Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tóm tắt và những kết quả mới của Luận án NCS Vũ Ngọc Vụ

Đăng lúc: Thứ năm - 30/05/2019 23:43 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2019

THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHỮNG KẾT QUẢ MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 
        - Tên luận án: “Khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
        - Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Mã số: 62.38.70.01
        - Tên tác giả: Vũ Ngọc Vụ
        - Người hướng dẫn khoa học:    TS Vũ Anh Sơn (Đại học CSND)
                                                     PGS, TS Vũ Đức Trung (Đại học CSND)
        - Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
        Những đóng góp mới của luận án:
        - Luận án đã trình bày những nhận thức chung về vụ án xâm phạm sở hữu, lý luận về khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu, đưa ra khái niệm vụ án xâm phạm sở hữu; bổ sung, hoàn thiện lý luận về khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, trình tự khám xét và phân tích chiến thuật khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu, làm rõ mối quan hệ phối hợp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khám xét trong điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu.
        - Luận án đã khảo sát làm rõ tình hình và đặc điểm hình sự tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam từ năm 2008 đến năm 2018, bao gồm: đặc điểm thời gian và địa điểm gây án, đặc điểm thủ đoạn gây án và che giấu tội phạm, đặc điểm về công cụ, phương tiện gây án, đặc điểm về tài sản và đặc điểm đối tượng phạm tội. Từ đó luận án đánh giá, phân tích mối liên hệ tác động của những đặc điểm trên đến hoạt động khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.
        - Luận án khảo sát làm rõ thực trạng hoạt động khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam bao gồm: Tình hình biên chế, tổ chức lực lượng, phương tiện phục vụ khám xét của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; Thực trạng tổ chức, tiến hành khám xét và vận dụng chiến thuật khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu qua các giai đoạn: chuẩn bị khám xét, tiến hành khám xét và kết thúc khám xét; Thực trạng tiến hành mối quan hệ phối hợp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khám xét các vụ án xâm phạm sở hữu. Qua đó luận án đã đánh giá, nhận xét và chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót của hoạt động này.
        - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu luận án đã đưa ra dự báo khoa học về tình hình tội phạm và những yếu tố ảnh hưởng đến khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khám xét trong điều tra vụ án xâm phạm sở hữu của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới.
 
XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1
 
 
 
 
TS Vũ Anh Sơn
XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2
 
 
 
 
PGS, TS Vũ Đức Trung
Nghiên cứu sinh


 
 
 
Vũ Ngọc Vụ
 
 

The Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness
 
Ho Chi Minh City,13th May, 2019

 
INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION
WITH NEW SCIENTIFIC FINDINGS
 
        Research title: Searching operations in investigating property infringementcases of Criminal Police in the Southern Provinces and Cities
        Major:  Criminology and Criminal Investigation 
        Code: 62.38.70.01
        PhD. Candidate: Vu Ngoc Vu
        Research Supervisors: PhD. Vu AnhSơn
        Vice Prof. PhD. Vu ĐucTrung
        Training Institution: People’s Police University - Ministry of Public Security
        NEW SCIENTIFIC FINDINGS
        The dissertation has presented general awareness about the case of property infringement, theories on search in investigating property infringement cases, giving the concept of property infringement; supplement and perfect the theories of searching operations in investigating property infringement cases, including: Concepts, characteristics, tasks, order of searching and tactical searching, clarify cooperation and leadership, command searching operations in investigating property infringement cases.
        The dissertation has surveyed and clarified the situation and criminal characteristics of property infringement in the southern provinces and cities from 2008 to 2018, including: characteristics of time and place to cause the crime, Characteristics of tricks to convict and hide crimes, characteristics of tools and means for causing crimes, property characteristics and characteristics of offenders. Since then, the dissertation evaluates and analyzes the impact relationship of the above characteristics to the search operation in investigating property infringement case of the Criminal Police of southern provinces and cities.
        The thesis investigated and clarified the current searching operations in investigating property infringement cases of the Criminal Police in the southern provinces and cities, including: organization, personnel, facilities to search of the police in the southern provinces and cities; organization, step searching, and applying in search tactics in investigating property infringement cases through stages: preparation for search, while searching and last searching; cooperating relationship and leadership, directing the search of infringement cases. Thereby, the thesis has evaluated, commented and pointed out the achieved results, limitations, shortcomings and causes of limitations.
        Based on the results of our study, we give predictions about crimes, and factors that affect the searching operation in investigating property infringement case of the Criminal Policein the southern provinces and cities. We offer solutions to improve the effectiveness of searching operations in investigating property infringing cases in the next years.
Supervisor 1
 
 
 
 
PhD. VũAnhSơn
Supervisor 2
 
 
 
 
Vice Prof. PhD. VũĐứcTrung
PhD. Candidate
 
 
 
 
VũNgọcVụ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc