Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Thông tin tóm tắt và những kết quả mới của Luận án NCS Trần Nam Trung

Đăng lúc: Thứ năm - 30/05/2019 23:37 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHỮNG KẾT QUẢ MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
        Tên luận án: “Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát nhân dân”. Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.
        Mã số: 938.01.05
        Tên tác giả: Trần Nam Trung
        Người hướng dẫn khoa học:  GS, TS Nguyễn Ngọc Anh - Cục Pháp chế và cải cách Hành chính Tư pháp – Bộ Công an và TS Vũ Văn Thiết.
        Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
        Những đóng góp mới của luận án:
        Nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, những điểm mới của luận án là:
        Tổng kết rút ra những vấn đề lý luận về phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trên cơ sở đó luận án đã xây dựng khái niệm và xác định rõ đặc điểm của hoạt động phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt của lực lượng Cảnh sát nhân dân; làm rõ chức năng, nhiệm vụ cuả lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt; xác định các nội dung nhiệm vụ và biện pháp của hoạt động phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
        Luận án đã nghiên cứu làm rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam như: đặc điểm tình hình tội phạm; nhân thân người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm. Đồng thời, luận án khảo sát, đánh giá thực trạng phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt của lực lượng Cảnh sát nhân dân, rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân.
        Đưa ra dự báo về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Từ đó, đề xuất giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
(đã ký)

HD1: GS, TS Nguyễn Ngọc Anh      
HD 2: TS Vũ Văn Thiết
               
NGHIÊN CỨU SINH

(đã ký)

Trần Nam Trung
 
 
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
                                              Ho Chi Minh City, 03rd May, 2019
 
BRIEF INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
          Thesis: “The prevention by the People’s Police Force to the property dispossessing crime commited by the juveniles in the southern provinces and cities of Viet Nam”.
          Major: Criminology and Crime Prevention               
          Code: 938.01.05
          PhD Candidate: Tran Nam Trung                             
          Supervisors:      
                         1. Prof. Dr. Nguyen Ngoc Anh (The Director of Department of Legal Affair, Ministry of Public Security)
                         2. Dr. Vu Van Thiet (Ministry of Public Security)
          Training institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security
 
       NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
           The thesis has built a good theoretical system of the prevention by the People’s Police Force to the property dispossessing crime commited by the juveniles in the southern provinces and cities of Viet Nam. The main point of new contributions of the thesis are the following items:
          First, the research has pointed out some theoretical conclusions of the prevention by the People’s Police Force to the property dispossessing crime commited by the juveniles. Based on this scientific backgound, we has also built the definition and main characteristics of the prevention by the People’s Police Force to the property dispossessing crime commited by the juveniles; as well as indicated the functions and missions of the People’s Police Force in the prevention to the property dispossessing crime commited by the juveniles; showed out the specific tactics of the People’s Police Force in the prevention to the property dispossessing crime commited by the juveniles.
          Second, the reseach has showed the criminological characteristics of the property dispossessing crime commited by the juveniles in the southern provinces and cities of Viet Nam such as: crime rates; juvenile criminals’ characteristics who have offended the property dispossessing crime; causes and comfortable situations of crime. Furthermore, the research has collected, analysised and classified enormous real cases in order to release the judgements of the prevention by the People’s Police Force up to now. The researched has also pointed out the achievements, deficiencies and causes of those inefficiencies.
          The last, the author has given out some predictions about the stimulus of the prevention by the People’s Police Force to the property dispossessing crime commited by the juveniles in the southern provinces and cities of Viet Nam. Therefore, the research has recommended some solutions of increasing the efficiency of the prevention by the People’s Police Force to the property dispossessing crime commited by the juveniles in the southern provinces and cities of Viet Nam in future./.
 
SUPERVISORSFirst Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Ngoc Anh
Second Supervisor: Dr. Vu Van Thiet
PhD CANDIDATE
Tran Nam Trung
   

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc