Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nâng cao nhận thức của sinh viên Trường Đại học CSND về nguyên tắc tự phê bình và phê bình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung Ương 4 - Khóa XII

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 21:21 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp rất quan trọng để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy, cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức trong toàn Đảng về nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đồng thời, cần phải nâng cao nhận thức của sinh viên các trường CAND nói chung và sinh viên trường Đại học CSND nói riêng về nguyên tắc tự phê bình và phê bình góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết TƯ 4 - khóa XII của Đảng, bởi vì, đây là nguồn nhân lực tương lai rất quan trọng trong công tác  đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn hạnh phúc, bình yên cho nhân dân và là thanh bảo kiếm sắc bén để bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
        C. Mác và Ph. Ăngghen đã khẳng định rằng tự phê bình và phê bình là rất cần thiết cho hoạt động và phát triển bình thường của Đảng Cộng sản. Với sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen thì V.I. Lênin coi tự phê bình và phê bình là quy luật bất di, bất dịch của sự phát triển đối với Đảng cách mạng. V.I. Lênin cho rằng: “Thái độ của một chính đảng trước những sai lầm của mình là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất và chắc chắn nhất để xem xét Đảng ấy có nghiêm túc không và có thực sự làm tròn nghĩa vụ của mình đối với giai cấp mình và đối với quần chúng lao động không. Công khai thừa nhận sai lầm, tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh đã đẻ ra sai lầm, nghiên cứu cẩn thận những biện pháp để sửa chữa sai lầm ấy, đó là dấu hiệu chứng tỏ một Đảng nghiêm túc, đó là Đảng làm tròn những nghĩa vụ của mình, đó là giáo dục và huấn luyện giai cấp, rồi đến quần chúng”(1).
        Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong việc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình. Người luôn quan tâm đến phê bình và tự phê bình trong Đảng. Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  II của Đảng. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Về luật phát triển, Đảng lao động Việt Nam dùng lối tự phê bình và phê bình để giáo dục đảng viên, giáo dục quần chúng(2). Người yêu cầu: “Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ và để dạy bảo cán bộ và đảng viên(3) .
        Như vậy, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Thông qua tự phê bình và phê bình sẽ giúp cho cán bộ đảng viên nhận thấy được ưu, khuyết điểm của mình và đồng chí mình, trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục sữa chữa khuyết điểm, phê bình và tự phê bình sẽ phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn trong Đảng. Thường xuyên thực hiện công tác này, sẽ giúp Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.
        Khẳng định quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Những nghị quyết đều vạch rõ những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhưng đồng thời đã vạch rõ những hạn chế, yếu kém. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội VII của Đảng thông qua (năm 1991), Đảng đã nhấn mạnh hai nguy cơ đối với Đảng: một là, sai lầm về đường lối; hai là, sự suy thoái, biến chất của bộ phận cán bộ, đảng viên. Đến Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng (năm 1994), Đảng đã bổ sung và xác định bốn nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam, trong đó, nguy cơ về sự suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền, là nguy cơ bên trong rất nguy hại, nguy cơ của mọi nguy cơ vì nó chính là chỗ dựa để cho những nguy cơ từ bên ngoài tấn công vào Đảng. Đến Đại hội XI của Đảng, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương tiếp tục nhìn nhận: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng… Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp” (4). Rõ ràng, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của đảng viên là vấn đề cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng. Nhiều năm qua, Đảng đã tự chỉnh đốn, tự đổi mới mà những khuyết điểm đó vẫn tồn tại, kéo dài và nặng nề hơn trước.
        Hội nghị Trung ương 4, khóa XI đã chỉ ra những vấn đề nổi lên nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ, trong đó vấn đề nổi bật lên hàng đầu là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển  khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “đứng trên tổng thể mà xét, hiện nay cái làm cho quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn bản chất của Đảng đó chính là sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.
        Nhìn nhận rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp để đấu tranh khắc phục những hạn chế yếu kém đó, trong đó xác định nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên là nhóm giải pháp hàng đầu, cần phải làm ngay nhằm sửa chữa những khuyết điểm trên.
        Hội nghị trung ương 4, Khóa XII đã chỉ rõ việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 – Khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm, nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.
        Nghị quyết trung ương 4 – Khóa XII cũng đã đề ra những quan điểm để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa. Đồng thời, đề ra bốn nhóm giải pháp để khắc phục những vấn đề hạn chế, trong đó nhóm giải pháp đầu tiên đó là “công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình”.
        Nhận thức rõ việc nâng cao nhận thức nguyên tắc “Tự phê bình và phê bình” đối với sinh viên trường Đại học CSND là hết sức cần thiết. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt tinh thần nội dung nghị quyết TW4 – Khóa XII, đặc biệt việc thực hiện nguyên tắc “Tự phê bình và phê bình” đến toàn thể học viên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nguyên tắc này, các chi bộ khối sinh viên trực thuộc Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên (QLHV) vẫn còn một số tồn tại: nhiều sinh viên chưa nhận thức sâu sắc về nội dung, mục đích, ý nghĩa,tầm quan trọng của nguyên tắc tự phê bình và phê bình dẫn đến việc thực hiện chưa nghiêm túc. Quá trình tự phê bình và phê bình của các chi bộ, đơn vị lớp học còn có tình trạng nể nang, né tránh, chưa tự giác và có biểu hiện “Dĩ hòa vi quý”, chính vì thế, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình chưa cao, tính chiến đấu còn hạn chế.
        Để góp phần nâng cao nhận thức của học viên về nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 – Khóa XII, tôi có đề xuất những vấn đề sau:
        Một là, tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy, ban giám hiệu trong thực hiện nghị quyết TƯ 4 - Khóa XII, trong đó có nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Các tổ chức đảng, các đơn vị chức năng cần coi trọng việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục cho học viên về “Tự phê bình và phê bình” bằng nhiều hình thức thiết thực cụ thể như: thông qua hội nghị quán triệt các nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt lớp học; hoạt động đoàn thể; thông qua việc giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị…nhằm nâng cao nhận thức cho học viên về nội dung, tầm quan trọng, ý nghĩa của tự phê bình và phê bình.
        Hai là, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần bám sát vào tinh thần của nghị quyết TW 4 – Khóa XI và nghị quyết TW 4 – Khóa XII trong thực hiện nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình là “nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên”. Chi ủy, ban cán sự lớp phải gương mẫu chấp hành việc tự phê bình và phê bình trước tập thể, có sự giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện “tự phê bình và phê bình”, phải thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa những khuyết điểm đó, đồng thời cần phải đảm bảo tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình. Thực hiện phương châm tự phê bình và phê bình là “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ ngoài vào”, “từ trên xuống, từ dưới lên”.
        Ba là, Đảng bộ Phòng QLHV cần bám sát chỉ đạo của Nghị quyết TW4 – Khóa XII: “Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất”. Từ đó, trong họp tổng kết tự phê bình và phê bình hàng năm, Đảng ủy cơ sở phòng QLHV cần xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể về nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian…Sau đó, trực tiếp cử đồng chí đảng ủy viên phòng QLHV và đồng chí trong ủy ban kiểm tra đảng ủy phòng QLHV tham dự và chỉ đạo hội nghị để có sự giám sát, đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc này.
        Bốn là, trong quá trình giảng dạy các môn học lý luận chính trị, đặc biệt môn học Xây dựng Đảng, giảng viên cần phải phân tích, làm rõ hơn nữa cả về mặt lý luận và thực tiễn của nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Cần minh chứng bằng những ví dụ thực tế sinh động, dễ hiểu, giảng viên phân tích sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện tự phê bình và phê bình. Đồng thời, đề ra những biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác này theo chủ trương, quan điểm của Đảng đề ra.
        Năm là, tự phê bình và phê bình phải có động cơ trong sáng, phải có tính đảng và tính nguyên tắc cao
        Trong quá trình thực hiện tự phê bình và phê bình, các chi bộ khối sinh viên cần phải xuất phát từ lợi ích của toàn Đảng, đảng viên phải có thái độ đúng đắn, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng trong tự phê bình và phê bình, không lợi dụng tự phê bình và phê bình để đả kích, gây rối và làm mất đoàn kết trong nội bộ. Đồng thời, cần phải có thái độ cầu thị, lắng nghe, mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình, tránh tình trạng nể nang, né tránh hay “Dĩ hòa vi quý”.
        Sáu là, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng
        Đảng ủy phòng QLHV cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện tự phê bình và phê bình của các chi bộ khối sinh viên, nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm theo đúng quy định, tổ chức đảng và đảng viên nào thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời. Đồng thời, đảng ủy, ban giám hiệu và đảng ủy phòng QLHV cần phải thường xuyên tổ chức các buổi tổng kết, rút kinh nghiệm, hội thảo khoa học để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình hơn nữa góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Tác giả bài viết: Lã Đình Hùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc