Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Sinh viên Trường Đại học CSND tích cực học tập và rèn luyện góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/02/2018 12:00 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Trong những năm qua, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân quan tâm chỉ đạo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống luôn được chú trọng. Xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân được lấy làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sỹ.
          Đóng vai trò là một đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ Công an có nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nhân lực cho công an các tỉnh phía Nam tổ quốc, trường Đại học Cảnh sát nhân dân cũng luôn chú trọng công tác đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ song hành cùng với việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ và học viên nhà trường. Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã cụ thể hóa tinh thần đó bằng những hoạt động cụ thể trong cộng tác học tập và rèn luyện. Qua đó kết quả rõ rệt bước đầu cho thấy:
          Thứ nhất, phong cách bản lĩnh chính trị.
          Hưởng ứng các cuộc vận động của Bộ và của nhà trường, mỗi học viên, sinh viên luôn phấn đấu trong học tập cũng như rèn luyện để xây dựng cho mình phong cách bản lĩnh chính trị thể hiện qua các nội dung sau:
          - Lời nói, hành động thể hiện sự tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
          - Luôn thể hiện sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.
          - Vững vàng về tư tưởng, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức; kiên quyết lên án và đấu tranh với quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          - Có tinh thần đấu tranh tự phê bình, không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm. Trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
          - Nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện, trau dồi đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tận tụy, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong học tập; luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
          - Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn và chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch.
          - Đề cao tinh thần cương quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, luôn đặt lợi ích của tập thể, lợi ích cộng đồng, xã hội lên trên lợi ích cá nhân. 
          Thứ hai, phong cách bản lĩnh trong công tác, chiến đấu.
          Là một bộ phận quan trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, từ khi ra đời đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn được Đảng, Bác Hồ và  ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục rèn luyện. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ sau khi tốt nghiệp ra trường, mà ngay lúc này sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân luôn tự  phải trau dồi cho mình những kiến thức cần thiết cho mình về tất cả các mặt chính trị, pháp luật và nghiệp vụ cơ bản. Ý thức sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”, cụ thể như:
          - Trong công tác học tập, rèn luyện luôn chủ động, sáng tạo trong việc tìm tòi tài liệu, sáng kiến, cải tiến các phương pháp học tập; đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân.
          - Có năng lực, tư duy làm việc năng động, sáng tạo, nhạy bén.
          - Khi tham gia vào đời sống xã hội, mỗi học viên, sinh viên luôn có thái độ, hành vi văn minh, lịch sự, tôn trọng, khiêm tốn, đúng mực; bình tĩnh lắng nghe, nhiệt tình chia sẻ, tận tình phục vụ, khôn khéo xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến người dân.
          Thứ ba, phong cách bản lĩnh trong quan hệ và sinh hoạt cộng đồng.
          Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, trong công tác học tập, rèn luyện sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân luôn đoàn kết, tương trợ, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên tình đồng chí, đồng đội;
          - Sẵng sàng lắng nghe ý kiến, chia sẻ quan điểm, cầu thị, học hỏi lẫn nhau; đồng cảm, chia sẻ khó khăn; luôn nêu cao ý thức đấu tranh bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng đội và của tập thể; không có thái độ hành vi nhằm hạ uy tín của đồng nghiệp, uy tín của tập thể.
          - Không đố kỵ, bè cánh, lợi dụng tự phê bình, phê bình, dân chủ nội bộ để vu khống, hạ uy tín, trả thù cá nhân, gây rối nội bộ; không suồng sả trong sinh hoạt tập thể.
          - Trong sinh hoạt cộng đồng và nơi cư trú, cán bộ chiến sỹ phải luôn gần gũi, tôn trọng và giúp đỡ nhân dân; bản thân và thành viên trong gia đình phải tôn trọng  và gương mẫu cháp hành quy tắc cộng đồng, phong tục, tập quán, văn hóa, quy định của địa phương và gương mẫu tham gia các phong trào ở nơi cư trú; b       n thân phải luôn gần gũi, đoàn kết giúp đỡ mọi người.
          Thứ tư, phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
          Là lực lượng vũ trang cách mạng từ nhân dân mà ra, Cảnh sát nhân dân luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Đây cũng là tư tưởng, là quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng ta, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng phải thấm nhuần để xây dựng, phấn đấu, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trung thành của Đảng, của Nhà nước và nhân dân.
          Trong suốt quá trình học tập, rèn luyện, mỗi học viên, sinh viên luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chương trình học tập cũng như những mục tiêu đề ra của bản thân, để xứng đáng với màu áo mà bản thân đang khoác trên mình. Trong quá trình đó, mỗi học viên, sinh viên đều tự hoàn thiện mình, xây dựng cốt cách, bản lĩnh của một chiến sỹ công an cách mạng:
          - Có lòng yêu thương con người; tin tưởng vào khả năng, ý chí, phẩm giá của con người; tin vào trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân; đối xử nhân đạo, nhân ái, khoan dung độ lượng, cảm thông, chia sẻ nỗi đau của người khác, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện.
          - Hiếu với dân “kính dân”, “trọng dân”, “tự tin”, “gần dân”, lắng nghe, tôn trọng nhân dân; có thái độ văn minh, lịch sự, khiêm tốn, quan hệ đúng mực với nhân dân.
          - Khi tiếp xúc với nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân luôn có thái vui vẻ, niềm nở, chào hỏi, tận tình phục vụ.
          - Văn minh, lịch sự, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; tôn trọng pháp luật, phong tục, tập quán nước sở tại.
          Đảng ta đã xác định: Nước ta bước vào thời kỳ mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt; các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin, kinh tế tri thức. Kinh tế thế giới mặc dù có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất ổn; quá trình cấu trúc lại nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính diễn ra mạnh mẽ ở các nước. Cạnh tranh kinh tế thương mại, giành giật các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao… giữa các nước ngày càng gay gắt. Nước ta vẫn đứng trước nhiều thử thách lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng còn nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “Dân chủ”, “Nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Tình hình và bối cảnh nêu trên sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với quá trình phát triển đất nước.
          Là lực lượng nòng cốt với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quá trình phát triển của đất nước, lực lượng Công an nhân dân nói chung cũng như cán bộ chiến sĩ trường Đại học Cảnh sát nhân dân nói riêng phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình hành động của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tích cực và thường xuyên liên hệ, kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 - khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.
          Do đó, có thể nói rằng “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một cuộc vận động không phải xây dựng, thực hiện trong một khoảng thời gian, trên một đơn vị cụ thể mà đó là một cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa lâu dài và sâu rộng trong toàn lực lượng. Nhận thức rõ về điều đó, mỗi học viên, sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để rèn dũa cho bản thân bản lĩnh chính trị, vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ để chuẩn bị tốt nhất hành trang cho bản thân ngay khi còn học tập, rèn luyện dưới mái trường./.


 
Tác giả bài viết: Tập thể lớp B1QLHC D25S - đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc năm học 2016 - 2017
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND”
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc