Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án NCS Nguyễn Trung Hòa

Đăng lúc: Thứ năm - 30/05/2019 23:30 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2019
 
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
        Tên luận án: “Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.
        Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9380105
        Họ tên:                   NGUYỄN TRUNG HÒA     
        Đơn vị công tác hiện nay: Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q11, TP.HCM.
        Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Quốc Nhật.
        Hướng dẫn 2: PGS, TS Đinh Huy Liêm.
        Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an.
        Những đóng góp mới của luận án:
        Địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta. Trong những năm qua khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Bên cạnh đó, tình hình An ninh trật tự (ANTT) cũng diễn biến rất phức tạp. Trong đó có tội phạm hình sự nói chung và tội phạm cướp tài sản nói riêng.
        Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, mặc dù số vụ cướp tài sản có xu hướng giảm nhưng tính chất tội phạm cướp tài sản ngày càng nguy hiểm, phức tạp hơn. Cũng theo báo cáo của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam, thời gian qua các vụ cướp tài sản xảy ra công khai, trắng trợn, manh động với tính chất đặc biệt nguy hiểm như: Gây án giữa ban ngày; sử dụng súng để cướp; sẵn sàng dùng vũ khí nguy hiểm, trong đó có cả vũ khí nóng để chống trả người đuổi bắt; kết cấu của băng, nhóm cướp tài sản ngày càng chặt chẽ; phương thức, thủ đoạn phạm tội và che giấu tội phạm ngày càng tinh vi…gây ra hậu quả cho xã hội ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước tình hình đó, công tác phòng, chống tội phạm cướp tài sản là hết sức cấp thiết.
        Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp tài sản, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) giữ vai trò nòng cốt thông qua tiến hành các hoạt động nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều tra khám phá tội phạm. Trong các hoạt động nghiệp vụ cơ bản áp dụng đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp tài sản thì chuyên án trinh sát (CATS) là hình thức áp dụng khá phổ biến và đạt hiệu quả cao. Thông qua đấu tranh CATS, lực lượng CSHS đã khám phá nhiều băng, nhóm tội phạm cướp tài sản nguy hiểm, góp phần quan trọng vào kết quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
        Thực tiễn tổ chức và tiến hành CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam những năm qua đã khẳng định hiệu quả của hình thức này và nhiều kinh nghiệm quý cần được tổng kết, đánh giá để phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên bên cạnh những thành công, việc tổ chức và tiến hành CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản không thể tránh khỏi một số hạn chế nhất định, như: Trong một số chuyên án việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ còn hạn chế, chưa khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ trinh sát; công tác phối kết hợp giữa hoạt động điều tra công khai với các biện pháp bí mật chưa đồng bộ; chưa mạnh dạn xây dựng đặc tình loại 3 phục vụ chuyên án; các phương pháp chiến thuật trinh sát vận dụng trong một số chuyên án chưa thật sự linh hoạt, chưa có cách làm sáng tạo; trong phá án còn bộc lộ một số hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch; việc tổng kết rút kinh nghiệm đấu tranh CATS chống tội phạm cướp tài sản trên địa bàn chưa đầy đủ, kịp thời…
        Xuất phát từ lý do trên cần thiết phải nghiên cứu, phân tích một cách khoa học, có hệ thống thực trạng CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Vì vậy, Nghiên cứu sinh chọn đề tài “Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam” để nghiên cứu làm luận án Tiến sĩ luật học là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong tình hình hiện nay.
        Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Nam, do đó những kết quả nghiên cứu sau đây có thể coi là những điểm mới của luận án:
        - Trên cơ sở quy định về CATS của lực lượng CSND, đề tài luận án xây dựng mới khái niệm về CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản, căn cứ xác lập CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản và phương pháp tổ chức CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản. Đây là những chỉ dẫn lý luận về CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản của lực lượng CSHS.
        - Khảo sát thực trạng CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản của lực lượng CSHS trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam một cách toàn diện, sâu sắc từ năm 2009 – 2018. Tổng hợp kết quả khảo sát, tiến hành phân tích, đánh giá kết quả đạt được, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong CATS gắn với đặc thù loại tội phạm cướp tài sản ở địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là tổng kết thực tiễn đấu tranh CATS chống tội phạm cướp tài sản của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.
        - Trên cơ sở thực trạng để đưa ra dự báo và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả CATS đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Các giải pháp được đưa ra dựa trên cơ sở thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, khả thi, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam.                  
 
ĐẠI DIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1

 
PGS, TS Nguyễn Quốc Nhật
NGHIÊN CỨU SINH


 
 
Nguyễn Trung Hòa
                              

 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 
Ho Chi Minh City, ……….2019
 
INFORMATION ABOUT NEW ACADEMIC AND THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
        The thesis topic: “Specialist scouting struggle against property robbery crime of Police Police of southern provinces and cities”.
        Major: Criminology and Crime Prevention. ID: 9380105
        Researcher: NGUYEN TRUNG HOA
        Course number: 4,           Year: 2014
        Current working unit: Criminal Police Team, District 11 Police, Ho Chi Minh City
        Science instructor:
        Science instructor 1: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Quoc Nhat
        Science instructor 2: Assoc.Prof. Dr. Đinh Huy Liem
        University: People's Police University – Public Security Ministry
        New conclusions from the thesis:
        Provinces of southern provinces and cities have a particularly important position in our country's socio-economic development strategy. In the past years, the southern provinces and cities have achieved outstanding socio-economic achievements, becoming a key economic region of the country. In addition, the situation of order security is also very complicated. Including criminal criminals in general and criminal robbery in particular.
        Through practical research shows that, although the number of robbery cases tends to decrease, the nature of property robbery is increasingly dangerous and more complicated. Also according to the report of the police of southern provinces and cities, the time of robbery occurred publicly, blatantly and violently with special dangerous characteristics such as: Causing a project during the day; use guns to rob; ready to use dangerous weapons, including hot weapons to fight the pursuers; the structure of ice, the group of robbers increasingly tight; The method, tricks of crime and hiding criminals are increasingly sophisticated ... causing consequences for the society more and more serious. Before that situation, the prevention of crime against property robbery is very urgent.
        In the work of preventing and combating property robbery, the Criminal Police force (CSHS) plays a pivotal role through conducting professional activities to proactively prevent, detect and investigate discoveries. Crime. In basic operations that apply to fight against property robbery, the reconnaissance project (CATS) is a popular and highly effective application. Through the struggle of CATS, CSHS forces have discovered many tapes, criminal groups rob dangerous properties, contributing significantly to the results of preventing and combating this type of crime.
        The reality of organizing and conducting CATS in the fight against crime of property robbery in southern provinces and cities over the past years has affirmed the effectiveness of this form and many valuable experiences that need to be summarized and evaluated. for widespread dissemination. However, in addition to the successes, the organization and conduct of CATS to fight crime against property robbery is inevitable with certain limitations, such as: In some projects, the use of professional measures is still restrict, not exploit and use reasonably and effectively scouting operations; coordination among public investigation activities with secret measures not synchronized; not yet bravely build type 3 specialties for the project; tactical reconnaissance methods used in a number of projects that are not really flexible, yet have no creative way; In the case of judgment, there are also some limitations in planning and implementing plans; the review and withdrawal of experience in reconnaissance projects against crime of robbery in the area are incomplete and timely ...
        Stemming from the above reason, it is necessary to study and analyze in a scientific way, there is a current system of CATS to fight against the crime of robbery in the provinces and cities of the South, thereby giving solutions. In order to improve the effectiveness of CATS to fight against crime of property robbery in southern provinces and cities. So, Fellows choose the topic “Specialist scouting struggle against property robbery crime of Police Police of southern provinces and cities” to study and make a thesis Doctorate of law is an urgent issue, with theoretical and practical significance in the current situation.
        - The thesis is the first monograph work on systematic and relatively comprehensive research on CATS fighting against property robbery crime of police officers of southern provinces and cities, thus the results the following research can be considered as new points of the thesis:
        - Based on the CATS regulations of the communist forces, the thesis has built a new concept of CATS to fight against crime of property robbery, the basis of establishing CATS to fight against crime of property robbery and nesting method. CATS officials struggle against property robbery crime. These are the theoretical guidelines about CATS fighting against the crime of property robbery of CSHS forces.
        - Surveying the current situation of CATS to fight against the crime of robbing criminals of property forces in the provinces and cities in the South in a comprehensive and profound manner from 2009 to 2018. Summary of survey results and conduct analyze and evaluate the results, find out the limitations, shortcomings and causes of limitations, exist in CATS in association with the characteristics of the crime of property robbery in southern provinces and cities. This is a summary of the reality of fighting CATS against crime of property robbery of police officers of the southern provinces and cities.
        - Based on the current situation to make forecast and solutions to improve the effectiveness of CATS to fight against the crime of robbery of police forces of the southern provinces and cities. The solutions are based on practical, ensuring scientific, feasible and effective application in practice in the provinces and cities of the South.
 
REPRESENTATIVE OF THE
SCIENTIFIC INSTRUCTOR
SCIENCE INSTRUCTOR 1Assoc.Prof. Dr. Nguyen Quoc Nhat
RESEARCHER
 


 
Nguyen Trung Hoa
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc