Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Tạ Văn Đẹp

Đăng lúc: Thứ tư - 23/09/2020 14:26 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
- Tên đề tài luận án: Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9.38.01.05                             
- Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Văn Đẹp; Khoá 3 - Năm 2013.
- Tập thể Người hướng dẫn khoa học:
1. GS, TS Trịnh Văn Thanh
2. PGS, TS Trần Vi Dân
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận:
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên phương diện lý luận, luận án đã xây dựng khái niệm chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; phân tích, làm rõ đặc điểm, nhiệm vụ của chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người; làm rõ các giai đoạn tiến hành, đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự như xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh chuyên án, kết thúc chuyên án, đặc biệt là đã đi sâu làm rõ với những hoạt động nghiệp vụ cụ thể trong tổ chức đấu tranh chuyên án như tổ chức công tác đặc tình, cơ sở bí mật, phương pháp đấu tranh, chuyển hóa tài liệu thành chứng cứ, công tác phối hợp giữa các lực lượng và hợp tác quốc tế trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người,…
Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung hệ thống lý luận về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.
2. Về thực tiễn:
Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm tội phạm mua bán người trên các phương diện: Diễn biến, cơ cấu, tính chất của tình hình tội phạm; đặc điểm nhân thân người phạm tội và nạn nhân trong các vụ mua bán người; đặc điểm về tuyến, địa bàn hoạt động; đặc điểm về phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm mua bán người trong thời gian khảo sát từ năm 2010 đến hết năm 2019. Luận án cũng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng công tác chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự trên hai phương diện là: Tổ chức lực lượng và thực trạng tiến hành chuyên án trinh sát. Từ đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.
Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người cho lực lượng Cảnh sát hình sự và các nhà nghiên cứu, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp:
Luận án dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Qua đó, luận án xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, bao gồm: Nâng cao hiệu quả thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu làm căn cứ xác lập chuyên án; cụ thể hóa các căn cứ xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người; nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong chuyên án; chủ động, nâng cao hiệu quả các biện pháp, chiến thuật nghiệp vụ trong công tác phá án; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chuyên án, Ban chỉ đạo chuyên án và sơ kết, tổng kết đối với chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người; kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Cảnh sát hình sự, đảm bảo kinh phí và các điều kiện vật chất khác đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh chuyên án; hoàn thiện cơ sở pháp lý về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, tăng cường phối hợp và hợp tác quốc tế trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm mua bán người.
Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm mua bán người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự./.
 
INFORMATION
ON NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION
 
- Dissertation title: “The specialized reconnaissance cases of Vietnam criminal police force fighting against human trafficking crime”
- Major: Criminology and Criminal Prevention      Code: 9.38.01.05
- Name of PhD. Student: Ta Van Đep          Course: 3rd - 2013
1. Prof. Dr. Trinh Van Thanh
2. Assoc Prof. Dr. Tran Vi Dan
- Training Institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
1. In Theory
The thesis is a systematic, comprehensive and scientific research work on a reconnaissance operation to combat human trafficking pursuant to the function of the Criminal Police Force. In terms of argument, the thesis builds the concept of a reconnaissance operation to fight against human trafficking pursuant to the functions of the Criminal Police Force; analyzes and clarifies the characteristics and tasks of the reconnaissance operation combating human trafficking; clarifies the stages of conducting, combating professional reconnaissance operation against human trafficking pursuant to the functions of the Criminal Police Force, such as operation establishment, organizing operations to combat, Operation closure; especially clarifies thoroughly specific tactics in combating-operation organization, such as well-organized informant agents, undercover agents, combating methods, conversion of documents into evidence, coordination among forces and international cooperation in reconnaissance operation to combat human trafficking…
With the research results above, the thesis contributes to supplementing the theoretical system of reconnaissance operations to combat human trafficking pursuant to the functions of the Criminal Police Force.
2. In Practice
The thesis surveyed, analysed and cleared the situation and feature of human trafficking in some aspects: development, structure and essence of crime situation; features of crime background and victims, routes and areas, features of methods and tricks… from 2010 to end of 2019.
The thesis also researched, surveyed, analysed and cleared the current situation of reconnaissance operation to fight against human trafficking pursuant to the functions of the Criminal Police Force in 02 aspects: organizing forces and current situation of reconnaissance operation.
From thence, the thesis analyzed and assessed the advantages and limitations of reconnaissance operation to fight against human trafficking pursuant to the functions of the Criminal Police Force as well as the causes of those limitations.
The research result provided scientific arguments for the criminal police force as well as other researchers about reconnaissance operation to fight against human trafficking pursuant to the functions of the Criminal Police Force. The thesis can be used as a reference for improving understanding the current situation of fighting against the crimes as well as proposing a number of solutions in order to enhance the effectiveness of these operations in the coming time.
3. Predictions and Solutions:
On the basic of scientifically predicts the criminal situation of human trafficking and the factors affecting the efficiency of police’s operations, the research suggested the systems of methods to enhance the criminal fighting effectiveness as follows:
(1) Improving the effectiveness of collecting, analyzing and evaluating information and documents as basis for establishing a special reconnaissance case fighting against human trafficking;
(2) Improving the efficiency of professional activities in specialized reconnaissance case fighting against human trafficking;
(3) Improving the efficiency of professional measures and tactics in specialized reconnaissance case fighting against human trafficking;
(4) Improving the effectiveness of leadership, direction in specialized reconnaissance case fighting against human trafficking;
(5) Strengthen the apparatus, improving the qualifications of the criminal police force; funding guarantee and other physical conditions in fighting against human trafficking;
(6) Step by step supplement the theory of the specialized reconnaissance cases fighting against human trafficking by function of the criminal police force;
And (7) strengthen coordination and international cooperation in specialized reconnaissance cases fighting against human trafficking.
Those methods mentioned in the thesis are definitely scientific and applicable. Applying these solutions into practice will assist the Criminal Police force to improving the effectiveness of special reconnaissance cases fighting against human trafficking.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc