Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tìm hiểu quy định về phản biện độc lập trong đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ ba - 28/06/2016 08:21 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Căn cứ quy định tại Điều 34 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 30/12/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND đã Ban hành Quy định Thực hiện phản biện độc lập luận án tiến sĩ tại Trường Đại học CSND. Nội dung quy định này bao gồm những vấn đề cơ bản sau:
       1. Yêu cầu đối với việc tổ chức phản biện độc lập
       - Danh sách phản biện độc lập là tài liệu mật của Trường.
       - Các phản biện độc lập phải có trách nhiệm bảo mật nhiệm vụ, chức trách của mình, kể cả khi đã hoàn thành việc phản biện luận án hay khi tham gia vào Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường.
       - Khoa chuyên ngành, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh không được tìm hiểu về phản biện độc lập.
       2. Quy trình lựa chọn và gửi hồ sơ cho phản biện độc lập
       - Trên cơ sở danh sách nhà khoa học đủ điều kiện làm phản biện độc lập, Hiệu trưởng hoặc lãnh đạo trường được Hiệu trưởng ủy quyền (sau đây gọi là Hiệu trưởng) chọn 2 người làm phản biện độc lập.
       - Hiệu trưởng trực tiếp gửi tới các phản biện thư mời phản biện luận án kèm theo:
       + 01 bản in luận án (đã xóa các thông tin về nghiên cứu sinh và người hướng dẫn);
      + 01 bản in tóm tắt tuận án (đã xóa các thông tin về nghiên cứu sinh và người hướng dẫn);
       + 01 bản in bản các bài báo, công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài luận án (đã xóa các thông tin về nghiên cứu sinh);
       + 01 Mẫu bản nhận xét phản biện luận án.
       - Trong thời gian thi hành nhiệm vụ, Phản biện độc lập đánh giá luận án khoa học, khách quan, đồng thời bảo mật việc phản biện, từ chối mọi cuộc trao đổi hay tranh luận với những người có ý định tìm hiểu việc đánh giá luận án của Phản biện độc lập. Trong trường hợp cần thiết, Phản biện độc lập thông báo cho Hiệu trưởng để có biện pháp xử lý.
       - Phản biện độc lập gửi bản nhận xét tới đích danh Hiệu trưởng.
       3. Nội dung nhận xét phản biện độc lập
       - Phản biện độc lập nhận xét bằng văn bản về luận án, các công trình khoa học đã công bố của nghiên cứu sinh theo các nội dung sau:
      + Tính cấp thiết, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án.
      + Sự không trùng lặp của đề tài nghiên cứu với các công trình khoa học đã được công bố; sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với chuyên ngành và mã số chuyên ngành.
       + Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án.
       + Phương pháp nghiên cứu; độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.
       + Về bố cục, hình thức luận án.
       + Nội dung và chất lượng của luận án; những điểm mới, đóng góp mới của luận án.
       + Chất lượng và giá trị các công trình đã công bố của nghiên cứu sinh có liên quan đến đề tài luận án.
       + Những hạn chế, thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án cần bổ sung, sửa chữa.
      + Kết luận (Người phản biện kết luận luận án sau khi chỉnh sửa, bổ sung có thể được đưa ra bảo vệ ở cấp Trường hoặc gửi lại cho người phản biện đọc sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoặc không tán thành cho bảo vệ luận án).
       - Trường hợp Phản biện độc lập đồng ý, nhận xét của phản biện độc lập cần ghi rõ các nội dung:
       + Nghiên cứu sinh cần phải bổ sung, sửa chữa phần nào của luận án và tóm tắt luận án;
       + Phản biện độc lập có yêu cầu đọc lại sau khi bản luận án và tóm tắt luận án đã được sửa chữa hay không?
       - Trường hợp Phản biện độc lập không đồng ý hoặc chưa đưa ra kết luận, nhận xét của phản biện độc lập cần ghi rõ các nội dung:
       + Không đồng ý vì toàn bộ luận án không đạt yêu cầu, không thể đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường;
       + Chưa đưa ra kết luận đồng thời nêu rõ những điểm luận án cần phải bổ sung sửa chữa. Sau khi xem lại luận án và tóm tắt luận án đã sửa chữa, Phản biện độc lập mới đưa ra ý kiến về việc đồng ý hay không đồng ý cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường.
       - Bản in luận án, tóm tắt luận án và các công trình công bố của nghiên cứu sinh không cần người phản biện độc lập gửi trả lại cơ sở đào tạo, trừ khi người phản biện có những ý kiến hoặc sửa chữa ghi trên luận án, tóm tắt luận án để gửi lại cho nghiên cứu sinh.
       4. Tiếp thu ý kiến của phản biện độc lập
       - Sau khi nhận được bản nhận xét của các phản biện độc lập, Hiệu trưởng sao và chuyển bản nhận xét của phản biện độc lập cho nghiên cứu sinh (qua Khoa Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao). Trên bản sao đã loại bỏ các thông tin liên quan tới phản biện độc lập.
       - Nghiên cứu sinh và (tập thể) người hướng dẫn nghiên cứu kỹ các ý kiến của phản biện độc lập và của Khoa Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao (nếu có) để viết bản giải trình ý kiến của các phản biện độc lập.
       - Bản giải trình phải nêu rõ:
       + Nội dung, trang, mục, tiết của luận án đã được bổ sung, sửa chữa;
       + Những ý kiến được bảo lưu hoặc cần được tranh luận trong buổi bảo vệ;
       + Những ý kiến được giải trình thêm;
       + Cuối bản giải trình có chữ ký của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn.
       - Sau khi hoàn thành bản giải trình, nghiên cứu sinh nộp cho Khoa Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao:
       + 02 bản giải trình sửa chữa luận án có xác nhận của người hướng dẫn;
       + 02 quyển luận án đã được bổ sung, sửa chữa;
       + 02 quyển tóm tắt luận án đã được bổ sung, sửa chữa.
       - Khoa Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao có trách nhiệm kiểm tra việc chỉnh sửa luận án của nghiên cứu sinh. Trường hợp nghiên cứu sinh đã chỉnh sửa, bổ sung luận án đạt yêu cầu thì báo cáo Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động tiếp theo để bảo vệ luận án. Trường hợp nghiên cứu sinh chưa chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các ý kiến của phản biện độc lập, Khoa Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao báo cáo Hiệu trưởng quyết định về việc trả luận án lại cho nghiên cứu sinh để tiếp tục chỉnh sửa.
       - Hiệu trưởng gửi các hồ sơ trên (đã xóa các thông tin về nghiên cứu sinh và người hướng dẫn) cho phản biện độc lập nếu được yêu cầu.
       5. Xử lý kết quả phản biện độc lập
       - Nếu cả 2 phản biện độc lập tán thành luận án, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường.
       Trường hợp phản biện độc lập có yêu cầu đọc lại luận án sau khi nghiên cứu sinh chỉnh sửa. Hiệu trưởng gửi lại hồ sơ cho phản biện độc lập theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 quy định này.
       - Nếu có 1 phản biện độc lập không tán thành luận án, Hiệu trưởng gửi luận án xin ý kiến phản biện độc lập thứ ba. Nếu phản biện độc lập thứ ba tán thành luận án, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường;
       - Nếu cả 2 phản biện độc lập đầu tiên hoặc phản biện độc lập thứ 3 không tán thành luận án:
       + Nghiên cứu sinh phải chỉnh sửa luận án để bảo vệ lại ở cấp cơ sở sớm nhất sau 6 tháng và muộn nhất là 2 năm kể từ ngày luận án bị trả lại;
       + Luận án sau khi được đánh giá lại ở cấp cơ sở phải được lấy ý kiến của các phản biện độc lập như lần đầu;
       + Trường hợp các phản biện độc lập vẫn không tán thành luận án, nghiên cứu sinh sẽ bị buộc thôi học.
       6. Hoàn chỉnh hồ sơ để bảo vệ luận án cấp Trường
       Khi các phản biện độc lập tán thành luận án, nghiên cứu sinh nộp cho Khoa Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao:
       - 01 luận án đóng bìa cứng, 01 tóm tắt luận án bằng Tiếng Việt đã được bổ sung, sửa chữa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các phản biện độc lập.
       - 01 bản giải trình tiếp thu và sửa chữa luận án theo ý kiến của các phản biện độc lập (có xác nhận của tập thể hướng dẫn).
       - 01 bản tóm tắt những điểm mới về mặt học thuật, lý luận của luận án bằng Tiếng Việt và bằng Tiếng Anh đã được bổ sung, sửa chữa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các phản biện độc lập.
       - 01 đĩa CD hoặc USB chứa tất cả các văn bản trên để làm thủ tục bảo vệ luận án cấp Trường.
       Nhìn chung, ý kiến của phản biện độc lập có vai trò tư vấn quan trọng cho Thủ trưởng cơ sở đào tạo trong việc xem xét đánh giá chất lượng của luận án tiến sĩ và quyết định cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án. Vì vậy, để đảm bảo việc tổ chức phản biện độc lập có chất lượng, Nhà trường đã Ban hành Quy định Thực hiện phản biện độc lập luận án tiến sĩ tại Trường Đại học CSND. Khoa ĐT SĐH & BDNC, các nhà khoa học, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh cần nắm vững các quy định về việc tổ chức phản biện độc lập để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học CSND.
Tác giả bài viết: Phạm Hồng Anh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc