Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và một số vấn đề cần chú ý trong quá trình tổ chức thực hiện tại Trường Đại họ Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/03/2016 18:19 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Việt Nam được bắt đầu hình thành khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Theo đó, cần “xây dựng và thực hiện lộ trình  chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống  tín chỉ”1. Triển khai thực hiện Nghị quyết trên, hầu hết các trường  đại học, cao đẳng trong  cả nước đã chuyển đổi chương trình  theo các mức độ khác nhau. Đối với hệ thống đào tạo bậc đại học trong Công an nhân dân (CAND), việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã được thí điểm tại 02 cơ sở đầu ngành là Học viện ANND và Học viện CSND từ năm 2010, đến nay đã đạt được một số kết quả đáng kể. Thực hiện kế hoạch số 221/KH-BCA-X11 ngày 13/9/2012 của Bộ Công an về việc thực hiện  rút  ngắn  thời  gian đào tạo trình độ  đại  học  trong  các  học  viện,  Trường  Đại học CAND từ 5 năm xuống 4 năm, Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân  dân đã ban hành  Quyết định  số 1239/QĐ-T48 ngày 25/9/2014 ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 1286/QĐ-T48 ngày 09/10/2014 ban hành quy định tạm thời về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi học phần  và xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Với tổng số 11 chương trình ứng với 11 chuyên ngành, chương trình đào tạo đã thể hiện rõ mục tiêu, khối lượng kiến thức tích lũy, quy trình  đào tạo, nội dung  chương trình, cũng như điều kiện tốt nghiệp. Mặt khác, với việc ban hành quy định tạm thời để triển khai chương trình đào tạo, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã quy định cụ thể về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp áp dụng đối với khóa nhập học bắt đầu từ năm học 2014 - 2015.
      Quá trình xây dựng Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định tạm thời về tổ chức đào tạo của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được dựa trên Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành theo quyết định  số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo) và Công văn số 2014/X11-X14 ngày 04/3/2014 về hướng dẫn đào tạo tín chỉ trong CAND của Tổng cục xây dựng lực lượng CAND. Qua nghiên cứu, có thể nhận thấy cùng một thời gian đào tạo là 4 năm, nhưng so với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo niên chế, thì chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ có những thay đổi chủ yếu như sau:
      - Thứ nhất, khối lượng kiến thức tích lũy trong toàn khóa học chuyển đổi từ 211 đơn vị học trình  sang 148 tín chỉ. Điều này dẫn đến khối lượng học tập của sinh viên giảm xuống, bù vào đó là thời gian nghiên cứu tự học sẽ tăng lên.
      - Thứ hai, sinh viên được chủ động lựa chọn học phần theo nhu  cầu. Các học phần kiến thức tự chọn được bố trí trong nội dung của giáo dục đại cương; kiến thức cơ sở ngành và nhóm ngành; kiến thức ngành và chuyên ngành. Học phần tự chọn  chiếm khoảng 8% trong  tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (12/148 tín chỉ).
     - Thứ ba,danh  mục ngành, chuyên ngành được xây dựng trong chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân đến năm 2020 và định hướng đến năm 20302. Trong đó, danh mục các ngành gồm có: Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự; Kỹ thuật hình sự; Quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tham mưu, chỉ huy CAND. Danh mục 11 chuyên ngành gồm: Điều tra tội phạm trật tự xã hội; Trinh sát phòng, chống tội phạm trật tự xã hội; Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế; Trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy; Trinh sát phòng, chống tội phạm môi trường; Kỹ thuật hình sự; Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy; Quản  lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự.
      - Thứ tư, phương pháp đánh giá kết quả học tập sử dụng đa dạng các hình thức điểm. Thang điểm 10 cho điểm đánh giá bộ phận, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần; thang điểm chữ cho từng trường hợp cụ thể trong quá trình đào tạo; thang điểm 4 để xét điểm trung bình  chung phục vụ xét khen thưởng, thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp3.
Trong quá trình thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, các học viện T31 và T32 đều nhận thấy những ưu điểm của việc đào tạo và khẳng định thống nhất xu thế chung là cần triển khai theo chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với đào tạo trình độ đại học trong CAND4.  Do đó, đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một bước thay đổi tất yếu trong hoạt động đổi mới giáo dục đào tạo của các trường CAND nói  chung  và Trường  Đại học CSND nói riêng. Tuy nhiên, ngoài việc thực hiện các quy định chung của đào tạo tín chỉ, với đặc thù của mình, thực tế tổ chức đào tạo theo tín chỉ tại Trường Đại học CSND phải gắn với tổ chức theo đơn vị lớp học nhằm phục vụ quản lý các hoạt động rèn luyện, thi đua của cá nhân và tập thể theo quy định của Bộ Công an. Nếu tổ chức như trên thì đối với học phần tự chọn, sinh viên phải lựa chọn theo ý kiến đa số của tập thể. Mặt khác, sinh viên cũng không được rút ngắn thời gian học tập toàn khóa. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tín chỉ hệ chính quy là khung, tiền đề để xây dựng các chương trình đào tạo hệ liên thông, vừa làm vừa học theo hướng kế thừa. Quá trình tổ chức đào tạo cần chú ý một số vấn đề sau:
      Một là, đào tạo tín chỉ chú trọng yêu cầu lấy người học làm trung tâm, nên đối với việc xây dựng đề cương chi tiết học phần của các khoa, bộ môn cần căn cứ quy định về thời gian tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đối với đào tạo theo niên chế, để tiếp thu được 1 đơn vị học trình sinh viên cần 15 giờ chuẩn bị. Còn đối với đào tạo tín chỉ, thì để tiếp thu được 1 tín chỉ, sinh viên phải cần 30 giờ chuẩn bị. Do đó, quá trình xây dựng đề cương chi tiết học phần cần chú ý phân bổ hợp lý nhằm đảm bảo sinh viên có đủ thời gian nghiên cứu tự học. Mặt khác, cũng cần nghiên cứu, bố trí một cách khoa học những kiến thức giảng viên truyền đạt trên lớp và kiến thức sinh viên phải tích lũy.
      Hai là, việc giảm thời gian trên lớp được bù đắp bởi thời gian nghiên cứu tự học của sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải có giáo án, phương pháp giảng dạy, giao vấn đề giúp sinh viên có thể  tự  nghiên  cứu. Quá  trình nghiên cứu của sinh viên phải được tiến hành liên tục trong quá trình học. Giảng viên không đơn thuần  truyền thụ kiến thức mà là người hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên. Cần sớm ban hành quy định về cố vấn học tập và tổ chức tập huấn về đào tạo tín chỉ cho giảng viên để đảm bảo hoạt động giảng dạy đúng với yêu cầu của đào tạo.
      Ba là, quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ nêu ra 7 loại điểm đánh giá trong quá trình sinh viên học tập một học phần, gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần. Cách tính điểm đánh giá học phần, điểm trung bình chung được áp dụng đồng thời theo nhiều thang điểm tùy thuộc vào từng nội dung đánh giá, khối lượng công việc cho hoạt động tổng kết là rất lớn, dễ dẫn đến sai sót. Điều này cũng đặt ra yêu cầu phải hệ thống lại ngân hàng câu hỏi thi và biên soạn, cập nhật hệ thống đề thi cho phù hợp với đào tạo tín chỉ.
      Việc chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ là một bước phát triển mới trong công tác giáo dục đào tạo của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cần được các khoa, phòng, bộ môn và các đơn vị liên quan thống nhất thực hiện. Cùng với quá trình tổ chức đào tạo, Nhà trường cần tổng kết đánh giá, tiếp tục ban hành các văn bản thực hiện, đồng thời triển khai các hướng dẫn của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND để đào tạo theo hệ thống tín chỉ được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo.

 
Tác giả bài viết: ThS. Phan Ngọc Sơn - Thiếu tá, Phó trưởng phòng QLĐT, Trường Đại học CSND; Trần Việt Hoàng - Trung úy, cán bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 67 (tháng 10/2015)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc