Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Tăng cường giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 11/12/2017 14:00 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
          Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học… Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống…”1. Nhiệm vụ của giáo dục đại học là đào tạo những thế hệ tri thức không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà trước hết phải có phẩm chất chính trị, lý tưởng và đạo đức gắn bó với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Chính vì vậy, tăng cường giáo dục đạo đức mới là một nội dung quan trọng nhằm bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên Đại học Cảnh sát nhân dân trong quá trình giáo dục đại học.
          1. Tình hình, kết quả giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Đại học Cảnh sát nhân dân
          - Giáo dục đạo đức mới là gì?
Giáo dục đạo đức mới là giáo dục đạo đức của giai cấp công nhân, đạo đức của dân tộc Việt Nam là giáo dục lòng trung thành đối với Đảng, hiếu với Dân, yêu quê hương đất nước, có lòng vị tha, nhân ái, cần cù liêm khiết và chính trực. Đó là đạo đức xã hội chủ nghĩa là đạo đức của cá nhân, tập thể và chủ nghĩa nhân đạo mang tính chân thực tích cực, khác với đạo đức vị kỷ, cá nhân. Giáo dục đạo đức gắn chặt với giáo dục tư tưởng - chính trị, giáo dục truyền thống và giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục pháp luật Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, cung cấp cho sinh viên những phương thức ứng xử đúng trước vấn đề của xã hội... giúp cho sinh viên có khả năng tự kiểm soát được hành vi của bản thân một cách tự giác, có khả năng chống lại những biểu hiện lệch lạc về lối sống. Đạo đức bao giờ cũng gồm ý thức đạo đức, tình cảm và niềm tin đạo đức, hành vi đạo đức. Do đó việc giáo dục đạo đức mới đều phải bao gồm cả ba mặt nhằm hình thành những con người có bộ mặt đạo đức phù hợp với yêu cầu của xã hội.
          Giáo dục đạo đức là bộ phận của nội dung giáo dục toàn diện con người, là quá trình kết hợp nâng cao nhận thức với hình thành thái độ, xúc cảm, tình cảm, niềm tin và hành vi thói quen đạo đức. Giáo dục đạo đức phải gắn chặt với giáo dục tư tưởng chính trị. Giáo dục tư tưởng chính trị có tác dụng xây dựng cơ sở thế giới quan Mác - Lênin và định hướng chính trị xã hội theo quan điểm và đường lối của Đảng cộng sản, cho ý thức và hành động đạo đức. Ngoài ra giáo dục đạo đức còn phải kết hợp với giáo dục pháp luật. Giáo dục pháp luật có tác dụng củng cố và thúc đẩy việc thực hiện các yêu cầu đạo đức.
          Thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, đòi hỏi người chiến sĩ Công an phải có đầy đủ những phẩm chất nhân cách của người Công an cách mạng. Đó là những phẩm chất về trí tuệ, đạo đức và thể chất cần thiết theo yêu cầu của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Mục tiêu giáo dục đào tạo chính của trường Đại học Cảnh sát nhân dân cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đó.
          Trong Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, giáo dục đạo đức mới cho sinh viên là phát triển mặt đạo đức của nhân cách, là xây dựng các sản phẩm đạo đức Xã hội chủ nghĩa trong mỗi cá nhân, là hoàn thành ý thức đạo đức, tình cảm đạo đức, hành vi và thói quen đạo đức của sinh viên theo những nguyên tắc đạo đức cách mạng mà tấm gương sáng ngời là đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.
          - Nội dung giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Đại học Cảnh sát nhân dân trong những năm qua.
          Tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nội dung giáo dục đạo đức được gắn với việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người Công an tương lai, được cụ thể hoá theo yêu cầu nghề nghiệp trong thời đại mới. Nội dung giáo dục đạo đức phải bao gồm cả ba mặt: Phát triển ý thức đạo đức, hình thành nhu cầu, động cơ, tình cảm đạo đức phù hợp với nền đạo đức mới, xây dựng hành vi và thói quen đạo đức. Nội dung chủ yếu của giáo dục đạo đức phải phù hợp với yêu cầu công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện ý nguyện của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cụ thể có các nội dung như: Phát triển ý thức đạo đức nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về các chuẩn mực, quy tắc đạo đức. Hình thành nhu cầu, động cơ, tình cảm đạo đức phù hợp để thúc đẩy hành vi đạo đức. Xây dựng hành vi và thói quen đạo đức là xây dựng những hành vi đạo đức ổn định, trở thành nhu cầu đạo đức được thể hiện trong mọi tình huống tương tự, hình thành thói quen đạo đức bền vững trong mỗi sinh viên. Giáo dục lí luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lí tưởng của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tập thể, lòng nhiệt tình hăng say lao động, có ý thức bảo vệ tài sản Xã hội chủ nghĩa. Giáo dục dân chủ và pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Giáo dục hành vi văn minh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, giáo dục ý thức công dân và các nội dung đạo đức mới Xã hội chủ nghĩa.
          - Kết quả giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
          Trong những năm học qua, công tác giáo dục đạo đức mới của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Theo báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015, 100% sinh viên các khóa học tham gia tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu điều lệnh đội ngũ; 45 lớp học được công nhân “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”; kết quả phân loại rèn luyện có 36,84% sinh viên đạt phân loại xuất sắc, 54,52% sinh viên đạt phân loại tốt, 8,53% sinh viên đạt phân loại khá, 0,11% sinh viên đạt phân loại trung bình khá không có sinh viên bị phân loại trung bình trở xuống2. Năm học 2015 - 2016 100% sinh viên các khóa học tham gia tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu điều lệnh đội ngũ; 46 lớp học được công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”; kết quả phân loại rèn luyện có 59,51% sinh viên đạt phân loại xuất sắc, 38,09% sinh viên đạt phân loại tốt, 2,18% sinh viên đạt phân loại khá, 0,14% sinh viên đạt phân loại trung bình khá, 0,07% sinh viên đạt phân loại trung bình không có sinh viên bị phân loại yếu, kém3.
          Trong năm học 2015 - 2016 có 100% sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, chế độ điều lệnh Công an nhân dân; 100% sinh viên, đơn vị lớp học nghiêm túc thực hiên có hiệu quả các chỉ thị, các cuộc vận động và phòng trào do các cấp phát động; kết quả phân loại học viên có từ 40-50% sinh viên đạt phân loại khá trở lên, trong đó có 20 đến 25 sinh viên xuất sắc, trên 10% sinh viên giỏi, 60% tập thể học viên tiên tiến trở lên, trong đó có 10% tập thể học viên xuất sắc4.
          Đạt được thành tích đó là kết quả của nhiều hoạt động khác nhau, trong đó phải nói đến hoạt động giáo dục đạo đức mới đã có hiệu quả góp phần hình thành nhân cách người Công an cách mạng ngay từ khi còn đang học tập và rèn luyện trong nhà trường.
          Bên cạnh đó, còn tồn tại một số hạn chế như: Tinh thần, thái độ động cơ, mục đính học tập của một số sinh viên chưa tốt, chủ quan lười biếng trong nghiên cứu tự học dẫn đến kết quả học tập chưa cao, còn có sinh viên vi phạm quy chế thi như năm học 2015-2016 có 02 sinh viên vị phạm; ý thức rèn luyện của một số sinh viên chưa tốt, chưa chịu khó khắc phục khó khăn, ý thức chấp hành điều lệnh Công an nhân dân kém dẫn đến vi phạm kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh viên con hạn chế…
          Những tồn tại và hạn chế trên do một số nguyên nhân như: giảng viên và sinh viên nhà trường chưa nhận thức sâu sắc về vị trí của giáo dục đạo đức mới ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; vai trò của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục đạo đức mới cho sinh viên chưa phát huy hiệu quả cao nhất; vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện mục tiêu giáo dục đạo đức mới cho sinh viên chưa được phát huy đúng mức; các hoạt động quán triệt, học tập nội quy, quy chế cho sinh viên nhà trường chưa được tổ chức thường xuyên.
          2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
          Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho giảng viên và sinh viên về vị trí của giáo dục đạo đức mới ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
          Tiếp tục tổ chức cho sinh viên học tập các môn khoa học cơ bản, cơ sở để nâng cao nhận thức chung, trong đó chú trọng giáo dục giá trị đạo đức cho sinh viên như: Giáo dục truyền thống của trường, của các đơn vị, các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành, tọa đàm thảo luận với những giảng viên lâu năm, có nhiều thành tích đóng góp cho trường.
          Tích cực tổ chức cho sinh viên học tập chính trị, nội qui, qui chế của trường, nhất là đối tượng sinh viên năm thứ nhất mới vào trường. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội qui, quy định do nhà trường. Nâng cao việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu tạo cơ hội cho sinh viên có nhận thức đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho bản thân.Thường xuyên tổ chức cho sinh viên nghe báo cáo tình hình thời sự, chính trị. Trong giảng dạy bất kì môn học nào cũng phải đảm bảo tính tư tưởng khi truyền thụ tri thức, do đó đòi hỏi người giảng viên khi soạn giáo án lên lớp phải đặt vấn đề đó một cách cụ thể, nghiêm túc. Và trong đánh giá bài giảng của giảng viên phải lấy điều đó làm nội dung để xem xét, đánh giá chất lượng giảng dạy của từng giảng viên.
          Thứ hai, đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và hoạt động của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên
          Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, coi tổ chức Đoàn là lực lượng quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện hành vi đạo đức cho đoàn viên, sinh viên. Để tổ chức Đoàn trở thành lực lượng tích cực trong giáo dục đạo đức cho sinh viên, nhà trường nhất là Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường cần có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể gắn hoạt động Đoàn vào mục tiêu đào tạo của nhà trường, nhất là mục tiêu giáo dục đạo đức mới. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cũng như cố vấn cho họ về kế hoạch, cách thức tiến hành hoạt động.
          Để nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, tổ chức Đoàn cần phối hợp với nhà trường có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho các cán bộ phụ trách Đoàn trường và các chi đoàn sinh viên.
          Thứ ba, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện mục tiêu giáo dục đạo đức mới cho sinh viên
          Để thực hiện tốt chức năng giáo dục sinh viên, trước tiên giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng tập thể lớp thành tập thể tự quản tốt, đoàn kết nhất trí, điều khiển hành vi của các cá nhân thông qua dư luận tập thể. Có như vậy tập thể mới kích thích, khuyến khích những hành vi thói quen đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội. Qua đó từng thành viên trong tập thể có cơ hội tu dưỡng các phẩm chất tốt đẹp như: Tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết thân ái, tinh thần hợp tác giúp đỡ, tính trung thực…
          Thực hiện chức năng cầu nối, giáo viên chủ nhiệm là người có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường, ở gia đình và ngoài xã hội để thống nhất quá trình tác động giáo dục theo một chương trình hành động chung. Trước hết giáo viên chủ nhiệm cần liên kết, phối hợp với lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị, phối hợp với các giảng viên, phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên.
          Ngoài các mối liên hệ, sự phối hợp chủ yếu nêu trên, giáo viên chủ nhiệm cần khai thác phối hợp với các đoàn thể, lực lượng khác trong trường ở những tình huống khác nhau nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp trong giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức mới cho sinh viên nói riêng.
          Thứ tư, xây dựng môi trường nhà trường Đại học Cảnh sát nhân dân thành môi trường giáo dục lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức mới cho sinh viên
          Môi trường là điều kiện để hoàn thành và phát triển đạo đức nghề nghiệp. Môi trường ở đây là môi trường vật chất, môi trường tâm lí xã hội, và môi trường sư phạm ở nhà trường. Môi trường có tác động to lớn đến quá trình rèn luyện đạo đức, đóng vai trò quan trọng tới việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Các yếu tố môi trường như gia đình, bè bạn có tính quyết định đến giáo dục nhân cách cho sinh viên. Nếu hoàn cảnh môi trường tốt, lành mạnh sẽ góp phần tích cực đến quá trình giáo dục đạo đức, ngược lại môi trường không tốt sẽ có ảnh hưởng tiêu cực làm phản tác dụng giáo dục.
          Bằng các hoạt động thiết thực như tổ chức học nhóm, đôi bạn học tập, các phong trào của Đoàn, lớp được tiến hành thường xuyên dưới sự kiểm tra giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Với sinh viên có những biểu hiện yếu kém cần phải thường xuyên gần gũi, thuyết phục cảm hoá, kết hợp giáo dục cá biệt để động viên. Tích cực đưa những sinh viên này tham gia vào các hoạt động xã hội, chú ý biểu dương kịp thời khi có thành tích. Tổ chức cho sinh viên học tập, giao lưu với môi trường bên ngoài như hoạt động kết nghĩa với các đơn vị công an địa phương, với các trường học đóng trên địa bàn. Bên cạnh đó xây dựng môi trường văn hoá trong nhà trường bằng các hoạt động mang tính giáo dục, sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự, hội diễn, các cuộc thi đua.
          Thứ năm, thông qua việc thực hiện nội quy, quy chế sinh hoạt học tập trong nhà trường để rèn luyện hành vi đạo đức cho sinh viên
          Trước hết cần làm cho sinh viên hiểu sự cần thiết của các nội quy, quy chế đối với việc rèn luyện của mỗi cá nhân để từ đó họ thực hiện tự giác. Nội quy, quy chế là công cụ điều khiển sự vận hành của nhà trường, mà trước hết là cho mỗi cá nhân. Nội quy, quy chế phải thực sự phục vụ cho mục đích học tập, sinh hoạt, phát triển những phẩm chất tốt đẹp, và cũng phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu.
          Phát động phong trào thi đua giữa các lớp, các khóa học, các phòng ở về việc thực hiện nội quy, quy chế về một số mặt hoạt động: Lên lớp đúng giờ, lao động đúng giờ, giữ vệ sinh môi trường kí túc xá… Phòng Quản lý học viên có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc sinh viên thực hiện nội quy phòng ở, đảm bảo chỗ ở của cá nhân gọn gàng, ngăn nắp, tiện lợi, sạch đẹp, đúng điều lệnh.
          Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các bản tin phát thanh của trường. Xây dựng nội quy để sinh viên thực hiện bao gồm nội quy trong phòng ở, phòng ăn, thư viện… xây dựng hệ thống bản tin để sinh viên có thể theo dõi những qui định của nhà trường, của kí túc xá, hoặc các đoàn thể.
          Để giúp sinh viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội quy, quy chế thì nhất thiết phải có sự đôn đốc, kiểm tra của nhà trường giúp cho sinh viên biến việc thực hiện nội quy, quy chế thành thói quen đạo đức.
          Giáo dục đạo đức mới được coi là một trong những nhiệm vụ trọng yếu và cốt lõi của nội dung giáo dục trong trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Những tri thức mà giáo dục đạo đức mới mang lại đã góp phần quan trọng vào việc hình thành trong mỗi sinh viên một thế giới quan khoa học, nhân sinh quan tích cực, giúp cho sinh viên vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống cũng như công tác thực tiễn.

          -----------------------
          Tài liệu tham khảo
          1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội trang 41.
          2. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014 - 2015, năm học 2015 - 2016.
Tác giả bài viết: Phạm Đức Lương
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 90 (tháng 6/2017)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc