Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Những vấn đề cần đổi mới trong công tác đào tạo sau đại học của lực lượng CAND để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới

Đăng lúc: Thứ ba - 21/02/2017 08:26 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Trong suốt hơn 70 xây dựng và trưởng thành của Lực lượng Công an nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong từng thời kỳ cách mạng luôn căn cứ vào tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Bên cạnh đó, các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân liên tục được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X Đảng đều xác định: “Công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thật sự là công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước”. Đứng trước yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong điều kiện đổi mới của đất nước, Đại hội lần thứ XI Đảng ta khẳng định “Xây dựng... Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”.
        Trên cơ sở quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ luôn chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trong giai đoạn đổi mới từ năm 1986 đến nay, Bộ Công an ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Đề án về phát triển giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân, như Chỉ thị số 11/CT-BNV ngày 05/11/1991 về tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân; Đề án 1252/DA-BCA(X14) ngày 17/7/2006 của Bộ Công an về tăng cường đổi mới giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân đến năm 2020, Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân ngày 28/10/2014..., đây là bước tạo đà cho sự phát triển về giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân. Trong những năm qua, công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân đã có những bước phát triển vượt bậc. Hiện nay, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân có 19 cơ sở đào tạo gồm: 04 học viện, 04 trường đại học, 04 trường cao đẳng, 04 trường trung cấp, 03 trường văn hoá và 88 trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, mỗi năm có hàng vạn học viên thuộc các bậc học, hệ học trong Công an nhân dân tốt nghiệp ra trường. Về đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học cũng không ngừng phát triển, toàn lực lượng có 20 Giáo sư, 110 Phó giáo sư, 281 giảng viên chính, 54 giáo viên cấp cao trung cấp chuyên nghiệp, 226 giáo viên chính trung cấp chuyên nghiệp.
        Riêng đối với hệ đào tạo trình độ sau đại học trong Công an, hiện nay có 06 cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo sau đại học, cụ thể: Về đào tạo trình độ tiến sĩ có Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân. Về đào tạo trình độ thạc sĩ có Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Tình báo, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy. Bình quân mỗi năm các cơ sở đào tạo gần 200 nghiên cứu sinh và hơn 800 học viên cao học, đây là nguồn nhân lực có chất lượng cao trong công tác lãnh đạo chỉ huy và nghiên cứu khoa học Công an.
        Mặc dù chất lượng trong công tác giáo dục đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo trong Công an những năm qua đã đạt được nhiều thành quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống giáo dục nước ta cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, trong Nghị quyết số 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam, ngày 04/11/2013 tại Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá về phương thức tổ chức đào tạo hiện nay là:“... nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động”.
        Cũng trong bối cảnh chung của giáo dục và đào tạo Việt Nam, giáo dục và đào tạo sau đại học trong Công an nhân dân cũng có những mặt hạn chế, bất cập như: Chương trình đào tạo còn nặng về lý luận; hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học chưa gắn kết nhiều với nghiệp vụ Công an, chưa gắn sát với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân...
        Trong thời gian tới, công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của nước ta diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ nét. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hoá, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có xu hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” bộc lộ ngày càng rõ và nghiêm trọng hơn. Các thế lực thù địch bên ngoài, phản động trong nước không ngừng tăng cường chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc hơn như: tập trung tấn công nội bộ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo, cài cắm người vào nội bộ; ráo riết tiến hành các hoạt động nhằm “phi chính trị hoá lực lượng vũ trang”, triệt để lợi dụng các nhân tố gây mất ổn định để chống phá nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta... Bên cạnh đó, các loại tội phạm diễn ra theo chiều hướng gia tăng cả về số vụ, số đối tượng cũng như tính chất mức độ thiệt hại ngày càng lớn. Các loại tội phạm truyền thống với các phương thức phi truyền thống, các loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, khủng bố,... xuất hiện ngày một phức tạp trong xu thế hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng ở Việt Nam. Do đó, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm để góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phục vụ quá trình đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế ở nước ta đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và sau đại học nói riêng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để khắc phục những hạn chế nêu trên.
        Với tinh thần đó, công tác giáo dục đào tạo sau đại học trong Công an nhân dân cần:
        - Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho học viên được đào tạo sau đại học. Trong đào tạo sau đại học, hầu hết các học viên là lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an nhân dân. Trong khi đó, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân. Do đó, trong chương trình đào tạo sau đại học, các cơ sở đào tạo cần dành thời gian hợp lý để học viên có thời gian được nghiên cứu sâu hơn,thấm nhuần hơn nữa về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
        - Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn nội dung, chương trình đào tạo cần đặt người học vào vị trí trung tâm, đồng thời giảm lý thuyết, tăng kiến thức thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ cho học viên. Đổi mới phương pháp dạy học như tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ cho học viên. Cần tiếp thu các phương pháp tiên tiến của thế giới trong đào tạo đại học và sau đại học để trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân có tầm quốc tế.
        - Ba là, đổi mới phương pháp học tập cho học viên. Cần nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học viên, thông qua hình thức tăng cường giao lưu trao đổi, kiến tập thực tế, báo cáo thực tế, giải quyết các tình huống thực tế đang nảy sinh trong cuộc sống... trong từng học phần để nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên. Để đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cần chú ý đào tạo và tự đào tạo về ngoại ngữ, tin học, phương pháp trình bày tiên tiến,... cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ.
        - Bốn là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo. Hoạt động nghiên cứu khoa học phải theo hướng gắn với thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Các luận văn, luận án phải tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở ngay chính đơn vị, địa phương học viên công tác. Điểm cần phải cải tiến nhanh là: Không dễ dãi với việc chấm các luận văn, luận án. Phát hiện sự sao chép, đạo ý tưởng, đạo văn của các luận văn, luận án để các luận văn, luận án phải là công trình khoa học của mỗi học viên, mỗi nghiên cứu sinh. Phải có sự sáng tạo trong các giải pháp thể hiện được đó là cái mới của riêng tác giả, tránh lạm dụng cái đã có rồi chỉ thêm những từ “tăng cường”, “đẩy mạnh”, “đổi mới”,... mà đọc nội dung thì không có gì mới! Làm giảm giá trị khoa học của luận văn, luận án dẫn đến trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không tương xứng với học vị được trao.
        - Năm là, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo để tiếp thu có hiệu quả kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước và của ngành Công an các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân cần chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi cơ sở đào tạo, lựa chọn các trường đại học tiên tiến trên thế giới để hợp tác. Nội dung hợp tác cần tập trung vào các vấn đề như: cử giảng viên ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ; mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy hoặc tham gia hội thảo, tập huấn các chuyên đề chuyên sâu; tổ chức cho học viên đào tạo sau đại học tham quan, học tập thực tế tại các trường đang hợp tác... thông qua hoạt động hợp tác quốc tế giúp cho cơ sở đào tạo tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, phương pháp dạy và học hiện đại, cách thức tổ chức quản lý phù hợp từ đó vận dụng tốt vào quá trình đào tạo sau đại học ở cơ sở đào tạo.
        Có thể nói trong nhiều năm qua, công tác đào tạo sau đại học của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đã bổ sung một lực lượng thầy giáo, cô giáo, nhà nghiên cứu khoa học chủ yếu cho lực lượng Công an nhân dân. Thành tựu trong đào tạo nguồn nhân lực, chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội không thể tách rời công tác này. Trong điều kiện, hoàn cảnh mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đòi hỏi chúng ta phải thật sự cố gắng hơn, đổi mới hơn, hiện đại hơn trong tất cả các khâu của đào tạo đại học và sau đại học. Phải xác định đây là nhiệm vụ không thể thiếu của tất cả các cấp Công an mà chủ công là các Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân.
Tác giả bài viết: Thượng tướng, PGS.TS Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an
Nguồn tin: Bài đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số 85 - 01/2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc