Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Huỳnh Đông Bắc

Đăng lúc: Thứ hai - 13/07/2020 03:53 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Đề tài luận án: “Quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án về ma túy”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9.38.01.05
Họ và tên nghiên cứu sinh: Huỳnh Đông Bắc Khoá: 4/2014

Người Hướng dẫn khoa học:      
1. PGS, TS. Phạm Quang Phúc
2. TS. Lê Thành Dương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án

Trong điều tra vụ án hình sự nói chung, vụ án về ma túy nói riêng, việc thực hiện mối quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều tra có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Đây là quan hệ đặc biệt giữa hai cơ quan cùng thực hiện chức năng buộc tội. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật làm phát sinh quan hệ “phối hợp và chế ước” lẫn nhau. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều là yếu tố bảo đảm cho các hoạt động buộc tội được chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; góp phần hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, thụ lý, điều tra các tội phạm về ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều luôn được củng cố và phát triển theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 cũng như Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; bảo đảm việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, kiên quyết không để xảy ra oan, sai. Giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều đã có những hoạt động phối hợp và chế ước cụ thể, hiệu quả theo quy định của pháp luật ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về ma túy cho tới khi kết thúc điều tra. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình điều tra vụ án về ma túy, việc thực hiện mối quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định.

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện dưới góc độ tội phạm học và phòng ngừa tội phạm về quan hệ phối hợp và chế ước giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều trong điều tra vụ án về ma túy theo yêu cầu cải cách tư pháp. Những đóng góp mới của Luận án thể hiện ở các vấn đề cụ thể sau đây:

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật, kế thừa những thành tựu lý luận của các công trình khoa học có liên quan đã được công bố và tổng kết thực tiễn thực hiện quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều trong điều tra vụ án về ma túy trên địa bàn cả nước, luận án đã tổng hợp, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về quan hệ phối hợp và chế ước giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án về ma túy, đồng thời xây dựng, bổ sung và góp phần hoàn thiện lý luận mối quan hệ này giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều trong điều tra vụ án về ma túy.

Thứ hai, luận án tiến hành khảo sát, phân tích đánh giá, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến việc thực hiện quan hệ phối hợp và chế ước giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án về ma túy trên địa bàn cả nước; phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện quan hệ phối hợp và chế ước giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều trong điều tra các vụ án về ma túy giai đoạn từ năm 2010 đến hết năm 2019, qua đó, đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

Thứ ba, luận án đưa ra các dự báo về những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều trong điều tra vụ án về ma túy trong thời gian tới và đặc biệt là xây dựng hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện  quan hệ phối hợp và chế ước giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều trong điều tra vụ án về ma túy. Các giải pháp đưa ra được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn mà luận án đã nghiên cứu, được làm rõ trong từng chương của luận án, do đó, có tính khả thi cao.
 
INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis: "The relationship between the People's Procuracy and the investigation agency in investigating drug cases".
Major: Criminology and Crime Prevention Code: 9.38.01.05
PhD Candidate: Huynh Dong Bac Course: 4/2014
Supervisors:
1. Associate Prof. Pham Quang Phuc
2. Dr. Le Thanh Duong
Training institution: The People’s Police University - Ministry of Public Security

New contribution of the thesis
In the process of investigating criminal cases in general and drug cases in particular, the implementation of the relationship between the People's Procuracy and the Investigation Police Department is essential. This relationship is a special relationship between the two agencies performing similar functions. Through the implementation of functions and tasks of eachagency as prescribed by law give rise to the relationship "coordination and restraint" each other. Implement well the relationship between the People's Procuracy and the AgencyPolice thing is to ensure that the charges against the accused are accurate and correct people, right sin, law; contribute to limiting injustice, wrongness, neglect of crime and securityensure human rights, legal rights and interests of individuals, organizations, and provide outstanding in the fight against crime.In the fight against drug-related crimes, the Investigation Police Agency has the functions and tasks of receiving, accepting and investigating drug-related crimes, while the People's Procuracy functions has the rights to prosecute and control the law compliance during the investigation period of the Investigation Police Agency.

The relationship between the People's Procuracy and the Police Department has been strengthened and developed according to the Resolution No. 49-NQ/TW dated June 2, 2005, of the politburo on the Judicial Reform Strategy to 2020 and Conclusion No. 92-KL/TW on March 12, 2014, of the Politburo on the continued implementation of Resolution No. 49 as well as Directive No. 06/CT-VKSTC of December 6, 2013, of the Institute Chief of the Supreme People's Procuracy on strengthening prosecution responsibilities in investigative activities, associating prosecutors with investigation activities to meet requirements of fighting against and combating crimes, improving public quality and efficiency in fighting and preventing crime; ensure the criminal prosecution applied for the right people, the right crimes, the law, minimize the abandonment of crimes and preventing unjust, and overuse power.Between the People's Procuracy and the Police Department, there have been concrete and practical coordination and enforcement activities following the law from the stage of receiving, settling denunciations, reporting drug cased until at the end of the investigation process. Besides the achieved results, however, in the process of investigating a drug case, the implementation of the relationship between the People's Procuracy and the Investigation Police Department still some shortcomings that need to addressed as soon as possible.

The thesis is an in-depth and comprehensive research project from the perspective of criminology and crime prevention on the coordination and convention between the People's Procuracy and the Police Department in investigating drug crimes as required by judicial reform. The new contributions of the thesis are specified in the following specific issues:

Firstly, based on researching legal documents, based on the theoretical achievements of other published scientific studies and summarizing practical implementation of relations between the People's Procuracy with Police Agency investigates the investigation of drug cases across the country, the thesis has summarized, analyzed and clarified the theoretical issues of coordination and convention between the People's Procuracy and the investigation agency in investigating drug cases, and at the same time building, supplementing and contributing to perfecting this relationship between the People's Procuracy and the Police Investigation Agency in investigating cases drug.

Secondly, the dissertation conducts surveys, analyzes, assesses, and clarifies the situation and characteristics related to the implementation of coordination and statutory relations between the People's Procuracy and the Police Investigation Agency in investigating drug cases in the whole country. The thesis also analyzes and evaluates the real situation of implementing the cooperation and convention between the People's Procuracy and the Police Department in investigating drug cases from 2010 to the end of 2019. Thereby, the study analyzed, clarified the achieved results, the limitations, shortcomings as well as the causes of the weaknesses and shortcomings.

Thirdly, the thesis makes predictions about the relevant factors, affecting the relationship between the People's Procuracy and the Police Agency in investigating drug cases in the near future and especially formulating a system of solutions to contribute to improving the effectiveness of the coordination and statutory relations between two agencies in investigating drug cases. The proposed solutions are built on the theoretical and practical basis that the thesis has studied, clarified in each chapter of the study, so it is highly feasible.
 
Trường Đại học CSND tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Luật cho nghiên cứu sinh Huỳnh Đông Bắc vào lúc 8 giờ ngày 08/8/2020, tại Hội trường 103 - N6, số 179A, Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị quan tâm đến dự!
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc