Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Những đóng góp mới của luận án nghiên cứu sinh Đặng Thanh Việt

Đăng lúc: Thứ năm - 10/12/2020 18:25 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
- Tên luận án: Xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9.38.01.05 
- Tên tác giả: Đặng Thanh Việt, Khóa 5 - Năm 2015
- Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Trần Thành Hưng
PGS, TS Trần Văn Tỵ
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Về lý luận:
Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội theo chức năng của Công an phường. Trên phương diện lý luận, luận án đã xây dựng khái niệm xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội; phân tích, làm rõ nội dung xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội và biện pháp xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội; làm rõ cơ sở pháp lý, nguyên tắc và thẩm quyền xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội…
Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội.
2. Về thực tiễn:
Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm tội phạm về trật tự xã hội xảy ra tại các tỉnh, thành phố phía Nam trên các phương diện: Diễn biến, cơ cấu, tính chất của tình hình tội phạm; đặc điểm nhân thân, phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện của tội phạm về trật tự xã hội xảy ra tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian khảo sát từ năm 2010 đến hết năm 2019. Luận án cũng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội trên hai phương diện là: Tổ chức lực lượng và thực trạng tiến hành xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội. Từ đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội.
Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội và các nhà nghiên cứu, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội của Công an phường và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
3. Về dự báo và giải pháp:
Luận án dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội. Qua đó, luận án xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội, bao gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí, sắp xếp hợp lý, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường; Thường xuyên rà soát, quy hoạch cơ sở bí mật đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, có kế hoạch xây dựng, sử dụng hợp lý phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn cơ sở bí mật phù hợp trên cơ sở đặc điểm, tính chất hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội; Thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức sinh hoạt, liên lạc, kiểm tra, giáo dục và bồi dưỡng khả năng trinh sát cho cơ sở bí mật; Kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật với các công tác nghiệp vụ cơ bản khác của Công an phường trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội; Thực hiện tốt chế độ, chính sách, khen thưởng kịp thời, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của cơ sở bí mật…
Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của Công an phường các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội./.

 
INFORMATION
ON NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION
 
- Dissertation title: “Building and utilizing confidential informants of ward police of southern provinces and cities in preventing crimes against social order”
- Major: Criminology and Criminal Prevention Code: 9.38.01.05
- Name of PhD. Student: Dang Thanh Viet Course: 5th - 2015
- Supervisors: 1. Assoc Prof. Dr. Tran Thanh Hung
2. Assoc Prof. Dr. Tran Van Ty
- Training Institution: The People’s Police University – Ministry of Public Security

 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
1. In Theory
The dissertation is a systematic, comprehensive and scientific research on building and using of confidential informants in preventing crimes against social order under the functions of the ward police. In terms of theory, the thesis has built the concept of building and utilizing confidential informants of ward police in the prevention of crimes against social order. Moreover, the dissertation also makes contribution on analyzing and clarifying the content of building and utilizing confidential informants of the ward police in preventing crimes against social order and measures to build and utilize confidential informants of ward police station in preventing crimes against social order as well as clarifying the legal basis, principles and authorities to build and utilize confidential informants of ward police in preventing crimes against social order.
With the above-mentioned research results, the thesis makes contribution to supplement and perfect the theoretical system of building and utilizing confidential informants of ward police in the prevention of crimes against social order.
2. In Practice
The dissertation examines, analyzes and clarifies the current situation and characteristics of crimes against social order occurring in the southern provinces and cities in terms of: evolution, structure, and nature of the crimes; personal characteristics, modes, tricks, causes and conditions of crimes against social order occurring in the southern provinces and cities during the survey period from 2010 to the end of 2019. The dissertation also studies, analyzes and clarifies the current situation of building and utilizing confidential informants of ward police of the southern provinces and cities in preventing crimes against social order in two aspects: Organization the force and the current situation of building and utilizing confidential informants of ward police of the southern provinces and cities in preventing crimes against social order. On that basic, the dissertation has made comments and assessments on the strengths and limitations and pointed out the cause of the limitations in building and utilizing confidential informants of the Police of southern provinces and cities in preventing crimes against social order.
The above-mentioned research results of the dissertation provide scientific arguments about the establishment and utilization of confidential informants of ward police in preventing crimes against social order and other researchers. At the same time, the results also clarify the current situation of preventing crimes against social order of ward police and are the basis for proposing solutions to improve this work in the coming time.
3. Predictions and Solutions:
The dissertation makes scientific predictions on the factors affecting the building and utilization of confidential informants of ward police of the Southern Provinces and Cities in preventing crime against social order. Thereby, the thesis builds solutions to improve the efficiency of building and utilizing confidential informants of the ward police of the Southern provinces and cities in preventing crime against social order, including: enhance the leaderships, direction, rational arrangement, training the ward’s personnel who are in charge of building and utilizing confidential informants; Regularly review and establish confidential informants with sufficient quantity and quality; have plans to establish and utilize confidential informants appropriately to serve professional requirements in preventing crimes against social order; Improve the quality and efficiency of the selection of appropriate confidential informants on the basis of the characteristics and nature of crimes against social order; Strictly comply with regulations on organization of activities, communication, examination, education and training of reconnaissance capabilities for confidential informants; closely combine the establishment and utilization of confidential informants with other basic operations of ward police in preventing crimes against social order; Well implement regimes, policies, timely reward, suitable with conditions and circumstances of confidential informants...
These are solutions with scientific basis, closely following the research results of the dissertation. These solutions, when applied synchronously in practice, will help improve the efficiency of building and utilizing confidential informants of ward police of the Southern Provinces and Cities in preventing crimes against social order. 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc