Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần hình thành bản lĩnh chính trị cho học viên các trường CAND

Đăng lúc: Thứ năm - 07/12/2017 14:25 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
        1. Nhận thức về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bản lĩnh chính trị
          Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Không những thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hoặc ở những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng.
          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên ở mọi lĩnh vực công tác, ở mọi ngành, mọi cấp. Theo Người, “chính trị là linh hồn, chuyên môn là thể xác; có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ là cái xác không hồn… Người không hiểu biết chính trị, chỉ phất phơ cốt làm sao cho hết ngày, hết giờ”1 cộng thêm “tư tưởng nhùng nhằng thì sẽ không làm được gì”. Do đó, “cấp trên từ Bộ trưởng trở xuống phải giáo dục chính trị cho tốt”2, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải “không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”3. Thấm nhuần lời dạy của Bác, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cũng như quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 ngày 1/9/2011 về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2016 - 2020, các học viện, trường Công an nhân dân (gọi chung là các trường CAND) luôn xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, học viên là một trong những nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng nhằm góp phần hình thành cho học viên có được bản lĩnh chính trị vững vàng.
          “Bản lĩnh được hiểu là ý chí, dũng khí, chính kiến của mỗi cá nhân để linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, phát triển phù hợp với vai trò, vị thế xã hội của mỗi con người trong điều kiện khách quan thay đổi và giúp cá nhân tự đánh giá, phán xét những hành vi và cách cư xử của mình. Bản lĩnh bao gồm: Tri thức, tư tưởng, quan niệm và những hiểu biết về cuộc sống, truyền thống lịch sử, văn hóa; tình cảm và đạo đức; những giá trị, chuẩn mực, mục đích, lý tưởng và niềm tin khoa học”4. Với cách hiểu này thì bản lĩnh chính trị của học viên các trường CAND thực chất là ý chí, dũng khí, chính kiến của bản thân về chính trị trong mọi điều kiện hoàn cảnh như: Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Luôn thể hiện sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng. Luôn vững vàng về tư tưởng, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức; kiên quyết lên án và đấu tranh với quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn tấn công, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Luôn có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; đề cao tinh thần cương quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Thường xuyên tự rèn luyện, trau dồi đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
          Vậy, bản lĩnh chính trị của học viên các trường CAND được hình thành từ những yếu tố nào? Có nhiều yếu tố, nhưng hai yếu tố cơ bản đó là: Thứ nhất, do quá trình tự học tập và rèn luyện của học viên. Thứ hai, do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Nhà trường. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là yếu tố quyết định, bởi vì: Thông qua công tác này giúp cho học viên xây dựng được nhân sinh quan cộng sản và phương pháp tư duy biện chứng, khoa học. Điều này góp phần quan trọng trong việc hình thành bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào sức mạnh và sự sáng tạo của bản thân để mỗi học viên vượt qua những khó khăn thử thách bằng chính sức lực của mình; hạn chế, khắc phục được chủ nghĩa cá nhân, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
          2. Tình hình công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên các trường Công an nhân dân
          Hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tích cực hoạt động nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tìm mọi cách để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta xây dựng; âm mưu thực hiện cái gọi là “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang, mà thực chất là xóa nhòa bản chất giai cấp, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Mặt khác, những biến động chính trị, an ninh phức tạp toàn cầu, xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra cho đất nước ta những thách thức mới. Bên cạnh đó, những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những yếu tố tiêu cực khác đã tác động đến quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung và của học viên các trường CAND nói riêng. Trước tình hình đó, việc hình thành cho học viên có được thái độ đúng đắn, kiên quyết và sáng tạo trong đấu tranh chống lại sự tấn công của kẻ thù, biết cách xử lý các tình huống phức tạp để bảo vệ mình, giữ vững được sự kiên định về lập trường chính trị là một trong những mục tiêu quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Nhà trường.
          Thời gian qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên các trường CAND đã được đã được triển khai thực hiện bằng nhiều hình, cụ thể như:
          - Giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần hình thành bản lĩnh chính trị cho học viên thông qua việc giảng dạy các môn học lý luận chính trị. Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần hình thành bản lĩnh chính trị cho học viên là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp ủy Đảng, đơn vị, tổ chức và của mọi cán bộ, giảng viên trong Nhà trường; trong đó Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn (Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn) giữ vai trò nòng cốt; là đơn vị tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục bản lĩnh chính trị cho học viên của từng khóa học, năm học. Thông qua việc giảng dạy, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương chính sách của Đảng… góp phần giáo dục cho học viên có được ý chí, dũng khí, chính kiến của bản thân về chính trị, về nghề nghiệp của người cán bộ, chiến sĩ công an trong mọi điều kiện hoàn cảnh.
          - Thường xuyên tổ chức cho học viên học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ngành. Gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành, các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và học tập noi gương người tốt, việc tốt. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh của lực lượng vũ trang “Nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực”; nâng cao năng lực, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ nhà giáo để “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học viên noi theo. Kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện chính sách quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho học viên thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên; phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, quyên góp xây dựng quỹ vì đồng đội, quỹ nghĩa tình biên giới và hải đảo; đảm bảo kịp thời chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành cho học viên; cải thiện chất lượng các hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất và tinh thần của học viên. Tăng cường tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn văn nghệ, hoạt động từ thiện, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo… để thu hút học viên tham gia vào các hoạt động lành mạnh, có ý nghĩa. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, lớp học trong công tác nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của học viên ngay từ lớp học; chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, tiêu cực của học viên. Duy trì và mở rộng các hình thức đối thoại, dân chủ giữa cán bộ và học viên về những vấn đề liên quan đến nhà trường; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý học viên…
          Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên các trường CAND đã góp phần giúp cho đại đa số học viên của các trường CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của Ngành; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch học tập của nhà trường; có tinh thần thái độ, động cơ, mục đích học tập đúng đắn; nghiêm túc chấp hành quy chế thi, kiểm tra... Theo Báo cáo Tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong CAND năm học 2015 - 2016 của Tổng cục Chính trị CAND: “Kết thúc năm học có 10.418 lượt học viên và 342 tập thể đã được các cấp khen thưởng. Quỹ Khuyến học CAND đã trao tặng 479,1 triệu đồng cho 27 tập thể và 659 học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện”5.
          Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của các trường CAND trong thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như:
          - Việc tổ chức thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” cho một số lớp học còn kém hiệu quả. Công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được tiến hành thường xuyên; những cách làm hay, những việc làm tốt chưa được phổ biến và nhân rộng nhanh chóng.
          - Công tác tổ chức các hội thi, các cuộc thi tìm hiểu, các đợt sinh hoạt chính trị tuy diễn ra sôi nổi, nhưng vẫn còn có dấu hiệu hình thức, chưa tạo ra được sự hưởng ứng nhiệt tình, tự giác tham gia rộng rãi của học viên và chưa mang nhiều ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
          - Vẫn còn thiếu những biện pháp hữu hiệu trong giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống của Ngành cho học viên. Hiệu quả sử dụng tạp chí, nội san, trang thông tin điện tử để giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên chưa cao và chưa thật sự có sức hấp dẫn đối với tuổi trẻ học viên CAND.
          - Tình hình học viên vi phạm kỷ luật tăng cả về lượng và tính chất mức độ vi phạm. Theo báo cáo của Tổng cục Chính trị CAND “trong năm học 2015 - 2016 tổng số học viên vi phạm kỷ luật là 259 học viên - tăng 59 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là bỏ học, bỏ đơn vị, bỏ trực ban; vay nợ, chơi lô đề, cá độ bóng đá; uống rượu bia say, gây gổ, đánh nhau; vi phạm quy chế thi; quan hệ nam nữ không lành mạnh gây dư luận xấu. Cá biệt, có 2 học viên của T52 và 1 học viên của T33 hành hung tổ công tác của công an phường Cổ Nhuế, gây thương tích nặng cho công an phường bị kỷ luật buộc thôi học; 1 học viên của T33 bắt cóc trẻ em để tống tiền trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội bị buộc thôi học, tước danh hiệu CAND; 1 học viên của T49 có hành vi dâm ô với trẻ em”6.
          Nguyên nhân của những hạn chế trên là:
          Một số cấp ủy và lãnh đạo đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên; chưa thật sự quan tâm, thậm chí còn sao nhãng công tác này mà tập trung thiên về thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.
          Đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn thiếu, năng lực chuyên môn còn chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; chưa có nhiều chuyên gia giỏi trên lĩnh vực công tác giáo dục chính trị, tư tưởng…
          Trong thực tế vẫn còn một số ít học viên có tư tưởng ngại học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, quy định của Đảng; ít quan tâm, thậm chí thờ ơ đối với hoạt động của Đảng; nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình; chấp hành chưa nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định, kỷ luật, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên; dĩ hòa vi quý, đoàn kết xuôi chiều…
          Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt diễn biến tư tưởng của học viên, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống và đề ra các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi có lúc chưa kịp thời. Thiếu chủ động trong giải quyết những vấn đề mới phát sinh về tư tưởng, tình cảm của học viên; việc nắm bắt những xu hướng mới của giới trẻ để tạo ra những trào lưu mới thúc đẩy tính tích cực hoặc ngăn chặn những yếu tố tiêu cực tác động đến quá trình học tập và rèn luyện của học viên còn hạn chế.
          3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên các trường CAND
          Thứ nhất, thống nhất nhận thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên các trường CAND là trách nhiệm chung của tất cả các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường, trong đó Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn (Bộ môn LLCT & KHXHNV) giữ vai trò nòng cốt. Do đó, cấp ủy - lãnh đạo của Bộ môn cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo giảng viên, trợ giảng trong đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên. Chú trọng đi sâu, đi sát, nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của học viên để có phương hướng giáo dục, điều chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong học viên. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu Đảng ủy - Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên của từng khóa học, năm học.
          Kịp thời tuyên truyền, phổ biến cho học viên những quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; những thông tin mới về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch… Tăng cường bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, khơi dậy lòng tự hào trong học viên về truyền thống cách mạng của Đảng, của lực lượng CAND, nhất là truyền thống yêu nước, đoàn kết, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND và các hoạt động tình nghĩa, về nguồn, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống…
          Ngoài ra, để thuyết phục được học viên trong quá trình tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mọi lập luận giảng viên sử dụng phải mang tính khoa học đúng với luận thuyết nguyên bản cội nguồn và phải mang tính sáng tạo trong quá trình vận dụng ở Việt Nam hiện nay (tức là, không được vận dụng một cách nguyên xi, máy móc mà phải tính đến những điều kiện đặc thù của nước ta hiện nay). Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho học viên, cần lấy căn cứ từ thực tiễn, quan tâm đến vấn đề của thực tiễn đặt ra; phải hướng vào chủ đích là củng cố niềm tin sao cho học viên tin tưởng vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng, quyết tâm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bám sát vào những bài học kinh nghiệm của Đảng ta hơn 85 năm qua, nhất là sự kiên định về mục tiêu, con đường đã chọn, về những kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo trước các tình huống khó khăn, phức tạp liên quan đến vận mệnh của đất nước, sự tồn tại của chế độ.
          Thứ hai, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên.
          Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính tri, tư tưởng cho học viên trong Nhà trường bao gồm: cán bộ tham mưu, hướng dẫn về công tác chính trị tư tưởng; đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý học viên… Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ ta tốt hay kém”. Vì vậy, để làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên đòi hỏi đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này phải không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị và Điều lệnh CAND; đồng thời cũng phải có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tác phong dân chủ, có phương pháp và khả năng truyền đạt, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của học viên. Đây là vấn đề có tính chất quyết định hiệu quả của việc thu hút, tập hợp và giáo dục học viên.
          Thứ ba, chú trọng việc nêu gương những người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống… Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực tế hiện nay cũng cho thấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên chỉ có hiệu quả thiết thực khi cán bộ, giảng viên, nhất là lãnh đạo chỉ huy của các đơn vị trong nhà trường tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học viên, kịp thời thông tin, giải đáp những nhu cầu chính đáng của học viên. Chỉ như vậy, những lời nói, hành động của họ mới thấm nhuần và thuyết phục được học viên, mới ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong học viên.
          Thứ tư, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên; tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, nhân tố tích cực, cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trên Trang thông tin điện tử các trường CAND (website).
          Hoàn thiện các quy định về quy trình xét tặng và tiêu chí khen thưởng cho học viên, đảm bảo việc khen thưởng khách quan, chính xác, kịp thời. Nhanh chóng tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để tiến tới xây dựng các bộ tiêu chí về bản lĩnh chính trị của học viên các trường CAND. Tăng cường tổ chức các buổi tập huấn, thi tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về bản lĩnh chính trị cho học viên các trường CAND. Hoàn chỉnh các quy định về chuẩn mực đạo đức của học viên các trường CAND. Xây dựng và triển khai thực hiện thống nhất trong nhà trường Bộ quy tắc văn hóa ứng xử của học viên các trường CAND.
          Bên cạnh việc duy trì việc sưu tầm và đăng các bài viết lên các chuyên trang, chuyên mục đã có, nên sưu tầm hoặc đăng thêm các bài viết có nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng các bài viết tập trung vào các vấn đề mấu chốt mà các thế lực thù địch thường phản bác, tấn công, xuyên tạc. Tăng các bài viết tuyên truyền có trọng điểm về chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định sự đúng đắn, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập, những ý kiến của các chuyên gia, quần chúng nhân dân trong việc thực thi, đưa chính sách vào cuộc sống. Tăng các bài viết phản ánh nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phản ánh những thành tích trong học tập và rèn luyện của học viên các trường CAND, điển hình tích cực trong phong trào “Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gương người tốt việc tốt, những hoạt động xã hội từ thiện trong Nhà trường để học viên củng cố thêm niềm tự hào về Trường và phấn đấu noi theo.

-----------------------
Tài liệu tham khảo
1. Đặng Thái Giáp (2006), Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số: BL-2004-X15-0013, Bộ Công an.
2. Nguyễn Bình Ban (2008), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số: TA-2005-T31-034, Bộ Công an.
3. Lương Ngọc Vĩnh (2012), Hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên các học viện quân sự ở nước ta hiện nay, Luận án Tiến sĩ Khoa học Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.
4. Trần Thị Anh Đào (2014), Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng, Sách chuyên khảo, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) (2014), Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND năm 2014 (Lưu hành nội bộ), Hà Nội.
6. Trịnh Văn Thanh (2015), Giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc để nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ CAND trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục CSND, số 61, tháng 04/2015, Tp.HCM, trang 3.
 
Tác giả bài viết: Trương Hoài Phương
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 90 (tháng 6/2017)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc