Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp trong các trường công an nhân dân về mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực

Đăng lúc: Thứ năm - 31/03/2016 20:00 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
      Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an, cụ thể hóa đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân. Một trong những nhân tố quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân thành công là sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp trong các trường Công an nhân dân.
      Vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực đề cập trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được nhấn  mạnh: “Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp, đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học, trình độ đào tạo”.
      Các trường Công an nhân dân (CAND) đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho là đào tạo cán bộ có trình độ khoa học về các lĩnh vực đấu tranh  phòng, chống tội phạm, các lĩnh vực về khoa học pháp lý cho lực lượng CAND, một  số lực lượng thuộc quân đội và khối nội chính. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình  độ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới  phương  pháp  giảng dạy… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của các trường CAND.
      Đảng ủy các trường CAND đã luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đào tạo cho ngành nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ ưu tú, góp phần tích cực giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, các trường CAND đã tích cực đổi mới mọi mặt công tác, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, xây dựng và phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đến  nay có thể  khẳng định,  các trường CAND đã trở thành những cơ sở đào tạo có vị thế quan trọng của ngành giáo dục.
      Tuy nhiên, trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn từ nền kinh tế trong nước, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước đã và đang còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi; đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND phải được đào tạo cơ bản, đầy đủ phẩm chất, năng lực mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này đặt ra cho các trường CAND những nhiệm vụ hết sức nặng nề và cấp bách. Các trường phải tích cực đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực theo  mục tiêu cụ thể đối với giáo dục đại học như Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định.
      Một số định  hướng quan  trọng  mà các trường  CAND cần phải tập  trung xây dựng, củng cố trong những năm tiếp theo gồm:
      1. Đổi mới mục tiêu đào tạo
      Để thực hiện tốt nội dung, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đối với giáo dục đại học, được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, định  hướng đổi mới mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của các trường CAND cần đồng bộ giữa “Phát triển quy mô ngành, nghề, số lượng người học ở các trình độ đào tạo và chất lượng đào tạo”, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của xã hội.
      2. Các nhiệm vụ, giải pháp
      Các cấp ủy Đảng các trường CAND cần ban hành nghị quyết lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực theo hướng:
      2.1. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo ở các bậc học và hệ học; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành mà nhu  cầu công tác, chiến đấu đang cần nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản.  Đồng  thời  nghiên  cứu  tận  dụng điều kiện và thế mạnh để đào tạo một số ngành nghề phục vụ nhu cầu của xã hội, nhất là việc mở thêm các chuyên ngành Luật, Công nghệ thông tin trình độ đại học hệ dân sự, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và mở ra hướng phát triển mới trong công tác đào tạo. Cùng với đó, phải tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng giảm bớt lý thuyết, tăng cường thời gian thực hành kỹ năng và đào tạo nghiệp vụ; cập nhật kiến thức thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, nhất là những vấn đề mới nảy sinh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy; bồi dưỡng và nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên. Nội dung, chương trình đào tạo phải đảm bảo tính liên thông và phân tầng kiến thức giữa các cấp học, hệ học, thực hiện tốt Đề án chuẩn đầu ra cho học viên các hệ học. Thực hiện đúng lộ trình  rút ngắn thời gian đào tạo đại học từ 5 năm xuống 4 năm và tổ chức đào tạo theo chuẩn đầu ra đã công bố để thực hiện đúng cam kết với ngành, với xã hội và người học.
      2.2. Đổi mới xây dựng chương trình đào tạo gắn với chuẩn đầu ra (kiến thức - kỹ năng - thái độ) bảo đảm tính khoa học,  hiện  đại,  hệ  thống  và thực  tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng CAND trong tình hình mới.
      Đảng ủy các trường  CAND lãnh đạo trong việc đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Trong những năm qua, các trường đã tích cực trong xây dựng, hoàn  thiện  chương trình  đào tạo, ban hành và đưa vào sử dụng các chương trình đào tạo thuộc các trình độ đào tạo và loại hình  đào tạo khác nhau, như: Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ Chính quy (thời gian 5 năm, thời gian 4 năm); Chương trình đào tạo hệ Liên thông; hệ Vừa làm vừa học; Văn bằng 2; Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
      2.3. Đảng ủy các trường CAND cần xác định cán bộ là vấn đề then chốt, quyết định chiến lược phát triển nhà trường, với quyết tâm đột phá, tạo nguồn  quy hoạch đội ngũ lãnh đạo chỉ huy có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, chú trọng tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về chất lượng (học hàm, học vị, phẩm chất, năng lực thực tế).
      Các trường đã chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; xây dựng giảng viên điển hình tiên tiến; thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào dạy giỏi; đổi mới, thực hiện phương pháp giảng dạy tiên tiến, ứng dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy, xây dựng và sử dụng giáo án điện tử trong tất cả các bài giảng; thực hiện giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thực hành, xêmina, thảo luận, báo cáo thực tế; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “Lấy người học làm trung tâm”, lựa chọn một số bài học trong một số môn học để thực hiện phương pháp “Song giảng lý thuyết-thực tế”, phát động phong trào thực hiện công trình,  sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
      Song song với công tác xây dựng đội ngũ  giảng viên, các trường  cũng  chú trọng đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chuyển từ giảng dạy chủ yếu là trang bị kiến thức sang mục tiêu phát triển phẩm  chất và năng lực người học thông qua các phương pháp nêu vấn đề, phương pháp tình huống, giả thuyết nghiệp vụ, tích cực đưa sinh viên đi tìm hiểu thực tế… Tăng cường rèn luyện, phát triển hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tư duy và kỹ năng sống (kỹ năng  mềm);  quan  tâm  đúng mức giáo dục phẩm chất chính trị đạo đức, thái độ nghề nghiệp, ý thức phục vụ nhân dân cho sinh viên.
      2.4. Đảng ủy các trường CAND cần áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục học viên như: Khoanh vùng quản lý, quản lý theo chuyên đề, quản lý sinh viên cá biệt, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương; xử lý nghiêm khắc sinh viên có sai phạm và xem xét xử lý trách nhiệm liên đới. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức tạo động lực thúc đẩy sinh viên phấn đấu đạt thành tích cao trong  mọi lĩnh vực. Công tác tìm kiếm, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình  tiên tiến được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc vận động được tổ chức tốt tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong  sinh viên. Trong từng năm học, Đảng ủy - Ban Giám hiệu các trường cần tổ chức những hội nghị đối thoại giữa Ban Giám hiệu nhà  trường,  các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm với đại diện sinh viên; định kỳ hàng tháng giao ban giữa lãnh đạo Phòng Quản lý học viên với lớp trưởng các lớp học để tạo thêm sự gắn kết giữa cán bộ, giảng viên với sinh viên tất cả các hệ học, khóa học.
      Công tác quản lý, giáo dục học viên phải được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường  chú  trọng  thực  hiện  một  cách toàn diện, hiệu quả. Chính vì vậy, các thế hệ sinh viên ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi. Tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên ưu tú của trường phấn đấu đạt các giải thưởng cao quý của nhiều cấp, nhiều tổ chức như: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, giải thưởng “Sao tháng Giêng”, đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến” các cấp, đạt nhiều huy chương trong các giải đấu bóng đá, võ thuật, văn nghệ.
      2.5. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách đối với công tác quản lý nhà trường. Trên cơ sở các qui định của pháp luật, của Bộ Công an, các trường CAND cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về đào tạo, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất; Xây dựng mối quan hệ và lề lối làm việc trong quản lý giữa các thành viên cùng cấp, các cấp quản lý, chính quyền với tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng chức trách, chặt chẽ, khoa học và thông suốt.
      2.6. Cần tăng cường trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm ưu tiên cho công tác giáo dục, đào tạo, tập trung biên soạn, chỉnh lý giáo trình, xây dựng các phần mềm dạy học và quản lý, thư viện điện tử, phòng học trang bị công nghệ thông tin, phòng bộ môn, cơ sở thí nghiệm - thực hành, thực tập,…) trên cơ sở huy động nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật của nhà trường và sử dụng cơ sở đó của các đơn vị liên kết để phục vụ đào tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp. Cung ứng đủ kinh phí cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động quản lý nhà trường.
      Để thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Đảng, các trường CAND cần triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp nêu trên và phát huy đúng mức vai trò của từng nhiệm vụ, giải pháp đó, góp phần tích cực vào việc tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực”.
Tác giả bài viết: PGS, TS. Vũ Đức Trung - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học CSND
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 70 (tháng 12/2015)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc