Rss Feed

Tìm hiểu những nội dung cơ bản về bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: Thứ tư - 14/09/2016 22:07 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng. Quan điểm này thể hiện một cách sinh động quy luật dựng nước phải gắn liền với giữ nước của dân tộc ta trong tiến trình cách mạng, trong điều kiện lịch sử mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xem đó là một nội dung lãnh đạo của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn căn cứ vào nhiệm vụ của cách mạng trong từng thời kỳ để từ đó xác định đúng đắn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho phù hợp. Tại Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục đề ra đường lối bảo vệ Tổ quốc tình hình mới. Trong phạm vi bài viết, tác giả nêu một số nội dung cơ bản về bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và những vấn đề cần quán triệt trong thời gian tới.
       1. Về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
       Báo cáo chính trị Đại hội XII đã xác định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”. Mục tiêu trên của Báo cáo chính trị Đại hội XII về cơ bản đã kế thừa và thống nhất với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Đại hội X, Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng. Có thể thấy, nội hàm của vấn đề bảo vệ Tổ quốc được mở rộng và bao trùm hơn, thể hiện tính toàn diện, tổng thể của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, mối quan hệ biện chứng của mục tiêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc. luôn gắn liền với mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của quốc gia. Đây là hai mặt của vấn đề liên quan hết sức mật thiết với nhau, nhất là trong điều kiện hiện nay. Vì vậy, cần luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả vấn đề này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp hiện nay trên tinh thần coi mục tiêu tối thượng là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và đi liền với đó là phải giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để tranh thủ mọi nguồn lực (cả nội lực và ngoại lực) nhằm xây dựng, phát triển đất nước bền vững hơn. Tích cực đấu tranh với những quan điểm phiến diện, lệch lạc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
       Với mục tiêu trên, Báo cáo chính trị cũng xác định nhiệm vụ là: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.
       2. Về quan điểm bảo vệ Tổ quốc, Văn kiện Đại hội XII đã xác định rõ phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
       3. Về phương châm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được Đảng ta xác định đó là phải kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, để giải quyết những mâu thuẫn, khác biệt đối với chủ quyền của quốc gia, dân tộc giữa các nước. Bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ phải kiên quyết, song quá trình đấu tranh phải kiên trì, dựa vào luật pháp quốc tế, dựa vào sức mạnh của cộng đồng quốc tế, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh. Phương châm bảo vệ Tổ quốc được đề ra trong Đại hội XII đã kế thừa những nội dung của phương châm chỉ đạo về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà Đảng ta xác định qua các kỳ đại hội đó là “kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Kiên trì giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với luật pháp quốc tế; có đối sách phù hợp với từng đối tượng, từng tình huống”; đồng thời quán triệt phương châm bảo vệ Tổ quốc được đề cập trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược; kiên trì giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế; phân hoá, cô lập các phần tử, thế lực ngoan cố chống phá Việt Nam; lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính, đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật; chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới bất kỳ hình thức nào...
       4. Về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XII của Đảng khẳng định tiếp tục phải “xây dựng “thế trận lòng dân”, "tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”; đồng thời, “phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế” trên cơ sở “đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia”... Như vậy, Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ phải tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc cả về tiềm lực và thế trận, phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh dân dân nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng nhấn mạnh sức mạnh của thế trận chủ động ngăn ngừa, phòng các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến.
       5. Về lực lượng bảo vệ Tổ quốc, Báo cáo chính trị Đại hội XII cũng đã xác định để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phải “xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”; “chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh”.
       Như vậy, những quan điểm, chủ trương, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã có sự kế thừa, bổ sung, phát triển toàn diện, sâu sắc, thể hiện tính cách mạng, khoa học, phù hợp tình hình quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta; phù hợp ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với lực lượng Công an nhân dân, trên cơ sở quan điểm của Đại hội XII, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau:
       Nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII, trong đó có nội dung về bảo vệ Tổ quốc gắn với công tác của lực lượng Công an; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng.
       - Giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định cho mọi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm Công an nhân dân là lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ XHCN, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Công an nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, coi đó là khâu có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
       - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
       - Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trong công tác bảo vệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
       - Các cơ quan nghiên cứu và các học viện, nhà trường CAND căn cứ vào nội dung của Nghị quyết để xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XII, khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể. Các cơ quan báo chí trong CAND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng với nhiều hình thức đa dạng và nội dung phong phú.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Bình – Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 78 (tháng 7/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (14/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (25/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)