Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đưa phong trào học tập lời dạy của Bác lên tầm cao mới

Đăng lúc: Thứ năm - 22/03/2018 04:45 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự thương yêu, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã quán triệt và tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mệnh, đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thường xuyên trong toàn lực lượng; có vị trí trung tâm, xuyên suốt trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.
       Nhờ đó, Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi sâu vào trong nhận thức, tâm tư, tình cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an, trở thành nguồn gốc, nền tảng sức mạnh tinh thần để lực lượng CAND thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, SSCĐ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
        Ngay sau khi các số báo của Nha Công an Trung ương đăng bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nêu định hướng cơ bản về việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập; mở lớp chỉnh huấn, tổ chức tuyên thệ trung thành với Chính phủ, với Tổ quốc và nhân dân. Hưởng ứng phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính phủ phát động, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng CAND đã làm tốt nhiệm vụ diệt ác, phá tề, trừ gian, đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc; tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, bảo vệ vững chắc căn cứ địa kháng chiến, các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân… Đặc biệt là đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân trong các chiến dịch quân sự lớn, đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
        Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một lần nữa, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với những nội dung cụ thể, thiết thực đã trở thành sức mạnh nội lực, vũ khí tinh thần đặc biệt, khích lệ, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Ở miền Вắс, CAND đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tổ chức nhiều chiến dịch phản gián, bắt giữ hàng trăm toán gián điệp biệt kích, nhiều tổ chức phản động; trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân... Trên chiến trường miền Nam, lực lượng An ninh miền Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân đồng cam cộng khổ, bám đất, bám dân cùng nhau đánh địch trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn, đô thị), góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi tới thắng lợi cuối cùng với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, để phù hợp với điều kiện, bối cảnh tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về việc tiếp tục học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào đã có bước phát triển mới, có nhiều điểm nhấn và sức lan tỏa sâu rộng với các chủ đề, phương pháp, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Sáu điều Bác Hồ dạy, về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, bình xét, phân loại thi đua hằng năm; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến… Bằng chính những hành động, việc làm cụ thể trong công tác, chiến đấu, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hình ảnh đẹp của người CAND trong thời kỳ đổi mới ngày càng xuất hiện nhiều hơn, có sức lan tỏa, tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...
        Để tiếp tục góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, các cấp ủy đảng, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ CAND cần nhận thức sâu sắc, toàn diện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa khoa học, cách mạng và thời đại của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đây là nội dung cơ bản trong công tác chính trị, tư tưởng. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, vận dụng sáng tạo Sáu điều Bác Hồ dạy vào trong từng lĩnh vực công tác công an; nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua ái quốc, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tự tin, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, các chỉ tiêu thi đua trong Phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, nhất là đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (11-3-1948/11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2018), góp phần đưa phong trào này thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng hiệu quả.
        Nội dung thi đua của Phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” phải thiết thực; phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện cần phải phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, thu hút sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, gắn kết chặt chẽ phong trào này với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...  
        Các cấp ủy đảng, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; những gương người tốt, việc tốt, những tấm gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm, vì nhân dân phục vụ, những điển hình tiên tiến trong Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an không ngừng tư dưỡng, rèn luyện, thường xuyên lấy Sáu điều Bác Hồ dạy là thước đo để tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, tiềm thức trong con tim, khối óc và hành động thực tiễn hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ...
Tác giả bài viết: Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
Nguồn tin: www.qdnd.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc