Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Thắng

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/10/2020 15:29 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Tên luận án: “Sử dụng biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62 38 01 05
Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Thắng            Khóa đào tạo: 5 Năm 2015
Người hướng dẫn khoa học:  
     Hướng dẫn 1: PGS, TS Đinh Huy Liêm
      Hướng dẫn 2: PGS, TS Quách Ngọc Lân.
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an

 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về mặt lý luận, học thuật:
Luận án đã xây dựng hệ thống các luận điểm khoa học về sử dụng biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ như: Khái niệm phòng ngừa các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, hình thức, phương pháp, quan hệ phối hợp trong sử dụng biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng, bổ sung và phát triển lý luận về sử dụng biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
2. Về mặt thực tiễn:
Luận án phân tích, đánh giá một cách sâu sát, toàn diện về thực trạng tổ chức lực lượng và sử dụng biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; thấy được những ưu điểm, hạn chế và rút ra những nguyên nhân của những hạn chế đó.
3. Về dự báo và giải pháp:
Luận án đưa ra dự báo tình hình có liên quan đến sử dụng biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. 
 
 
INFOMATION PAGE
ABOUT THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis title: "Using the mass advocacy measure to prevent crimes of violating road traffic safety of the People's Police Force in Southern provinces and cities".
Major: Criminology and Prevention; Code: 62 38 01 05
PhD student: Nguyen Viet Thang
Education course: 5 Year - 2015
The scientific supervisor:
Supervisor 1: Associate Professor, Doctor Dinh Huy Liem.
Supervisor 2: Associate Professor, Doctor Quach Ngoc Lan.
Name of Education institution: People's Police University - Ministry of Public Security
New contributions of the thesis:
1. Theoretically, academically:
The thesis has built a system of scientific theoretical bases on the use of mass advocacy measure to prevent crimes of violating road traffic safety such as: The definition of preventing criminals from violating road traffic safety; definition, characteristics, legal framework, contents, forms, methods and coordination in using mass advocacy measure to prevent crimes of violating road traffic safety of the People's Police Force. Thereby contributing to supply and develop the theory of using mass advocacy measure to prevent crimes of violating road traffic safety of the People's Police force.
2. Practically:
The thesis analyzes and assesses deeply and comprehensively the current situation of force operation and the using of mass advocacy measure to prevent crimes of violating road traffic safety of the People's Police force in southern provinces and cities; as well as draw advantages, limitations and the causes of those limitations.
3. Regarding forecasts and solutions:
The thesis provides a forecast for the situation related to the use of mass advocacy measure to prevent crimes of violating road traffic safety of the People's Police Force in Southern provinces and cities as well as proposes feasible solutions to improve the efficiency in the future.TP. Ho Chi Minh City, September 09, 2020
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc