Rss Feed
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 - 19/8/2020)

Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn vi phong trào thi đua tại Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ hai - 10/12/2018 20:25 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        Trong thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (gọi tắt là Cuộc vận động) gắn với phong trào thi đua tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đạt được những kết quả như sau:
        Về công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện: Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 377/ KH-BCA-X11 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 242/ KH-T48, ngày 21 tháng 2 năm 2017 về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,  đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện Hướng dẫn số 2022/HD-X11-X15, ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-T48, ngày 24 tháng3 năm 2017 về sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Kế hoạch này được triển khai đến tất cả cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên biết và thực hiện và ban hành Chương trình thực hiện Cuộc vận động này tại Trường trong năm 2017. Đồng thời chỉ đạo Tạp chí của trường mở một chuyên mục tuyên truyền về Cuộc vận động về các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến, trên cơ sở đó tiến hành nhân rộng, đấu tranh phản bác những luận điệu, xuyên tạc bôi nhọ hạ thấp uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.
        Kết quả là nhà trường đã tổ chức phát động tuyên truyền nhiều khẩu hiệu thực hiện Cuộc vận động. Các đơn vị đã chủ động chỉnh trang phòng làm việc, phòng họp, phòng học... với nhiều băng rôn, khẩu ngữ tuyên truyền phù hợp với từng đơn vị, lớp học đảm bảo cho mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên đều nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện Cuộc vận động. Tạp chí KHGD CSND mở chuyên mục chuyên đề về Cuộc vận động đã phát hành, chủ động trong việc đặt tin bài thực hiện Cuộc vận động cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường trên 02 trang thông tin điện tử của Trường. Khối cán bộ và khối sinh viên 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị mình. Các đơn vị chủ động tổ chức các cuộc họp đơn vị lồng ghép nội dung thực hiện Cuộc vận động, phổ biến các văn bản, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền của Bộ, các văn bản, hướng dẫn thực hiện của Nhà trường đến toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên tại Trường. Tất cả 100% cán bộ, giảng viên và sinh viên viết bản cam đoan thực hiện Cuộc vận động một cách nghiêm túc, phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam viết bài tham gia hội thảo thực hiện Cuộc vận động. Cán bộ giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn; tích cực tham gia hội thi, phong trào dạy giỏi và hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu lý luận và thực tiễn; phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn các tỉnh thành phố phía Nam tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ công tác giảng dạy, tổng kết công tác ký kết quy chế phối hợp. Các đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn đã triển khai các nội dung công việc có ý nghĩa hiệu quả thiết thực. Cụ thể là Đoàn thanh niên đã tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có gần 100 bài viết có chất lượng được đánh giá cao, trong đó Ban Tổ chức cuộc thi chọn 10 bài xuất sắc nhất gửi về Bộ để tham gia theo quy định của Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, phối hợp với Bệnh xá Trường, bệnh viện 30/4 Bộ Công an tổ chức hiến máu nhân đạo với 853 đơn vị máu được hiến, quyên góp với số tiền 100 triệu đồng phục vụ công trình thanh niên, các công trình đền ơn đáp nghĩa trong hoạt động thực tế hè năm 2017; Công đoàn đã triển khai tham gia hội thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hội thi “Nét đẹp đoàn viên công đoàn Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên xuất bản nội san, phản ánh những nét đẹp về cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
        Như vậy, qua triển khai thực hiện Cuộc vận động trong nhà trường đã có sự chuyển biến tích cực, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm học. Qua đó giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường nhận thức sâu sắc hơn nữa về mục đích, nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động, xây dựng phong trào chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương; rèn luyện tư thế, lễ tiết tác phong chính quy, nếp sống văn hóa, tinh thần trách nhiệm, khơi dậy vinh dự và niềm tự hào về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, truyền thống xây dựng và trưởng thành hơn 40 năm qua của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp đào tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
        Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua của cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân còn có những tồn tại, hạn chế như công tác lãnh đạo chỉ đạo Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua có nơi, có lúc chưa thực sự được chú trọng, thực hiện mang tính hình thức, chạy theo chỉ tiêu công tác; chưa có sự đổi mới về nội dung, hình thức; chưa có sự gắn kết giữa Cuộc vận động với các phong trào thi đua; chưa làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chưa thực sự phát huy, hiệu quả; chưa có sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ tham gia Cuộc vận động có lúc có nơi chưa được chú trọng; hoạt động tuyên truyền về tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” còn có những nội dung và hình thức chưa phù hợp, chưa gắn với những đặc điểm, đặc trưng của tình hình, lĩnh vực công tác.
        Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cần tiến hành các nội dung sau:
          Một là, cấp ủy lãnh đạo các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; làm cho Cuộc vận động này thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy các đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn bản chất chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với các phong trào thi đua tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành, thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết, sơ kết phong trào để đánh giá kết quả, khen thưởng kịp thời các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc; chỉ ra những tồn tại, yếu kém để sửa chữa, khắc phục; đồng thời phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, những mô hình mới hiệu quả để nhân rộng, đưa Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua có bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả.
          Hai là, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phát huy vai trò tiên phong, nêu gương trong học tập, thực hiện Cuộc vận động, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, điều lệnh nội vụ Công an nhân dân; coi trọng công tác quản lý cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường tốt để cán bộ chiến sĩ Công an học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, trao đổi, tọa đàm, hội thảo khoa học... để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ Công an về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Từ nhận thức đó, mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên cần vận dụng trong hành động thực tiễn hàng ngày của mình. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý, năm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng cần có nội dung tự phê bình và phê bình theo nội dung của Cuộc vận động gắn với công tác thi đua khen thưởng của từng đơn vị và của Nhà trường.
          Ba là, trong quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua luôn cần có sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể. Do vậy, các đơn vị cần thường xuyên có những chương trình phối hợp hành động về công tác tuyên truyền giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, cổ vũ cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy và chủ động tham gia Cuộc vận động. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tạo mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị.
          Bốn là, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những nhân tố tích cực, những gương điển hình tiên tiến và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ chiến sĩ Công an sai phạm quy chế, quy trình công tác và tác phong văn hóa ứng xử.
          Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua của cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, tập trung tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phục vụ nhân dân; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.
          -------------------------
          Tài liệu tham khảo
          1. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
        2. Chỉ thị số 07/CT- BCA-X11, ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới.
        3. Hướng dẫn số 2022/ HD-X11-X15, ngày 07 tháng 3 năm 2017 và Đề cương tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
        4. Kế hoạch số 92/KH- T48, ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Trường Đại học CSND.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thìn – Phạm Văn Diện – Trường Đại học CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 109 tháng 11/2018
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc