; social characteristics of offenders, causes of and conditions for crime damaging the human’s life and well-being over the period of 2010 – 2019. The author researched, surveyed, analyzed and clarified the situation of preventing crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court as well. On the basis of which, the author then put forward comments on strengths, weaknesses as well as identified causes of such weaknesses in preventing crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court. The aforementioned research findings of the thesis provided scientific arguments to recommend solutions aimed at enhancing the effectiveness of the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court in the coming time.
3. Forecast and solution.
Based on scientific forecasts about the crime situation and factors affecting the effectiveness of the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court, the author suggested 07 solutions to promote the effectiveness of the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court in the upcoming time. These solutions were drawn on the basis of science and closely connected with the thesis’s research findings. Upon being put into practice synchronously, these solutions would help enhance the effectiveness of the prevention of crime damaging the human’s life and well-being according to the function of the People’s Court in the coming time./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc