Rss Feed
Mừng đảng mừng xuân tân sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Bình

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/11/2020 13:19 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
 TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 9380105                              
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái Bình                Khoá:  5/2015
Người Hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: GS, TS Nguyễn Văn Nhật.
Hướng dẫn 2: PGS, TS Lê Văn Thiệu.
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về hoạt động xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên phương diện lý luận, từ làm rõ các vấn đề nhận thức về địa bàn trọng điểm như: Khái niệm, đặc điểm, tiêu chí xác định địa bàn trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, nội dung luận án đã xây dựng khái niệm hoạt động xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự, phân tích nguyên tắc, nhiệm vụ và nội dung của hoạt động xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự
Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.
2. Về thực tiễn
Luận án khảo sát, phân tích làm rõ tình hình, đặc điểm địa bàn trọng điểm và tình hình tội phạm tại các địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2019. Đặc biệt, luận án đi sâu khảo sát, nghiên cứu, phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm trên hai phương diện là: Tổ chức lực lượng và thực trạng tiến hành hoạt động xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật tại các địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam. Từ đó, luận án đã có những nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế, và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. 
Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về tình hình tội phạm tại địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam cho lực lượng Cảnh sát hình sự và các nhà nghiên cứu; đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng hoạt động xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp
Luận án đưa ra các dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Trên cơ sở này, luận án xây dựng các giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới. 
Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Các giải pháp được đề xuất trong luận án khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam./.

 
              INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis: “Recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas of the Criminal Police Force in the Southern provinces and cities”.
Major: Criminology and Crime Prevention          Code: 9380105
PhD Candidate: Nguyen Thai Binh                 Course: 5/2015
Supervisors:
1. Prof., Dr. Nguyen Van Nhat
2. Assoc. Prof., Dr. Le Van Thieu
Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security

 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
1. Theoretical contribution
The thesis is a systematic, comprehensive and scientific research on the recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas according to the function of the Criminal Police Force. In terms of theory, from clarifying the issues of awareness about key areas such as: concepts, characteristics, criteria for identify key areas in crime prevention according to the function of the Criminal Police Force, the thesis has developed the concept of recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas according to the functions of the Criminal Police Force, analyzing principles, tasks and contents of the activities of recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas according to the function of the Criminal Police Force.
With the results of the study, the thesis helps to build and supplement the theoretical system of recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas according to the functions of the Criminal Police Force.
2. Practical applicability
In the thesis, the author carried out a detailed survey and analyzed clearly the situation and characteristics of key areas and the crime situation in key areas of the southern provinces and cities in the period from 2010 to 2019. Especially, the thesis had a further survey, research, analysis to clarify the operation of the Criminal Police Force in southern provinces and cities in recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas in two aspects: force organization and the situation of recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas in southern provinces and cities. From these points, the thesis has made evaluations on the results achieved, limitations, and causes of limitation in the recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas of the Criminal Police Force in Southern provinces and cities.
The research results of the thesis provided scientific foundation about the crime situation in key areas of southern provinces and cities for the Criminal Police Force and researchers; the thesis also provided right awareness about the practical situation of recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas of the Criminal Police Force in southern provinces and cities and this is the basis to propose solutions to improve the effectiveness of this measure in the future.
3. Scientific forecasts and solutions
The thesis has made scientific forecasts of the factors affecting the recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas of the Criminal Police Force in southern provinces and cities. On this basis, the thesis proposed appropriate and feasible solutionsin order to improve the quality and effectiveness of recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas of the Criminal Police Force in southern provinces and cities in the future.
The solutions were made with scientific basis, closely following the research results of the thesis. The proposed solutions will help to improve the effectivenss of the recruitment and utilization of underground agents for crime prevention in key areas of the Criminal Police Force in southern provinces and cities when they are applied synchronously in practice./.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc