Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Phương

Đăng lúc: Thứ tư - 27/01/2021 13:36 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
 TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Tên đề tài luận án: Hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn phục vụ điều tra các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm     Mã số: 62380105                             
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Phương        Khóa: 6/2016
Người Hướng dẫn khoa học:     
1. PGS, TS. Lê Văn Thiệu
2. PGS, TS. Quách Ngọc Lân
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
Trong 10 năm qua, ở nước ta tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người có diễn biến khá phức tạp và một số loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng về số vụ, đa dạng về hành vi phạm tội như: Giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác..., gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, kỷ cương xã hội. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thì từ năm 2010 đến 06 tháng đầu năm 2020, nước ta đã xảy ra 602.555 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người có 75.035 vụ, Cơ quan điều tra đã khởi tố 55.526 vụ với 94.906  đối tượng. Để đạt được những thành công này Công an xã, phường, thị trấn có những đóng góp không nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công thì hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn phục vụ điều tra các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người vẫn còn những hạn chế nhất định cần được nghiên cứu một cách thấu đáo. Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn phục vụ điều tra các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” làm luận án tiến sĩ luật là có tính cấp thiết cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trước mắt và lâu dài.
Phần tổng quan tình hình nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã đưa ra nhiều công trình khoa học nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án, qua đó đã xác định, đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trong luận án. Đồng thời, nghiên cứu sinh đã trình bày các nội dung như: Những vấn đề lý luận về hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn trong phục vụ điều tra các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người như: Cơ sở pháp lý; các hoạt động cụ thể.
Nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát một số tình hình có liên quan, tổ chức bộ máy của Công an xã, phường, thị trấn và khảo sát thực trạng tổ chức thực hiện các hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn phục vụ điều tra các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người như: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn và thực hiện các yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trên cơ sở phân tích thực trạng, nghiên cứu sinh đã có những lập luận khoa học, logic về những ưu điểm, hạn chế. Đây là kết quả của quá trình khảo sát thực tiễn, những điểm mới trong công trình nghiên cứu và là cơ sở để nghiên cứu sinh đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn phục vụ điều tra các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn phục vụ điều tra các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, luận án đã có những dự báo dựa trên một số cơ sở khoa học, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong những năm tới.

 
 
              INFORMATION OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis: "Activities of the Police of communes, wards and townships to investigate crimes that infringe on human life, health, dignity and honor".
Major: Criminology and Crime Prevention                   Code: 62380105   
Name of PhD Candidate: Nguyen Thanh Phuong      Course: 6/2016
Supervisors:
1. Assoc. Prof. Dr. Le Van Thieu
2. Assoc. Prof. Dr. Quach Ngoc Lan
Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security
 
New contribution of the thesis
 
In the past 10 years, in our country, the crime situation that infringes on human life, health, dignity and honor has progressed quite complicatedly and a number of crimes have tended to increase in number of cases. a variety of criminal acts such as murder due to social causes, intentionally causing injury, humiliating others ..., seriously affecting social order and discipline. According to the report of the Criminal Police Department, Ministry of Public Security, from 2010 to the first 6 months of 2020, our country had 602,555 criminal offenses. In which, crimes infringing upon human life, health, dignity and honor have 75,035 cases, investigation agency prosecuted 55,526 cases with 94,906 subjects. To achieve these successes, the police of communes, wards and towns have made great contributions. However, in addition to the successes, the activities of the police of communes, wards and towns serving the investigation of crimes that infringe on human life, health, dignity and honor still have certain limitations. need to be studied thoroughly. Therefore, the graduate student chooses the topic: "Activities of the police of communes, wards and townships to investigate crimes that infringe on human life, health, dignity, honor" for the thesis. A jurisprudence is urgent both in terms of theory and practice, meeting immediate and long-term requirements of fighting crime prevention.
An overview of the research and research situation has given many domestic and international scientific and research works related to the thesis topic, thereby identifying and posing issues that need further research. , clarify in the thesis. At the same time, the graduate student presented contents such as: Theoretical issues about the activities of the police of communes, wards and towns in service of investigation of crimes against life, health, dignity, honor of people such as: Legal basis; specific activities.
The graduate student conducts a survey on a number of related situations, the organizational apparatus of Commune Police, wards and townships and surveys the status of the implementation of activities of the Commune Police. investigation of crimes infringing upon human life, health, dignity and honor such as: Carrying out the duties as prescribed by law; carry out regular activities according to the functions of the police of communes, wards and townships and fulfill the requests of the investigation police agency. On the basis of analyzing the current situation, the student has made scientific and logical arguments about the advantages and limitations. This is the result of the process of practical surveys, new points in the research project and the basis for the graduate student to propose solutions to improve the performance of the police service of communes, wards and towns. investigating crimes infringing upon human life, health, dignity and honor.
Based on the study of the current situation of the police operations of communes, wards and townships serving the investigation of crimes that infringe on human life, health, dignity and honor, the thesis has made forecasts based on on a number of scientific bases, from there proposing a number of solutions to contribute to improving the efficiency of this activity in the coming years.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc