Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Phạm Hồng Anh

Đăng lúc: Thứ hai - 21/09/2020 10:25 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU SINH PHẠM HỒNG ANH
 
- Tên đề tài luận án: Hoạt động của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9380105
- Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Hồng Anh Khoá 4 - Năm 2014.
- Tập thể Người hướng dẫn khoa học:
1. GS, TS Nguyễn Minh Đức
2. PGS, TS Trần Ngọc Đức
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Về lý luận:
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về hoạt động của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ. Trên phương diện lý luận, luận án xây dựng khái niệm hoạt động của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ. Trên cơ sở này, luận án phân tích, làm rõ đặc điểm của hoạt động phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ; phân tích, làm rõ nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ.
Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ ở nước ta.
2. Về thực tiễn:
Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ xảy ra tại cấp huyện trên các phương diện: Diễn biến, cơ cấu, tính chất của tình hình tội phạm; đặc điểm nhân thân người phạm tội; nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm trong thời gian khảo sát từ năm 2010 đến năm 2019. Luận án cũng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ trên hai phương diện là: Tổ chức lực lượng và thực trạng tiến hành các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Từ đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện.
Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về tình hình tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ cho Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và các nhà nghiên cứu, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm này của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp:
Luận án dự báo khoa học về tình hình tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ và chỉ rõ những yếu tố tác động đến hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện. Trên cơ sở này, luận án xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ, bao gồm: Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện; thực hiện hiệu quả biện pháp vũ trang bảo vệ, tuần tra kiểm soát, kiểm tra, lục soát và áp giải người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân để hạn chế những sơ hở, thiếu sót dẫn đến tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ; xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống trốn khỏi nơi giam, giữ; tăng cường, củng cố cơ sở vật chất nhà tạm giữ, trang bị và khai thác triệt để các phương tiện nghiệp vụ phục vụ phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ; xây dựng đủ số lượng và sử dụng hiệu quả cơ sở bí mật phục vụ phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ; tổ chức tuyên truyền, giáo dục và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người bị giam, giữ phục vụ phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản và triệt để khai thác hồ sơ điều tra cơ bản phục vụ phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ.
Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp khắc phục được những sơ hở, thiếu sót, xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ./.
 
INFORMATION
ON NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION
 
- Dissertation title: Operations of Township-level Criminal Enforcement and Judicial Assistance Police Force in preventing the crime of escaping from detention facilities”
- Major: Criminology and Criminal Prevention Code: 9380105
- Name of PhD. Student: Pham Hong Anh Course: 4th - 2014
- Supervisors: 1. Prof. Dr. Nguyen Minh Duc
2. Assoc Prof. Dr. Tran Ngoc Duc
- Training Institution: The Peoples Police University – Ministry of Public Security
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
1. Theoretical basic
- The thesis is the first in-depth project in Vietnam which researches comprehensively, theoretically, practically into the operations of the Criminal Enforcement and Judicial Assistance Police to prevent the crime of escaping from detention facilities at the district level.
- The dissertation has formulated fundamental theoretical framework on the operations of the Criminal Enforcement and Judicial Assistance Police to prevent the crime of escaping from detention facilities at the district level. Following that, the research clarified characteristics of the operations in preventing the crime as well as analyzed measures and the cooperation relations of the township-level police force of Criminal Enforcement and Judicial Assistance in crime prevention.
The dissertation, therefore, has supplemented the theoretical framework on the operations of the Criminal Enforcement and Judicial Assistance Police at the district level in preventing the crime of escaping from detention facilities in Vietnam.
2. Practical basic
- The dissertation investigated the current crime situation of escaping from detention facilities happening at township level, including the current criminal trends, mechanisms, characteristics of crimes and criminals, as well as the causes of the situations from 2010 to 2019.
- The dissertation also investigated, analyzed and clarified the current situation of operations of the township-level Criminal Enforcement and Judicial Assistance Police in preventing the crime of escaping from detention facilities in terms of personnel organization and the current situation of applying preventing measures.
In addition, the dissertation analyzed and assessed the advantages, limitations of the police operations in preventing the crime of escaping from detention facilities at the district level as well as the causes of those limitations.
The research outcomes provided scientific arguments for the police force of Criminal Enforcement and Judicial Assistance as well as other researchers. The dissertation can be used as a reference for improving understanding the current situation of preventing the crime as well as proposing a number of solutions in order to enhance the effectiveness of these operations in the coming time.
3. Predictions and Solutions:
On the basic of scientifically predicts the criminal situation of escaping from detention facilities and the factors affecting the efficiency of polices operations, the research suggested the systems of methods to enhance the criminal preventing effectiveness as follows:
(1) Strengthen the apparatus, improving the effectiveness of leadership, direction as well as increasing the staff capacity of township-level Criminal Enforcement and Judicial Assistance Police;
(2) Effectively implementing the measures to decrease the weakness and loopholes which can lead to criminalsescape, including: reasonable force, patrolling checkpoints, checking, searching and escorting the detainees and prisoners;
(3) Effectively developing and implimenting measures to prevent the crime of escaping;
(4) Improving the facilities of the detention facilities as well as equipping and effectively exploiting the use of professional equipment to prevent the crime of escaping;
(5) Adequately recruiting and effectively utilizing the confidential informants to prevent the crime of escaping;
(6) Raising awareness, educating and well-implementing the detainees and prisonersrights;
And (7) effectively implementing baseline investigations and exploiting the profiles of baseline investigations in preventing the crime of escaping.
Those methods mentioned in the dissertation are definitely scientific and applicable. Applying these solutions into practice will assist the Criminal Enforcement and Judicial Assistance Police to avoid loopholes, eliminate the causes of crimes as well as actively prevent the crime of escaping from detention facilities in the forthcoming time.
 
THÔNG BÁO THỜI GIAN BẢO VỆ LUẬN ÁN
 
Vào lúc 13h30ngày 9/10/2020, Trường Đại học CSND tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Luật cho nghiên cứu sinh Phạm Hồng Anh tại Hội trường 103 - N6, số 179A, Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Tên luận án: Hoạt động của Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an cấp huyện trong phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam, giữ”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9380105
Kính mời quý vị quan tâm đến dự!
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc