Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Trung

Đăng lúc: Thứ tư - 23/09/2020 14:43 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
- Tên đề tài luận án: Khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố phía Nam”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9380105                             
- Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Trung; Khoá 3- Năm 2013.
- Tập thể Người hướng dẫn khoa học:
1. GS, TS Ngô Sỹ Hiền
2. PGS, TS Trần Hữu Ứng
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận:
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự. Trên phương diện lý luận, luận án đã xây dựng được khái niệm hiện trường vụ án hình sự, khái niệm khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện. Trên cơ sở này, luận án phân tích, làm rõ nhiệm vụ, yêu cầu của khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự, đặc điểm khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện.
2. Về thực tiễn:
Luận án nghiên cứu, khảo sát, phân tích, làm rõ đặc điểm tình hình có liên quan; thực trạng khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố phía Nam. Trên cơ sở này, luận án nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện.
Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố phía Nam, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố phía Nam và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp:
Luận án dự báo khoa học về tình hình có liên quan đến khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố phía Nam Trên cơ sở này, luận án xây dựng một số giải pháp nâng cao hiệu quả khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố phía Nam, bao gồm: Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khám nghiệm hiện trường ở cấp huyện; Giáo dục để Điều tra viên, cán bộ Kỹ thuật hình sự nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của khám nghiệm hiện trường trong điều tra hình sự; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và trang bị phương tiện khám nghiệm hiện trường cho Công an cấp huyện; Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong khám nghiệm hiện trường; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác khám nghiệm hiện trường của Công an cấp huyện; Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về khám nghiệm hiện trường.
Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố phía Nam nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường trong thời gian tới./.
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE PHD’s THESIS
 
- Thesis title: "Examining crime scene of the district police in the Southern Provinces and Cities".
- Field of study: Criminology and crime prevention; Major code: 9380105
- Full name of the PhD Candidate: Nguyen Thanh Trung; Course 3th- 2013
- Name of Scientific Supervisors:
1. Prof. Dr. Ngo Sy Hien
2. Assoc. Prof. Dr. Tran Huu Ung
- Training facility: People’s Police University, Ministry of Public Security
 
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
1. In terms of theory:
The thesis is a systematic, comprehensive and scientific research on crime scene’s examination. In terms of theory, the thesis conceptualizes crime scene and its examination of the district police. Base on this basis, the thesis analyzed and clarified the duties and requirements of crime scene examinations, and characteristics of crime scene of the district police.
2. In terms of practice:
The thesis researched, surveyed, analyzed and clarified the characteristics of the situation relating to crime scene examinations of the district police in the Southern Provinces and Cities such as: The situation of criminal under the jurisdiction of the district police, force organization and means of scene examination, situation of crime scene protection: The situation of crime scene of the district police in the Southern Provinces and Cities. Base on this basis, the thesis commented and evaluated the advantages and disadvantages and pointed out the causes of the limitations of crime scene examination of the district police.
The results of the thesis provide scientific arguments on the crime scene’s examination of the district police in the Southern Provinces and Cities, and bring a correct awareness of the actual state of crime scenes’s examinations of the district police in the Southern Provinces and Cities simultaneously, the results are also the basis for proposing solutions to improve this work in the upcoming time.
3. In terms of forecast and solutions:
The thesis forecasted scientifically about the situation relating to the crime scene examination of the district police in the Southern Provinces and Cities such as: the criminal situation under the jurisdiction of the district police, organization and force of Investigator and Forensic Examination. Base on this basis, the thesis has built a number of solutions to improve the effectiveness of crime scene’s examination of the district police in the Southern Provinces and Cities, including: consolidating the organization, improving quality of staffs working in the crime scene field at the district level; educating Investigators and Forensic Examiners to raise awareness about the position and role of scene examination in criminal investigations; strengthening the inspection, guidance and equipment of scene examination facilities for district police; implementing the coordination relationship between forces in the scene examination; organizing preliminary and final review of the scene examination of the district police; building up and promulgating documents guiding the implementation of the law on scene examination.
These are solutions with scientific framework, closely following the research results of the thesis, when applying synchronously in practice. These solutions will help the district police in the Southern Provinces and Cities improve the effectiveness of the scene examination in the upcoming time.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc